De Vrije Pers, woensdag 9 mei 1945

eraf De deze t een lencn iiegc e putbaar voor houdt voor wat over t het Alke erstol bacht skoop t He Krlm Vdde oerka rk a d n Ou x Pa lijnsa olwijk svccn boven Ca en ezcttiaa komen Cana e Vrij teekeni niet 9 n gealU h op het e Strijder korte stal weer ledere e menigte t publiek Telkeni ote troep verwacht zwart k kwam a n geil lanfii r Uit de grooten namiddag arriveerde het Militaire Gezag hier ter stede Het werd door burgemeester dr K P 0 anies in gezelschap van den waarnemend gemeentesecretaris den Heer C van Ai in den iSurgemcesterskamer ontvangen waar ook Mevr aaes v d Hoop eer begroeting aanwezig was Het Militair Gezao Civil Affairs wordt von Geallieerde zijde vertegenwoordigd door de heeren Major R J T Hills en Captain A C Griifiths en van Nederlandsche Zijde door Majoor A Hagedoorn en Kapitein j Vricsendorp Mede was aanwezig de Staf der B S bestaande uit de Districts en PI Commandanten en de verbindingsman tuMchen Militair en Burgerlijk Gezag Gedurende eeniqen tijd zal het Militair Gezag hier ter stede verblijven tot regeling van de noodige zaken waarvan de voedselvoorziening van de bevolking wel tot een der eerste behoort Ook andere vraacstukken het burgerlijke en economische leven rakende zullen door het Militair Gezag dat hier ter stede eeu Bureau zal vestigen onder het oog worden gezien Ter conferentie werd mcde gedaetd dat het niet waarachijslijk is dat Gouda een groote bezetting kan ver wachten Wel komen hier eaitie gewonden waarto reed een Mcdiache Staf hier ter atede la aangekomen Gouda zal echter in de eerste dagen wel veel doortrekkende bondgenooten kunnen begroeten Onder de geallieerde strijdkrachten die Gouda hebben aangedaan bevonden zich ook twee stadgenooteo n l de heeren Alberda en Verdouwen Hun viel menig extra hoeratje van de kijklustigen ten deel Op het kantoor van De Vrije Pers kwam gistermiddag bezoek van Frits WiHemsen uit Heerten HIJ bracht ons een advertentie van zijn huwelijk met mej Hilda Slont te Gouda Willemsen vertelde in t kort zijn ervaringen in de Nederlandsche legergroep welke is ingedeeld bij het negende Ameri kaaasche leger Na September 1944 trad hij tsi dienst na een opleiding van drie maanden Een paar dagen mag hi thans bij zijn schoonouders logeeren De geallieerde milita en die heel wat sigaretten uitdeelden en weet volop om handteekeningen werden bestormd zijn n onze stad hartelijk begroet Zij waren zeer onder den Indruk van de sympathieke houding der bevolking In een iangen stoet van zingende en springende stadgenooten die gisterenavond door de straten trok liepen verscheidenen Canadeezen m De verbroedering was volkon en MEDEDEELINGEN VAN DE N B S De Districts Commandant der Bin ncnkndsche Strijdkrachten verzocht ons er de aandacht op te vestigen dat alle werkgevers verplicht zijn de vastgestelde of gebruikelijke loonen en salarissen uit te betalen aan diegenen van hun personeel die in enigerlei formatie der Binncn landsche Strijdkrachten zijn ingelijfd Aan het publiek wordt bekend gemaakt dat ieder eigenmachtig optreden inzonderheid het kaalknippen van vrouwelijke personen ten strengste verboden is Indien er ernstige vermoedens beslaan tegen bepaalde personen moet dit goneld worden aan de Nederlandsche öianenlandsche Strijdkrachten Orde en tucht dienen door het puhUek gehandhaafd te worden Het Commando an de Nederlandsche Binnenlandschc Strijdkrachten te Gouda spreek zijn ernstige afkeuring uit over de v ijze waarop het publiek meent te moeten instemmen met de arrestaties van N S B ers en sympalhiseerenden aiet deze beweging Voorts laakt het Commando het zelfstandig optreden van het publiek in enkele gevallen jegens vrouwen en meisjes die in den bezettingstijd zich met den vijand habbcn fc fge gevcn Niemand zij zijn eigen Rechter 1 Het Commando zal niet aarzelen de strengste maatregelen te nemea tegen deze gedragingen die een Nederlander onwaardig zijn De Commandant der Nederland landsche Binnenlandsche Strijdkrachten stelt er prijs op te verklaren dat de arrestatie van den Heer A P van Toren Erasmusstraat no 20 te Gouda op een misverstand berust Namens de N B S worden hiervoor de verontschuldigingen aangeboden Gebleken is dat het verleden van genoemden Heer in geen enkel opzicht aanleiding heeft gegeven om tot het nemen van dergelijke maatregelen over te gaan BURGERLIJKE STANFJ GEBOREN Mei Abraham Daniei Casp r en vat C Vooijs en M A de Graauw Karn sloot 75 Mei Hinderlkus Gerhardus Maria zn van j Verdouw en M A J Muller Cra bethstraat 15 r Mei lan Dirk zn van A F Lafeber en G C Hoogendoorn Winterdijfc 9 Mei Irene Antiiouia Aldegonda dr van G F Wamellnk en J M Groothuizen Sophiastraat 9 Adriana Irene Geertrulda Ma a or van H Bastiaansen en M Pütz A G de Vrijestr 7 6 Mei Anthonia Adriana Frauclsca dr van F I M van Vliet en A Binnendijk Kleiweg 45 j u Frank Dirk zn van A van den Heuvel en G Uittenbogaard Heerenstraat 143 Willem Cornells zn van W C Boer en M D Verwelj Boelekade 25 OVERLEDEN 4 Mei Hendrik Kooiman 70 j Elisabeth Adriana Smit 49 J Johan Cerrit Koomans van den Dries 10 d 5 Mei Maria Catharina Seholten wt B C Oostermeijer 76 BINNENLANDSOH NIEUWS Scys Inquart gearresteerd Volgens een bericht van de Hx hangc Telegraph is Seys Inquart gearresteerd en per vliegtuig naar het hoofdkwartier van Generaal Crearcr in Nederland overgebracht Hij zal als oorlogsmisdadiger tetecht staan BUITENLANDSCH NIEUWS Historische verklaringen Dinsdagmiddag om 3 uur legde de Britsche Premier Winston Churchill de historische verklaring over de eindoverwinning in Europo af De Eerste Minister zeide o a het volgende Gisterochtend o 2 41 uur ondcrteckendc Gen JodI de v sgenwoordlger van het Duitsche opperbevel en van het hoofd der Duitsche regcerlsg Admiraal Dönitz in het hoofdkwartier van Gen Elsenhower de acte van overgave van alle Oultschc land zeeën luchtstrijdkrachten aan de geallieerde legers en tegelijkertijd aan het Russische leger De capitulatie overeenkomst zal vandaag Dinsdag worden geratificeerd De vijandelijkheden zullen op 8 Mei des nachts ou 1 minuntover 12 worden gestaakt De oorlog tegen Duitschland Is geëindigd Uit het diepste van ons hart zijn wij dank baar jegens al onze bondgenooten Wi beh ben fr recht op ons diep te verheugen maar apan met al zijn wraak en hebzucht is nofl niet verslagen en de wonden die de oorlog in Engeland Amerika en andere landen heeft geslagen z n nog niet genezen Daarom s Vooruit Engeland Leve de vrijheid God zegene den Koning I Op het zelfde oogenblik nis de Britsche Pi emier sprak ook President Truman een rede uit waarin hij het Amerikaansche voik de overwinning in Europa mededeUde De vreugde worcit getemperd door de i vare prijs die wij aan de vrijheid hebben betaald Ik doe een beroep op lederen Amerikaan Het wachtwoord voor de toekomst is werktl werkt Koning George van Engeland sprak Dinsdagavond tot het Britsche volk en zeide o m dat het geloof en de eenheid van het Britsche volk Engeland tot de overwinning hebben geleld Daarom voor de toekomstt eenzelfde vertrouwen en volharding Het laatste oorlogsniëuws oit Europa Stalin meldde Dinsdagavond de verovering van de laatste groote Duitsche stad Dresden Bij Maagdenburg reikten de Russen de Am de hand De Amerikanen ontruimen de rechter Elbe oever Tevens maakte Stalin de verovering van Olomouh in Moravië bekend In Frankrijk caputileerde de bezetting van La RochcUe