De Vrije Pers, maandag 7 mei 1945

Laatste bericht Gouda De heer W Hoonhout plaatselijk leider te Gouda van de vroegere Ned Unie is uit het concentratiekamp teruggekeerd in zijn gezin We wenschen hem met deze groote vreugde van harte geluk Publicatie van den Gemachtigde voor de Voedselvoorziening Hiermede breng ik ter kenaii van het Goudsche publiek dat het in mijn bedoeling ligt een deztr dagen een aanvang te maken met de distributie van een gedeelte der door geallieerde vliegtuigen afgeworpen levensmiddelen De goederen zullen gratis beschik baar worden gesteld en moeten afgehaald worden in dezelfde winkel als waar men op Maandag 7 en Dinsdag 8 Mei de Roode Kruis bestelbonaen inlevert Ik vestig er speciaal de aandacht op dat het ontvangvtbe wijsje dat men bi inleveting aezer Roode Kruis bonnen ontvangt goed bewaard moet worden omdat dit vermoedelij bij meerdere beschikbaarstellingen getoond zal moeten worden Alles wordt in het werk gesteld om de aflevering der eerste zending door geallieerde vliegtuigen afgeworpen levensmiddelen nog deze week te doen plaats hebben en wel op VRIJDAG 11 en ZATERDAG 12 MEI a s Alhoewel zulks nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld kan aangenomen worden dat de volgende producten bij deze verdeeling beschikbaar zullen worden gesteld aan ALLE coLaumenten a een half blik spek of een half blik kaas of een blik luachworst of 125 gram gedroogde eieren b 100 gram maigarlne c I reep è 50 gram chocolade Aangezien de chocolade tengevolge van de val uit de vliegtuigen veelal g broken is moet men zich desnoods tevreden stellen met 50 gi am gebroken chocolade d 1 extra reep chocolade è 50 gram uit t suilend voor kinderen van 0 4 jaar f Nadere mededeelingen over deze beschikbaarstelling zullen ten spoedigste bekendgemaakt worden De gemachtigde voor de voedselvoorziening AANTJES Op den dag dat in ons vaderland de vrede kwam werden wij verblijd met de geboorte van een dochter die bl het H Doopsel de namen ontving Irene Antoni Aldegonda Maria G I F Wamelink J M Wamelink Groothuizen Gouda Sophia v d Goudestraat 9 Tijd St lozef Paviljoen Gouwe 93 Gouda Wij hebben ons 19 januari 1945 verloofd ADA BREEMAN Burgvlietkade 34 JAN BOTH R v Catsweg 254 Verloofd IN A VISE ACH Houtweg 9 s Gravenhage RIEN BREEMAN Burgvlietkade 34 Gouda Gouda 7 Mei 1945 MEVROUW RIJKSEN vraagt een DIENSTBODE zelfstandig kunnende werken Aanmelden Crabethstr 43 Woensdagavond tusschen 7 en 9 uur Nette Werkster gevraagd voor het kantoor van DE VRIJE PERS Aanmelden Markt 9 B z a een nette HUISHOUDSTER voor moederloos gezin of heer alleen Br no 1 bur De Vrije Pers Markt 9 Gouda Verloren Face a main lorgnet in étui gaande van Gouwe naar Markt Herinnering T bez tegen belooning bij Mevr Pateer Gouwe 202 Gouda Uw naRimachine defect repareert correct I lil Filiaal Gouda Kleiweg 88 HH WINKELIERS Houten uit voorraad leverbaar C A B Bantxinger Vossenburchkadc 122 Gouda vi Ij om alles te drukken zijn we nog niet Noteert U echter ons adres voor de toekomst NU doen we wat mogelijk is Korte Tiendeweg 1 D V P tjes MEISJE gevraagd voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Van Doornen B Martensaingel 101 Gouda Gevr bekw SMIDSKNECHT en SMIDSLEERLING met dipl Amb school of enkele jaren vakkennis Fa J A P V VLIET Kleiweg 57 Adverteert in DE VRIJE PERS Nederland herrijst I Wij dcelcn U mede dat wij onze geachte clientèle zoo spoedig mogelijk weer van goede stoffen en costumes zullen trachten te voorzien KLEEDINGM AG AZIJN N J FENNET DOELESTRAAT 31 GOUDA Ter herinnering aan de oorlogsjaren vindt U een passende Bloempot 1940 1945 in De Kleine Winst Nieuwe Haven 1 7 Gouda BOEKBÏNDERIJ H AGTEN IJSSELLAAN 28 GOUDA HET ADRES voot het inbinden van alle sootten hoeken in gewone en luxe uitvoering M V Z GOUDA Wij maalden in bezettingstijd Gaan door nu de bevrijding ons verblijdt Meelfabriek De Korenbloem C K Galan a fn f 5ln SF3 S5iT t 2 i