De Vrije Pers, maandag 7 mei 1945

7 MEI 1945 No 115 DE VRIJE P OFFICIEEL MEOEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING REDACTIE BUREAU MARKT 9 TH ARTS IMr A A J RUKSEN L J A VAN OEN STEEKHOVEN GOUDA Huidewoord van H M de Koningin Zaterdagmiddag om 1 uur sprak H M de Koningin voor Herrijzend Nederland een korte radiorede uit n a v de totale bevrijding van ons land Wij zijn weer baas in eigen huis en op eigen erf Verslagen is de vijand in het Oobter Westen en Zuiden Verdwenen is het vuurpïleton de gevangenis en het martelkamp Voorbij is de verschrikking van de honger nood Hulde aan onze Binnenlandsche Strijdkrachten Hulde aaa onze Nederlanders te land ter zee en in de lucht Hulde aan onze mannen in de koopvaardijvloot en aan onze schippers Hulde aan de velen wier ontberuigeu en inspanningen nooit bekend zullen woiden Maar niet miuder hulde aan hen die voor de bevrijding van ons Vaderland het offer van hun leven brachten Hierna richtte H M het oog op de toekomst en ze de dat een groote taak in de toekomst voor or s is weggelegd Onze volk kracht zal de wereld ronen wat wij vermogen Onder de diuk van den overweldiger is onze volkskracht ontwaakt Hierna snrak H M tot de Rijksgenoten in de Oost en de West die met evenveel enthoiisia me de bevrijdingsdag van Nederland vierden Moge spoedig het uur aanbreken dat de honderdduizenden en millioenen in NederiandsïhIndië zijn bevrijd Oc gunstige voorteekenen zijn aanwez g gezien de ontwikkeling van de laatste tijd Landgenoten wii houden de blik gericht op de toekonr t Nederland zal herrijzen en zijn hoo e roeping in de wereld vervullen STADS NIEUWS DANKSTOND VOOR DE BEVRIJDING Wij richten oas op en ademen diep de vrijheid in In een slampvolle St Janskerk welke zóó vol was dat velen zich met een staanplaats tevreden moesten stellen is Zaterdagmiddag een dankstond voor de bevrijding gehouden Deze samenkomst was belegd door de gezamenlijke kerken ir onze stad Onder de autoriteiten die de dankstond bijwoonden bevonden zich burgemeester K F O James met zijn echtgenoote en de geestelijkheid van alle Goudsche kerken Nadat het machtige orgel van de St Jan het Wilhelmus had doen klinken betrad ds J J Simon predikant der Luth Kerk den kansel en ging voor in gebed Ds Simon zeidc in zijn openingswoord dat hij vervolgens uitsprak dat de verlossing en de redding ons gegeven zijn door de barmhartigheid en genade van God Na vijf jaar van leed en droefenis gaan we een nieuwe toekomst tegemoet Het heerlijke van deze bijeenkomst is dat men van alle gezindten hier gekomen is om God te danken Een bijzonder woord van welkom sprak ds Simon tot burgemeester en mevr James Dezen dag zullen wij nooit vergeten Het is God geweest die ons gered en verlost heeft Na samenzang Wilt heden nu treden hield burgemeester K F O James cm toespraak Rede burgemeester Jamem Wij zijn bijeengekomen aldus de burgemeester als blijde dankbare ontroerde menscheu Pe druk waaronder wij vijf jaren hebben yeleefd is van ons afgewenteld en wij gevoelen behoefte om in onze dankbaarheid ons tot Hem te wenden die het al bestuurt en het zwaar tempeest van den oorlog thans van ons heeft willen keeren Wanneer wij ons bezinnen op onze herkregen vrijheid dan schiet ons een menigte van hatelijke geboden en verboden voor den geest welke de vijand ons oplegde Wij zullen nu echter weer vrijuit kunnen schrijven en spreken Hiermede herwonnen wii één der voornaamste geboorterechten van den democratischen mensch Het openbare leven zal weer openbaar worden behandeld Gezonde ciitiek zal daarop zijn zegenbrengend n invloed kunnen uitoefenen Sprekende over de vrijheid van godsdienst zeide burgemeester James dat de kerk van Christus weer vrijelijk haar roeping zal kunnen vervullen De Jood zal niet meer vervolgd worden De concentratiekampen zullen niet meer volstrootoèn met priesters en predikanten De jeugd zal niet meer van overheidswege worden weggezogen naar het heidendom Dit betcekcot niet dat de kerk in ons land een machtspositie zal hebben maar zij krijgt haar volle kans om Mensch en Gemeenschap met Gods woord te confron teeren De kerk maakte in deze jaren winst in de breedte en in de diepte gedeeltelijk juist door de verdrukking en door haar martelaren Zal het oorlogswinst blijken De heniel verhoede het De vrees is vdorbij Het zal nog wel even duren aldus spreker vóór de vrees uit oiw ti m JWk 5W a