De Vrije Pers, zaterdag 5 mei 1945

D V P no 113 Zaterdag 5 Mei 1945 pag 2 naar wiens stem wij gedurende de jaren van onderdrukking aen onze clandestiene radio s zoo vaak hebben geluisterd Na deze bekennmaking volgde het Wilhelmus wearna een programma vau Nederlandsche liederen werd uitaeronden DE EERSTE BEVRIJDINGSFLITSEN Het bericht van onze volledige bevrijding sloeg gisteravond als een bliksemstraal in In Eindhoven verschenen in een oogwenk honderden vlaggen aan de gevels De straatverlichting gloeide aan De kerkklokken begonnen te beieren en in enkele seconden tijds stortte de bevolking zich in een zee van vreugde De spanning van de laatste dagen brak in een ongekend enthousiasme los In Den Bosch stonden de bewoners op de Markt naar het nieuws te luisteren dat luidsprekers over het Marktplein verspreidden De reactie op het groote nieuws was niet te beschrijven Onbekenden dansten met elkaar Wildvreemden omhelsden elkander en in deze ongetemde vreugde mengde zich de community singing van toeterende auto s Ook in de overige steden en dorpen van het reeds bevrijde gebied was de vreugde over de totale vreugde ongekend VOORZICHTIGHEID GEBODEN Hedenmorgen 5 uur was naar men ons van bevoegde zijde I mededeelt hij de lagere Duitsche instanties de capitulatie nog niet bekend Reeds zijn er in verschillende plaatsen in het bezette gebied ongelukken veroorzaakt door het vroegtijdig vreugdebetoon van de bevolking In verband hiermede waarschuwen wij de brnilking nogmaafls uitdrukkelijk zich van demonstraties te onthouden Indien het moment daar is zal dit te Uwer kennis worden gebracht Boodschap van den Minister PreBident Prof Gerbrandy heeft aan de B B C verzocht zijn vreugde en medeleven over te brengen aan het bevrijde volk van Ncdtórland De B B C heeft deze boodichap gisteravond in haar laatsïe Ncderlandschc uitzending bekend gemaakt HET UUR DER BEVRIJDING GESLAGEN 1 Geestdrift en dankbaarheid allerwcge Na een week van groote enerveerende spanning kwam gisteravond toch nog vrij onverwacht het belangrijke nieuws dat onze verlossing en beteekent capitulatie weliswaar nog niet van het geheele Duitsche leger maar wel van die strijdkrachten die o a het W deel van ons land bezet hielden Meermalen was er deze week enthousiasme ddch telkens volgde er teleurselling doordat men óf aan de radioberichten een verkeerde uitleg gaf óf alle praatjes al te graag geteofde Gisteravond echter was het bericht van Herrijzend Nederland onomstootelyk De weinigen die nu nog konden luisteren snelden naar buiten en weldra ging het van mond tot mond Wij zijn vrij Het was haast niei te gelooven Zou het wel goed verstaan zijn Zou het wel waar zijn De serieuze bevestigingen van luisteraars die de kunst van goed luisteren verstaan waren te overtuigend Er behoefde niet aan getwijfeld te worden de capitulatie was een feit Het werd druk op straten en wegen Niemand stoorde zich aan de klok Men besprak met gelukkige gezichten de mededecling van Herrijzend Nederland Men juichte en jubelde en er was ontroering Het uur der bevrijding Na maanden aren van lijden en marteling van nood honger en ellende van onderdrukking en vervolging Vrij weer vrij Weg onze triestheid weg de moedeloosheid en neerslachtigheid van vijf komLiervoUe jaren Vrij weer vrij De spontane reactie viel te verklaren maar sommigen gingen te ver Men zag vlaggen en oranje Men vergat de waarschuwing van Radio Oranje en besefte niet dat de Duitschers nog een zekere macht in handen hadden Een enkele mof geprikkeld en ontstemd over de neder laag ging aan het schieten en gooide handgranaten Toen was het met de vreugde op straat gedaan maar in de woningcii duurde zij voort Hoe de toestand zich zal ontwikkelen Valt nu Vrijdagnacht nog niet fe zeggen Laten wij blij zijn over onze bevrijding doch voorzichtig zijn zoolang geallieerde troepen nog niet in ons midden zijn Wij zullen nog voldoende gelegenheid krijgen om onze geestdrift en dankbaarheid zonder eenige reserve uit te dragen Hedenmiddag om 1 uur zal de Minl8ter re8ident Pr rf Dr P S G rbrandy voor den zender Radio Oranje een toespraak houden naar aanleiding van de totale bevrijding an het Nederlaadscbe gebiedsdeel in Europa Zij snellen ons te hulp De medische vocdseldicnst van het Roode Kruis en de U N R R A staan gereed om het bezette gebied binnen te trekken uitgerust met speciale medische middelen om de verhongerde bevolking van West Nederland doeltreflFende bijstand te verkenen Dank aan God De Kerken van alle gezindten in het tot nu toe bevrijde gebied zullen a s Zondag diensten houden om God te danken voor de bevrijding van het geheele Vaderlaad HET GROOTE NIEUWS Gisteravond om kwart voor 9 liep op het A N P bureau te Eindhoven het groote nieuws over de draadlooze Reuter printer binnen d i een toestel waarmede draadloos geseinde berichten in leesbaar schrift worden opgenomen dat Montgomery aan Eisenhower had medegedeeld dat alle Duitsche strijdkrachten in Nederland N W Duitschland en Denemarken alsmede op de Waddeneilanden hadden gecapituleerd Herrijzend Nederland was de eerste zender n Europa die dit bericht enkele minuten nadat het per telex was ontvangen wereldkundig Jmaakte Het bericht werd uitgesproken door den Rotterdammer den man l