De Vrije Pers, zaterdag 5 mei 1945

WOOI D VAN DEN BURGEMEESTER GOUDA IS VRiJi ORANJE BOVENi ODE ZIJ DANK OVLPGROOTE VREUGDE VERVULT oa op dit oogenblik hebben m bijkans v l lange jaren gewacht ¥ Thans IS een ende gekomen aan de L etting üe rechtsvei krachung en de vemedermg de mensthenjacht de dieverijen en het landveiraad H oogenblik is nabij dal onze gehelde Koningin de ziel en het symbool van onb vnje volksbestaan en de wettige regêPiing Krugkeeten Het ctgi fe von den Hongersnood en van onze aimoede is ooi bij wij kunnenmet het Ned il Volkohe stel dea opbouw en de vernieuwing beginnenOnze gedachten zijn bij hen die nog in den vreemde vertoeven denspjedigen terugkeer der metsten van hen mogen wi echter verv ichtenOok den cn wij met eeibied en weemoed doth te ns inet trots aanhen die vielen voor d goc e zaak De bondgenotten zijn ons land binn rgerukt aan de z jclc van on e enke e eigen troepen Ook m onze stad roepen wij den geallieerden een harte k welkom tot Xanhun slr ijd danken wij de vtijheid Onze hoi ding tegenover de Britsche en De vrijheid o heroveid maar wij stain nog temidden vjn gtoote moeilijkheden V t jaien van plundering n uuzuiging kunnen met in een hjndomd c awu woiden g jedgemaakt Wij iJlen deze motihjkhedeneendiachtig overwinnen Thans is als soms weleer tegenwerking of ontduiking geen plicht meci thans dient de geheele burgei j cendi ichtig volle m dewerk ng te veilte len aan de maatregelen om bet écOTimisc heieven weer op gang te brengenen norden teknigen Nedc lands Volksherstel zal worden ter haaj genomen De Rijks en geme att li cc oweihiden en de andere daai oor aangewezen instanties rjiei ai p no e ijVe doen in het bijzondei ten a niitn van voedsel vpoi u j d necst noodzakelijke openbaie weikcn gas water en electn i t u val de werkg l genheid b ticft Veel s reeds vo vi iereid en kan po J g in wi tking deden Maar wij kunnen geen ijzer met handen breken Fleien hih ik ingevolge het bet effende KoninkhjKe Besluit mijn ambt weer opgenomen Aeti de b rgjrij wordt dorr aanplakking of op andere gechikte wijzc mededccling gedaan van de voorschrtftcn en de aanwijziagcn van de Militaire ea Burgerlijke overheid Tot naier order blieven ïllc bestaand voorschriften o a op het htuk der distfibutie gehau lbaafd tot zij ingetrokken worden Jodenver ordcnngen r jn uiteraard vervallen Vooi alles zullen ook orde en rust onder de burqerii nocTdig zijn anders komen een billijke voed elvoorziening en het herstel m h t gediang Ik moet u vragen om geduld te hebben en begrip voor de moeilijkheden van het bestuur hoe zwaar d t soms ook moge vallen De burgerii kan zich weer vol vertrouwen naar de bevelen van de politie gedragen Optreden van elke particuliere organisatie welke met dooi de overheid met gezag is bekleed is onwettig en wordt niet geduld Ik verzeker U dal niemand meer dan ik de bestraffing van de landverraders en dehieleni kkers der Duitschers door de aangewezen instanties wensch maar eigenrechting en vereffening van particuliere veeten mag niet plaats vinden Zooals U uit een andere openbaarmaking bekend is heerscht gegedurende den eersten overgangstijd ook in Gouda de bijzondere staat van beleg en wordt het Nedcrlandche Militaire Gezag uitgeoefend onder verant woorde ijkhetd aan de Regeenng Het is ook mijn wensch dat de bevelen en aanwijzingen van het Militaire Gezag c q van de Nederlandschc Bianenlandscge Strijdkrachten en van Geallieerde troepencommandanten snel en stipt opgcolgd worden Gouwenaren sedert lang was ik sle hts bij uitzondering en in het verborgene in Uw midden Uw weinige lief en Uw vele leed inde oorlogsjarenheb ik niet steeds met U kunnen doormaken doch mijn gedachten warenaltijd bil Gouda Dankbaarheid vervult mijn hart dat het mij gegevenis op dezen dag aan het Gemeentebestuur van onze goede stad leiding temogen geven Qg Burgemeester van Gouda Bevrijdingsdag 1945 VRIJ Lens komt het uur dal wij als vrije nannen In vrouwen door dit land gaan zij aan ziJ Fens komt de dag dat wij de borstkas spannen En nog maai eén ding weten VRIJ i Jlt Vrij Noderlandsfh liedbofk Il gegeven in bezel Nederland 1 Ap 11 19 n e is god dank zoo vep gekomc n dat de bezetter ook van hiei IS verjaagd M een zucht van verlichtin g voelen wi ons eindelijk bevrijd van de vele banden waaun hii ons had bekneld Autos KOikkloklen radios hotsen fabrieken en be drijvei werden gp orderd Vereenigmgen waien aan banden gelegd of opgeheven de jdio wri ge nuilKiifd en vtfnietigd Icnnten üodtcimeeid en vergihiga volk ver gen wooidiging en gemeonteradf n uugeschakeld Arbeider en studenten weidon naar Du tsch land g stuurd vekn Ie len en stierven m Srhevenmgen Puchenwald Üachau het Maagscheveer Aineisfoort Haaien Wester bork Ommen St Mi hielsgestel uqbt n oovetl andere plaatsen Het vras een vern u inq hierover te 7wii gen n noa z r ardrr v tinedenng i m met den i e ftttr te rin ten spreken over de bmangen i p iM rr iec gemeeld waren Het is wa dat de gedachien toch altijd V I bi ven en men in eigen re trouwden krirg 71 h kon uiten Maar het vervalsihte het lev n d hl net openlijk ktn En altijd morst rnpn L d leh i n op verraad en laffe aant igmg Het o d s te vorheugerïder dat Nederland jndanksdazeeva ipioDagarda die dageliiks met alle reclatremiddtlen over hot volk werd n tgestoi m het algemeen zich zelf s ge b evpn Nucht rtegtnoverhol elou en trouw aan zijn tiaditie van vrijheid en aan het Oranjehuis onderling m rnoeih ke omotan dighederi som verbluff nd hu pvaardig Oat deze geest leverd is gebli ven danken wij aliereeistaanher die met kond n bukken on ï vnigen Velen an hen de moedig ien vauk zijn geval n gefusileri IwK ensver zet veimoo d als v raakneminq ge oiUnom hetgeen m hun km g of stad tegen den be Tp ifi o jn l elpers was gebevrd Wij ont blüoter het I oofd g ten hfn bekend n onbek nd Gedenken hen die toen hel v lk vtrslagen En rnacht loos seheen D irn in dtr vrijheid hebben hoog gedragen Door a bs heen Om het feit dat zij gevallen zijn is er een kiank vjn weemoed in onze fee tvienng V l u nk n ook met eerbied aar d mannen die m Md 19WqesnPU eld iijn t en Nederland dour aen vijand overrompeld werd i Aaai WIJ eeren hun aller gedaehtenis als heclen d vreugde om de bevrijding d op is Wij Vleien daarom feest ook ondanks de genon uit eigen kring wrer lieengaan wlj betreuren ordanks leed en gevangenis die doorstaan werden door onze naaste betrek hngen ondanks de scheiding die nog altijd gezinnen ulteengerukt houdt Wat midden door dit alles heen zijn saam hoerigheid heeit befiouden is des te vaster ee 1 geworden Er zijn m den nood nieuwe banden gelegd o ei vroegere gren2en hean heeft men elkaar de hand gereikt Sterker dan ooit weet het Nederlandsche volk van zijn verbondenheid met hst Oranje huis en de Kon ngin Velen verstonden dat God ook tn dezen storm was en hebben de behoefte Hem nu te dankan In deze verbondenheid vieren wij naur aard verschillend bui vol vreugde laaiend het feest van de bevrijding Koopt de zegels van De Vrije Pers