De Vrije Pers, woensdag 2 mei 1945

J D r DE ILLEGALE PERS J VOOR GOUDA M OMSTRiuKEN LT Woensdag 2 Mei 1943 J iS Uitgegeven doors No 110 REGER I1TGSME7 EDELIKG Gezien de politieke geteurtenisstn vaxL de laatstecdagen acht de Nederlandse Reéjering het haar plicht de TJcvolking van bezet geT ied aan te manen zich te onthoudenvan elke voorbarige demcMiatratie HITLER IS DOOD Grootadniraal Döniti volgt hem op en zet de strijd voort Gisteren 1 Mei 1945 is de dood bekend gemaakt van den man die de wereld iïj liloed en tranen heeft gestort en zijn eigen volk ten gronde richtte Adolf Hitler is d ood Hij stierf Dinsd middag met GöWels aan zyn zijde De vroegere opper bevelhe fe ber van de Du vloot Giootadmiraal Dónitz is zyn opvolger De aankondiging van Hitler s dood vond als volgtplaataj Van het Hoofdkwartier v d Pührerwordt medegedeeld dat de Füiirer dezfc middagis gevallen op 2 jn oom post in de Rijkskanselarij vechtend tot de laatste ademtochttegen Êolsjewisine en voor Dtl Op 30 April benoemde de Pührer Groctadm Dönitz tot zjjnopvolger De nieuwe führer zal spreken tothet Du volk In p radiotoespraak zei Dönitz o a s Het if=i mijn Ie taak om het Du volk voor de vernietiging i o het Bolsjewisme te ledden en het is alleen ter bereiking hiervan dat de strijd wordt voortgt zet Zolar g als de Br en Am ons verhinderercn om dit doel te bereiken zullen wij ooktegen hen vechten on ons verdedigen In eendagorder tot het Du leger zegt Dönitz o a Alleen dooimijn orders strikt uit te voerenkan chaos en vernie biging voorkomen wordenEen lafaard en verrader is hij die juistbhans zijn plicht verzaakt en die aldusdood en slavernij brengt over de Du vrouwen n kinderen De aankondiging werd voorafgegaan door het spelen van plechtige Wagneriaanse muziek met de Gotterd tomerung Daarna de acnlzondiging Achtung Achtung Binnen enkele ogenhlikkx n zult U een ernstige en bel mededeling te horen krijgen ITy Qo vxi thans vorder met de langzaaiji tespelen 7e symph van Bruckner Tenslottekwam de mei Goling van Hitlor s dood C i m üLmiT DUJTSLiND Na de optimistifsche berichten dlR de Ir tstc d gen uit Zweden binnenkwamen over te vei wachten overgave van Dtl lar t thans ef n Reutei iJfc ricnt uic Stokholm eer ander eluid horen Medegedeeld wordt dat de Zwecdee leiDxcdelp ar Gr af bernadotte die uit Dti cn Oenemerken te btokholm terugkeerde op cc o pcrsnonf ercatie vcrklear d heeft Ik heh Himmler tijdens mijn laatste bezoek af n Denemarken en Dtl niet gezien Ik heh geen boodschap van Himmler of ten andere Du autoriteit aan de geall overge bracht Tydens zyn he zoek aan Kopenhagen ontmoötte Bernadotte Werner Jöost Adm Dönitz en Maars vn ousch In het Lp gerhuis hteft Churchill gezegd Ik heh geen spec verklaring af te leggen over de oorlogstoestand in Europa behalve dat de teostand zeker eter is dan 5 jaar geleden Hy deelde mede dat door de regering een aantal schikkingen is ge±roffen met betrekking tot de dag £ S g gYQT y g g iS Eur o a CEAIiL EN DU VBRTEGENWOORDIGHIS HEda M OVER EENKOMST i EREIKT OMTRENT LEVERING VIN VOEDSEL AAN W NEDERLAND DDOR DE LÜCHa OVER ZEE EN OVER LA ND Er zullen 10 ge bieden z jn waar het voedsel vanuit de lucht wordt neergeworpen Voorts zullen voedsel schepen Rotterdam binnenvaren Tenslotte zullen de Du een hoofdweg voor t aanvoeren per vrachtauto ter beschikkingstellen Hiermede wordt vandaa g een aanvang gemaakt 1000 ton zal worden aangevoerd Bij de besprekingen op een niet nader genoemde pi waren o a aanwezig Prins Bernhard en Styes ïnguart De Eiog delegatie stozid o l v gmlth HET VOEDSEL ltttAKDIMENT Gisteren werd Voor de derde tajg in successievoedsel hoven Den Haag en Rotterdam uitgeworpen Ditmaal waren het 400 im vl forten die 300 ton voedsel brachten Voorts wierpen Lancasters nog 1 000 ton af In totaal is nu ®££ 3 630 000 kg ui tgeworpen La abst e nieuws Radio Oranje 1 uur Er wordt gemeld dat de besprekingen over de voedselvoorziaing tussen e Geall en de Du he bV en plaatsgehad in een dorpje tussen het Du en Can frontj Gen Veldm Von Rundstadt is door de ijin gevangen genomen Von Rihhentrop is afgetreden als minister van Buit Zaken Gsall troepen zijn geland b j Rangoon de hoofdstad van Birma In Denemarken maliën de Du 7 ich klaar voor capitulatie Een nieuw Deens ka binet sal de regering overnemen Om 14 uur wordt nog gemeld dat Du troepen hnzig zijn Let eiland Seeland te ontruimen TelephüongesDrekken met Ziyfeden ongeoensuji erd G LlEN VOOBBARIG VI GVERTOON I I l