De Vrije Pers, donderdag 3 mei 1945

l r No au Dondordag 3 Mei l945 Uitgegeven doors DE ILLEGALE PERS ÏOOS COÜDA W O iSIEIXKft £ DU STRlJlïKEACHTEN IN ICALIE Bïï W OOSTEI HÜZ GEVEN ZICH ONVOORWiAPüELI TK O W Do Du strijdkrachten in Italië het i en zich OJï7oorwaardel k overgegeven Dit werd medeg Jdeeld in een spec comniuniqué van het ge a 1 hoofdlcwartier in het Midd zeege bied Diar in werd o m gezegd dat de BERLüN GEVALLEN s ot 3 ¥ se £ s = = x = = 3 = = 1 = t 3 = r 3 = A s n s s = r s = In een extra dagorder deelde Stalin mede dat üeilyn gevallen ia De strijd werd gistermiddag om 3 uur door den bovelho bbf r J en Berlijn den Gün dcr ertillcrie Fe bling ov gogev en Gis ter avond weren reeds ipeer lr 70 000 gevangen geteld Aaji deze extrr dagorder gingen nog 2 dagorders NOG STi EJ S TS GR01E VOOflZICHTTüliEID GI iOLF u H l t I W J § 9 5 i Y 53 9 Y L De 2e T gorder iÈie Stalin gisteravond uitgaf v ao gericht to b de troepen van Meers Kokosofski Hierin werd de verovering gemeld van de grote Oostaechaven Rostock alsmede dehaven Warnomünde Ook verscheidene ndereplaatsen vielen in Ru handen o a Tet ow enLaage Ten N V ven J erlyn werd Neuatad doorde Ru veroverd Deze stad ligt 30 km ven hetpunt WRe r de Am aan de Elhcr staan BRI ISE TROEPEK ISOLEREN HAMjjURG SLEESWIJK EOLSTEIN EN DENEMARKEN SE = SK 3 £ S = S = 5 = K = 3 = X SX = 3 a BE e = 5 s = In een bliksemsnelle opmars waarin 60 km werd afgelegd in 6 uur t jd bereikten £ r troepen de Oostzee by Wismar en sneden daarmee de Du garniacenen in Denemarken en Slecswijk ïïolstein af Itoepen van Gen Dampsy veroverden Lü beck Andere troepen rukten Schwcrin hin nen De afstond van de Am en de Ru bQdraagt hier nog slechts 0 km De bevelheb ber In Denemarken heeft medege4 deeldjdat de strijd zal worden vocsr tt uzot Er komen evenwel berichten dat pleatsel ke garnizoenen zich reeds ove rgeven = De Decneo verzetheweging v erd uit L K den gewc p r c iuwd nog geen openljj t verzet te bied v♦s e l a m te blijven en de orde te handhaven Een corr m ildt echter dat het Du j il en turg es i ür elk uur moer ineenstort De Du troepen tTvkken terug De sr suur heeft oiJgchoudon te bestaan De JCu terreur is verdwenen DuiL enrton Deense patriotten wachten op het Eo n vftr Ie bevelh8 b ers om de laatste OY6r blijfoelen v ji het Nazidom te liquideren U R jR j O 0 S T E N In het comm van Gen Mao Ar thür wordt do landing op Iled boriieo be cestigd Er werd in korte tijd een brtig enhoofd gevormd Op zee enin de lacht boden de Jappen geen tegsnsi and Sr jn ook Ned troepen geland Er Terd roedaeen vliegveld veroverd Tev S van Eangoonzijn geaLi troepen aan lani gegaan ter versterk mg an de valschermtroepen die reedsvanuit do lucht werden neergejaten Do strydon Rarigoon is begonnen D4NK J r DE GMLLIEERDM De Ned regering ontving ae volgc ido boodschq p van vertfeenwoordigers van de ondergiondso bevire ing in ons lanu Wij zijn verlangend ene diep gevoel van dankuit te rprcken tot or ze c lljetrden on dodappere uLa iningen van de R è F voor het voort et voLdgei dat in Kea v ef C jiev oruen