De Vrije Pers, woensdag 9 mei 1945

No 116 9 MEI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MBDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING BUREAU MARKT 9 GOUDA UITGAVE VAN DE SAMENWERKENDE ILLEGALE BLADEN 1940 10 Mei 1945 TOEN Een land van overvloed Winkels met brood en taartjes sinaasappelen en chocolade jassen en japonnen auto s en fietsen veel rijk gcïllu strecrde kranten boeken en drukwerken stipt op tijd rondgebracht door keurig geklcede brievenbestel lets Een volk dat leed door gebrek aan innerlijken samenhang ontzield omdat het niet door leidende gedachten werd bezield met veel wcrk looz n en menschen onder den druk van een uitzichtlooze toekomst Oorlog tusschen Duitschland aan den eenen kant en Frankrijk Enge land aan den anderen Noorwegen al door den oorlogsvloed overspoeld Over het land het voorjaar blank van bloemen de Meidoorn geurde en de gouden regen stond in zijn sluier van gele trossen In den zuiveren koelen morgen begon de zon te rijzen aan de blauwe lucht O lieflijkheid van lucht en land Van Hollands vrije kustl Dwars daardoor brak ineens het oorverdoovend geratel van zwermen vliegtuigen en bommenwerpers Dreigend nijdig snorkend in één uitbarsting alles overheerschend als zonk land en volk en voorjaar weg Dood en verwoesting Grebbelinie Afsluitdijk Rotterdam Het Haken kreuz over Nederland Voorjaar na voorjaar verliep Het land werd leeggehaald De mannen het begon in Mei 1942 werden weggevoerd In het Voorjaar 1943 schrijft een dichter Dit volk doet niet mee aan het voorjaarsfeest Dit volk kan niet meer zingen Het sjokt door de straten en siddert en vreest Vol doffe gedachten aan wat is geweest Er waren er te veel die gingen Maar daarnaast bleef ook een andere toon klinken Wij strijden voor het heilig leven Voor licht en lucht en boomgeruisch Voor al wat is van God gegeven Voor onze kind ren en ons huis NU Over het land weer het voorjaar blank van bloemen de Meidoorn geurt en de gouden regen staat in zijn sluier van gele trossen De winkels en pakhuizen zijn leeg er rijden geen treinen de krant is een onaanzienlijk blaadje verspreid door vrijwilligers Van het volk worden er nog velen gemist Maar er is eenheidsbesef en bezieling e is feest Van de soms gehavende huizen wapperen overal als voorjaars kleuren het rood wit blauw en oranje Juist streek de vrede neer over West Europa Telkens is het geronk van vliegtuigen in onze ooren ze strijken vlak over onze hoofden heen Daar zijn de geallieerden weerl Hoeveel ton voedsel hebben ze ons vandaag gebracht Daar wuiven weer zakdoeken en hoeden HOERA Er zit ingehouden ontroering in dat luide juichen om de vliegeniers omdat nu eindelijk de bezetting af geloopen is om de herwonnen vrijheid oa heel de voorjaarsbelofte in de lucht 10 Mei is dit jaar juist Hemelvaartsdag I STADS NIEUWS Schorsing van gemeente functicnarissen De heer G J Pot secretaris der gem Gouda de heer J B van Hoorn directeur der Gem Lichtfabrieken de Heer L Sollewijn Gelpke directeur van Gemeentewerken en de Heer J J Stalenburg Hoofd van den Dienst der Steun verleeningen zijn door B en W met ingang van 5 Mei j l geschorst in hun ambt en in de overige hun van gemeentewege opgedragen functies Op grond van hun houding tijdens de bezetting kunnen de betrokken functionnarissen niet geacht worden het voor een juiste uitoefening van hun functies noodzakelijke overwicht over en de achting te hebben van het in hun tak van dienst werkzame personeel Verwacht kan worden dat genoemde hoofdambtenaren zich nader zullen hebben te verantwoorden voor die houding tegenover de daartoe aan te wijzen instanties B en W achten het derhalve in het belang van den dienst dat deze hoofdambtenaren tot het oogenblik dat deze verantwoording zal hebben plaats gevonden in de uitoefening van hun ambt en de overige hun van gemeentewege opgedragen functies worden geschorst I Waaroemeod gemecntc sccrefaris In verband met de schorsing van den heer G J J Pot is de Heer C J van As referendaris ten stadhuize benoemd tot waarnemend gemeente i ecretaris