De Vrije Pers, woensdag 2 mei 1945

HOOF DrUUTiJ s Brxtoe troepon nader ea Lu öeck en dreiÊ en Dereirïirlcen te icolereu ion 15 km vooi Inns bjcuck In t lx ó contact cussen 8e legcr on tcoepen van Tito Landing op i öXai an K t or i oo WESTFROUT 3 e strijd in ne derlaud Het eni£g nieuws over hec fron in Neaer land is det geall troepen de bnitenate rand van Delfgijl bereikt heVoe i jDie strijd i n I i it3land De Du radio deelde C istermiddag mede dat goall troepen 01den burg zijn Jinnengedron g n de grote Krd Duitse stad die de toegang tct Wilhelmshaf en en de 0 oever van de We zf rmonding beheerst Andere trot eö rukten ü tot dicht voor de zeabasis Krnden Lter word veroverd Ie britten zijn vanuit hun bruggenhoofd over de El be opgerukt in de richting Lubeck Twaarvan ze nog slechts 30 km verwijderd zijn Ze dreigen door hun opmars Sleeswijk Holstein en Denemarken te isoleren Tattozi s 3e leger rukt snel op in Oostenrijk om de verT inding me fde Ru troepen onder ToL buchin tot stand te brengen Op de 0 vleugel heeft de lli tankdivisie de Oostenrijkse grens overschreden na bij Oderkp ppel 50 Inn ten N W van Linz Andere troepen van het 3e Au leger hfc b en in een snelle opmars de Inn bereikt waar ze Braunau HifcDurs ge boorteplaats veroverden Ze staan hier 50 km ten M van Salz burg welke stad gisteren door bomme iiw uit Italië werd ge bom arde£rd Troepón van het 7e Am leger veroverden Schari ltz I5 cm t üï W van Imis bruck Het Te Fr leger heeft de gehel N oever van Scdensce met de bezetting van O berstauf jn en Himmenstad gezuiverd Ze ruldcen overceen front van 40 km in Oostenrijk op naar het Zuiden De str ipd in Italië Nieuw Zeeland se troepen maekten bij Montal cone ten K W van Ti iëst contact met troepen van Maortichalk Txto Ten N hiervan veroverden ze UcLine Maarschalk Gre óiani de opper bevfclhe b bor van het Ligurische leger die zich in geall handen bevindtjheeft aijii slrijkrachtcn bestaande uit 2 Du en 4 Fas divisies opdracht gegeven d wapenen nosr to leggen Ht t 3e leger rukt verder op n r het l loorden n cT Trcnt i en de Br rmtr waarheen do Du nog kunnen ontsnappen Do strijd in Frankr ijkj Fr nst troepen ijn geland op het eiland Ol iron voor de Fr kust bij La Rcchelle watx de Du nog steeds een w o er standsnest he b en Het Du wecrmacht3 bericht b vestigde è is tcrcn dat Hitler is ingesloteri an oerlijn en fgeslotcn is p alle Di strijdki ch twn m uitzondering v n die wcllso m t hem gciscUcrd ijn Vor ier wordt gezegd df t in het hart van de stad het gaxni 03 i op een klein ge fcied rondom dd Führer ie a riïngedrongen en zich tegen een overrnschfc verdedigd isr wordt gevochten bij de bran de iburger Tor het V elnd van ïïnter den juinden Charlotten burg en öchbne berg zijn go heel in Ru hande i Maandag werden meer dan IA 000 gevangen gemaakt terwijl 8 000 Di werden gedood Ov erige sectoren In een dagorder maakte Stalin gisteravond de verovering bekend van Stralsurd aan de Oostzee Rokosofski s troepen maakten zich bovendien meester van Demmin Malchin ïïaren en Wezen erg belangrijke verkeersknooppunten en versterkingen in de Du verdediging Stralsund ligt tegenover het eiland Rügen en 64 km van de grote havenstad Rostock Ten irtf van oerlijn werd de industriestad x randen burg door troepen van Maars Zjoekov veroverd De ten Z O van oerlijn ingesloten Du troepen deden vergeefse pogingen om uit te breken Ze leden hier bij zware verliezen Op de grens van Tsjecho lowakije veroverden de Ru Oder berg ten N O van Mor Ostrau VERRE OOSTENs Volgens Radio Tokio zijn Australische troepen Maandagnacht geland op het eiland Tara kan voor de W kuat van Ned i orneo De landing werd door een zwaar bomtardemeat vanescorterende oorlogsschepen voorafgegaan c wordt hevig gevochten in de kuststreek Het br l4e leger rukte in jirma in 24 uurmeer dan 50 km op Het is nog slechts 40 kjuvan Raiigoon verwijderd M EDEDELING Nu de capitulatie van Duitsland en het einde van de Du beaetting van ons land voorde deur staat ver zoekt men ons van bevoegde zijde aan het pu bliek te willen medederen dat alle ge bouwen voorwerpen en goederen welke nu nog aan het Duitse Rijk een Du officiele instantie of een Uederlands Nat Socialistische instelling toe behoren of door deze worden beheerd oveergaan in handen van de Ned Staat en zijn bondgenoten Het zich toeeigenen on bruikl3aar maken en beschadigen van bovengenoemde eigendommen is dan ook ten strengste verboden Onder voornoemde voorwerpen vallen ook de door de Duitsers aange b j chte verksers en andere horden Het Is van het allergrootste helang dat deze in de bestaande toestand blijven tilijft er dus af en gehruikt het hout van deze hor fcn niet als brandhout Onthoudt U tevens van plundering of verni ing van eigendommen welke eens aan Duitse of om pc lixieke redenen Uit ons land gevlucht prr ticulieren toe behoren Deze eigene om n genieten de escherming var de staat Verantjyoording Theos 2 bu ba 3 i a lp a VFRLtüil T GLEE DIEÏJSTFJI AM Hm VIJiND VEKITLDLRT U NILT TOT GOLijiliORATE ja i