De Vrije Pers, vrijdag 11 mei 1945

eenkomst ten stadhuize heeft uitgesproken publiceeren wij de voor de toekomst van onze stad voornaamste bijzonderheden Na een beschouwing te hebben gewijd aan de vijf jaren van leed en nood die thans achter ons hggen waarbij spreker o m de rampzahge verwoesting van het St Jozef Paviljoen memoreerde en de daarbij gevallen slachtoffers herdacht na hulde te hebben gebracht aan het Vorstenhuis de geallieerde strijdkrachten en de Ncderlandsche Bin nenlandsche Strijdkrachten belichtte de burgemeester het Burgerlijk gezag De inrichting van het Gemeentebestuur is ingevolge het betreffende Koninklijk Besluit aldus dat voor den eersten overgangstijd en tot nader de bevoegdheid van den gemeenteraad zal worden uitgeoefend door het College van B en W De Raad van 1940 wordt thans niet meer representatief geacht De burgemeester voerde de herinneringen terug naar den gevoerden o ndergrondschen strijd en met name en in weemoed naar hen die daarin vielen Zij zijn de martelaren geweest waaruit het zaad onzer vrijheid gekiemd is Ook Gouda heeft slachtoffers onder de ondergrondsche strijders gekend Wij herdenken hen met trqts en met eerbied Sprekers gedachten gingen voorts uit naar hen die weggevoerd werden om in binnen of buitenland voor den vijaud dwangarbeid to verrichten of die in concentratiekampen en gevangenissen zijn opgesloten geweest Opbouw ea vernieuwing De toekomst beziende zeide de burgemeester dat ons volk een moeilijke maar mooie tijd wacht een tijd van opbouw en vernieuwing een tijd waarin onze spankracht tot het uiterste gestrekt zal worden Wij zullen hebben te werken Spreker dacht aan het gebied van de voedsel en brandstoffenvoorziening de elec txidtelts en gastoevoer de wederopbouw van het verwoeste de aanbouw van en de voorziening in het vele waarin tekorten optraden Aan bureaucratische rompslomp zal de overheid zich hierbij niet schuldig maken Opbouwende critiek zal daarbij welkom zijn De aanvoer van kolen te Rotterdam is van dien aard dat onze Centrale weer elec triciteit ontvangt en in de noodigste behoeften kan voorzien De gas voorziening zal door technische om sland gheden langer op zich laten wachten Het op temperatuur brengen der ketel xo een we k van langeren adem Alles vvordt er echter op gezet dit te bebpoediyen niethet oog op het overheerschend belang der bevolking bij de gasvoorrlening voor het koken der voeding Het drinkwaterbedrijf heeft de uren waarin water geleverd wordt reeds uitgebreid Burgemeester James beschouwde vervolgens het probleem der werkgelegenheid Hij achtte het waarschijnlijk dat over 4 of 6 maanden of een jaar eerder een tekort dan een overschot in ons land zal blijken te bestaan aan arbeidskrachten Er is een grooteachterstand in onderhoudswerken welke betrekkelijk spoedig ter hand zullen genomen worden Ons deerlijk verwaarloosd stadsbeeld moet en kan opgeknapt worden B en W hebben reeds concrete plannen van de diensten ontvangen en goedgekeurd Werkverruimings werken welke tijdens de bezetting onderbroken moesten worden zullen weer worden aangevat wanneer de noodlge hoogere goedkeuring daarvoor zal zijn verkregen Er wordt hier ter stede gevormd een Centraal Bureau waar afgezien van de voorziening met persoons en distributie bescheiden de weer opgedoken gerepatrieerde of reeds than werk looze werknemer voor zoover noodig ingeschreven en Ingedeeld wordt en zijn plaats in de wachtgeldregeling en het arbeidsproces of in de arbeidsreserve met hem besproken en bepaald wordt Gepoogd zal worden den werknemer te geven al wat in redelijkheid en gelet op onze gezamenlijke armoede hem toekomt Beter dan de nazi s zullen wij het in praktijk brengen dat de arbeid haar loon waard is Een Goudsche Commissie van de landelijke organisatie voor Nederland s Volksherstel is gedeeltelijk gevormd Een harer subcommissies samengesteld uit ambte jljke elementen werkgevers en werknemers en anderen waaronder de Kamer van Koophandel zal haar licht over de werkgelegenheid doen schijnen en zeker vruchtbare gedachten naar voren brengen welke de overheid In besluiten kan omzetten Er moet een frissche wind in Gouda waaien Volksgezondheid De zorg voor de volksgezondheid vraagt ook de volle aandacht De vijand laat ons achter in hongers nood met angstig hoog gestegen cijfers voor tuberculose diphtherie geslachtsziekten huidziekten enz Het Roodc Kruis en de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid is in de eerste plaats een taak toegekend Voorts zaleensub commiifste van Nederland s Volksherstel hebben na te gaan wat naast den arbeid der kerken en andere bestaande nuttig werkende organisaties kan geschieden om hulp te bieden op geestelijk en moreel gebied Met nadruk wilde de burgemeester aandringen op behoud van de openbare orde en rust Mochten er elementen zijn die over orde en rust anders denken dan zullen z ervaren dat zij het mis hebben Burgemeester James besloot zijn rede met een persoonlijk woord waarin hij dank bracht voor de blijken van sympathie en hartelijkheid tijdens zijn verbanning uit Gouda Spreker verklaarde dankbaar te zijn zich weder ten volle in dienst der gemeente te kunnen stellen Hij spoorde aan tot eendracht in doel God en den naaste te dienen en zoo ons geliefde vaderland Laat ons allen vasthouden aan het gevoel van eenheid en saamhoorigheid dat ons Nederlanders tijdens de bezetting van den vijand schraagde Wij heffen hart en handen voor het heil der Nederlanden en zweren vast den eed in doódsbedroefde trouwe Wilhelmina van NassoHwe Met U te staan gereed Bezoek van Generaal Majoor H J KRULS Benvondigc doch hartelijke ontvangst werd hem bereid Zooals wl reeds met boUctins hebben bericht bracht de Chef van den Staf Militair Gezag de Geacraal Majoor H J Kruis Woensdagmiddag een bezoek aan Gouda Onze stad oefeade op den Generaal een bijzondere aantrekkingskracht uit omdat zijn echsgenoote en dochter die hij in vijf Jaar niet meer had gezien m een toevlucht go vonden had Tegen 4 aur arriveerde d G neraal Na ongeveer een uor thnli vertoefd te hebben wanr het weerzien begrijpelijkerwijze ontroerend wb kwaa Generaal Krnls per auto naar het Hoofdkwartier van de Binnen landsche Strijdkraehfen Hl werd daar verwelkomd doDr den Staf Een Eerewacht van strijdera etoad opgeslald Oe radio speelde het Wilhelmus dat door het publiek werd meegezongen Twee meisjes Tonie de Korte en Truida Koemans die in het wit waren gekleed boden aan mevr en mej Kruis bloemen aan De Plaatselijke Commandant der B S de heer C Hesa sprak deo Generaal hartelijk toe waar oord ric eenheid het werk t op den ay Nederland vond Zi tijding der H M z den her op Burgeme dea Gener Generaal geluk met Comma H M de vrouwen v mevr Krul hteft gepr teide gener door vliegt mijnen in L aangericht groote br Nederland Brigade is de kazern Om kw na van all nomen Sprc De Burg spreekuur dag van 1 Be Door B Gouda ui dier gemee Mevrouw tot tijdelij houder Bttrgemees voegdhede krachtens van het Be Provinciën Dantzig M van Onde De prov king van gemeene verdeeld drecht m rlchem Al G Gisteren koekstraat maakt va bezoek aa was hij als and gegaa Op bon C gele n t hed ter karn Poüti P pollti kelt dag lede nnenland n aanglft Kaara De gebo de zijn