De Vrije Pers, zaterdag 5 mei 1945

A F S C fi L Lezer hior voor U ligt het llatste ondergrondse nummer van IDe Vrije Pers Het nieuwal3lad de V P neemt hierbij afscheid van U Ja eindeliolcJ Geen al bchoid waar bij een tot spoedig weerziens wordt toegeroepen nosnj maar wel een hartfe fondig tot nooit weei Er iP dank baarheid in het hart van redactie en medewerkers der V P Dankbaarheid omdat het werk der ondergrondse nieuwsvoorziening waarvoor ü en wij ons leven op h t spel zetten zo ongestoord en regelmatig voortgang mocht vinden Tan de éersL verschijningsdag 31 Oct 1944 af totop dit nummer moest er een zee van moeilijkheden overwonnen worden Er was aan alles gebrek Papier inlct pakpapier fietsen fietstassen en fietsbanden om maar enige van de estncoir zakelijke artikelen te noemen moesten op de voorzichtigste wioze worden aan eschaft en vervoerd x v 4 Adressen waar gedraaid kon worden waren moeilijk te vinden en practxech iedereen bij wie V or dit doel werd aangeklopt vond het risico te groot of had een ander bezwaar Wij doelen hier voornamelijk op de donkere wintermaanden gezien toen niet alleen de nachten lang waren maar ook de sW J J Jt nen en Russen scheidde Met deèelfdo mate echter waarmede Duitsland de laatste weken ineenschrompelde slonken ook onze moeilijkheden weg zodat J l alleen nog het risico over leef En juist dat risico is al meer dan genoeg En hier zijn wij gekomen T ij de teerste en zwakste plek van het ondergrondse pers werk nl het vervoer van de kranten Onder de arendsogen en grijpklauwen van de S D door zijn de Vrije Persen zonder dat er tijdens het vervoer jen end grepen werd vervoerd Wij brengen warme hulde aan de l oeriers en koeriersters zowel aan die van de stadsdienst als van de l uit ndienst Mede dank i unmosd opoffering en plichtst osef kon de hevolking van Gouda en omstreken 2 stagnatie het nieuws ontvangen Doch ook een woord van axk aan onze verspreiders en verspr oldsters die zo onversaagd voortgingen om de V P op zijn ei esfean ming nl i x de hrieven bus te deponeren Zo hel T3e wij met elkaar samengewerkt om dé vernietié ing van onze volkskracht tegen te geex Ende despereert niot Tenslotte nog een enkel woord over de samenwerking van de in de kop vermelde tl den De samenwerking die ij de oprichtende Inladen f f o J óp gericht om door ecrx gezamelijke uitgaaf met grote opl aag het verschxinen van afzondérlijke nieuwshulletins tijdens de bezetting tegen te gaan en aldus irh voiking in eén grotendeels redio loos tijdï l f rouwhaar nieuws te voorzien Bovendien werd door de ze trustvorming het langs l J f Jf = ven voorkomen en kon het verspreidingsgebied zo intensief l ak ewerkt wor den Ook kon de strijd tegen den onderdrukker met grotera en zoals geoieken is zeer doeltreffende kracht worden geveerd TruTTit Die tijd is thans gelukking voorbij K E D E R L A K D I S V R IJ 1 Onze Isndsvrouwe komt terug en het Oranje tooit na een o f g T J t we r onze straten Onze specifieke V P ta k is volbracht Wio jubelen en t is een lubcl der gerechtigheid j + a v En ru moeten wij onmiddellijk gaen bouwen aan do toekomst zodat r een beter hechtor en steviger Sederland ontstaat Dit zal de mooiste ff van dé door ons gevoerde strijd op het ondergrondse persfront en tevens a vervulling vaa de wens van hen die vielen voor Vorstin en Vaderland Deze rije Pers dus de uitgavcmet de 2 leeuwtjes in de kop is verzorgd door het lTieuw8blad De Horizon i aü 79rl ang met de organisatie ouw Met ingang van vandar g zal Trouw eynals dit net enkele anaere ondergrondse bladen het geval is dagelijks verschijnen f 1s iegarJ t lad In iedere plaats dus ook in Uw dorp of st d ijn meerdere punten waar ü deze uitgave kunt verkrijgen i 10 et per nummer x v v o i Wij danken U allen voor het vertrouwen dat ü in ons gesteld hebt en zul len onze tark blijven vervullen totdat de normale nieuwsvoorziening ons werk overneemt De districtsleidcr Rayon Krimpenerwaard