De Vrije Pers, dinsdag 8 mei 1945

4 BUREAU MARKT 9 GOUDA jï DINSDAG 8 ivlEI 194 De Tommies in Gouda Een zee van enthousiasme is gisteravond in Gouda losgebarsten Ongekende geestdrift heeft er geheerscht De spanning van zouden ze nu komen of zouden zenielkonnen ontlaadde zich aU een daverend vuurwerk toen om kwart vóór zeven 6 auto s met EngeLche soldaten de stad binnenreden t Was een voorhoede van de Royal Air Force onder leiding van den Squadronleader R A F W C Hoy met 21 man Dezen waren op doorreis r aar Uen Haag om daar een vliegveld in orde te maken waarop dagelijks 500 toestellen zullen landen oia de voedsel oor riening der bevolking zullen verzorgen Glsterniorgen gekomen van Waneningen werden de Tommies door den onder luitenant der Goudsche brandweer W v d Want naar Gouda geleid De Squadronleader werd in het stafkwaitiei der binnenlandiche strijdkrachten begroet Er werden haridijke woorden gewisseld De duizenden menschen op do Markt waren niet te Kouden Ze verdrongen zich om de auto s ten einde de soldaten goed te bunnen zien hen 1e hand te drukken een ügaiatje te bemachtigen of een handteeksning lo laten zetten En onder oat alles door jubelde en juichte de massa zonder ophouden De militairen die het waagden uit de zware wagens te komen waren niet gelukkig Zij werden in het midden genomen en dan begon het pub iek een vreugdedans Anderen kwamen cp de schouders van uitgelaten Gouwenaars terecht en werden in het rond gedragen Het was een prachtgezicht De Tommies lachten maar en lieten het toe De jeugd toonde haar rapheid tientallen jongens en meisjes zaten weldra boven op de auto s en duwden onze vrienden bijkans plat Er werd gezanikt om orjderc h dinn teekens van de uniformen en verscheidene soldalen plukten z ch haast Kaal om dl oedelaars tevreden te stellen Maf r de soldafen kr gen ook we wat van alle kanten werden bloemen aangeboden en de staf der binnenlandsche strijdkrachten gaf allen een beker melk Dat bleek best te smaken Een Vrije Pers verspreider drukte een der manschappen het bevrijdingsnummer van ons blad in zijn handen en vestigde speciale aandacht op het daarin gepubliceerde We l come to our Allies Hij las het met zichtbaar genoegen De stemming werd steeds dolier een Engelsche soldaat liep met een stroohoed in Nederlandsche kleuren op t hood en een Gouwenaar droeg het mutsje van den Tommie Een oranje lampion deed ook al dienst als hoofdbedekking Toen de soldaat het ding op den grond liet vall n werd het buit gemaakt door een hondje dat er mee weg holde Het beest wilde een aandenken Natuurlijk werd er druk getilmd sn gekiekt en menig leuk tafreeltje voor de historie vastgelegd Het bezoek kon niet lang duren de wagens moesten verder rijden t Viel echter met mee uit de menschenkluwen los te geraken Ten slotte lukte het wel en vervolgden de soldaten hun reis uitgeleide gedaan door de leden der B S staf t Afscheidsgejubel was oorverdoovend Toen de auto s der Tommies bij hel binnenkomen in de stad op den Tiendeweg tuften maakte een Duitsche soldaat tegen z n collega in half Nederlandsch de opmerking Nu kunnen wij wel naar huis gaan Karl Gemachtigde voor de Voedselvoorziening Gouda N i UITREIKING RUST j De Gemachtigde voor de Voedselvoorziening van het Groote stadsgebied Q oudamaakt bekend dat degenen die bij de zesde uitreiking van het Roode Kruis nog geen rijstontvingen bij de volgende winkeliers ka i i Hamoen Bnrgemeester Martenssingel Goudriaan Burgemeester Martenssmgel P Hoogendijk Hoogstraat E J Wientjes Keizerstraat Fa Boer Heerenstraatd ie Woensdag 9 Mei a 5 n ontvangst kunnen nemen De Gemachtigde voornoemd J AANTJES