De Vrije Pers, vrijdag 11 mei 1945

stegen therie z Het ndlge dheid k toe miiiste ebben arbeid aande kan n op eestex openen er de en len zii n zijn ooJd or de jkheid ouda te zijn st der Hij doel n en t ons el van t ons ttlng den oor angst benbe Mllitair Kruis Gouda ren bij at zijn l f jaar cht 9 d Ge n fd t £ erwljze la pBT innen ar vcr chtvan specl g wtird fruida eklaed en aan S de artelljk toe waarna deze tot den Staf dar B S het woord richtte Da Generaal wekte op tot eenheid en spoorde aan ipoedig energiek aan het werk te gaan Hij deelde mede dat hij op den avond van de capitulatie in West Nederland zich bij H M de Koningin bevond Zij wa vol zorg over ons land De tijding der capitulatie bewoog haar merkbaar H M zal zich met volle energie wijden aan des her opbouw van Nederland Burgemeester James achtte het een voorden Generaal te mogen begroeten Generaal Kruis Wenschte den burgemeester geluk met de bevrijding der stad Commandant Hess wijdde etn dronk aan H M de Koningin en vervolgens aan de vrouwen van Nederland in de persoon van mevr Kruis die in het verzetswerk zooveel heeft gepresteerd In een prettig gtsprek vertelde generaal Kruis dat nog meer voedsel door vliegtuigen zal worden uitgeworpen De mijoen in Liraburg functioneeren normaal De aangerichte schade is slechts gering Alle groote bruggen tusscben Zuid en Noord Nederland zQn vernield De Prinses Irene Brlgade is te s Gravenhage ondergebracht in de kazerne Waalsijorp Om kwart voor vijf vertrok de Generaal na van allen hartelijk afsaheid te hebben ge nomea Spreekuur Burgemeester De Burgemeester van Gouda zal wekelijks spreekuur houden op Maandag en Donderdag van 10 tot 11 uur Benoeming Wethoudw Door Burgemeester en Wethouders van Gouda uitoefenende de taak vaA den raad dier gemeente is bij besluit van 5 Mei 1945 Mevrouw N van Oantzig Mellis benoemd t tildélljk wethouder in de plaats van wethouder W Sanders te wiens aanzien de Burgemeester heeft bepaald dat hij zijn bevoegdheden als wethouder niet uitoefent zulks krachtens het bepaalde in artikelen 4 lid 3 van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten Mevrouw Van Dantzig Mellis is belast met de portefeuilles van Onderwijs en Personeelszaken Militaire districten De provincie Zuid Holland is bij beschikking van den Chef Militair Gezag voor Al gemeene Dienst in de volgende districten verdeeld Den Haag Delft Rotterdam Dordrecht met Zuidhollandsche eilanden Go richem Alblasserwaard Gouda en Leiden Gelukkig wederzien I Gisteren heeft Albertus Meeuwensen Koe koekstraat 64 te dezer stede die deel uitmaakt van de Prinses Irene Brigade een bezoek aan zijn ouders gebracht In 1940 was hij als Nederlandsch militair naar Engeland gegaan Extra Karnemelk Op bon 03 van de A witte B blauwe en C gele kaarten voor bijzondere doeleinden is heden door de melkslijters één kwart liter karnamelk afgeleverd Politieke Opsporingsdienst De politieke op iporiBgsdtlenst wordt binnen enkele dagen opgericht Hij zal bestaan uit eenlge leden van het politiecorps en van de Binnenlandsche Strijdkrachten De dienst zal een aangiftebureau openen Kaarseafabriek N S B kamp De gebouwen der Kaarsenfabriek te dezer stede zijn ingericht voor de voorloopige huisvesting der te dezer stede gearresteerde N S B ers en Duitsch gezinden Met de leidltg van het kamp is belast Opperwachtmeester Schults uit Krimpen a d IJsel Tot dusver zijn ongeveer 150 mannclykc en vrouwelijke personen ondergebracht Het kamp staat onder toezicht van het Militair Gezag Het bewakingspersoneel komt in dienst van het Militair Gezag Met de gtneeskundige behandeling der gearresteerden is belast Dr P den Boer Weer boven water De ondergedoken Magyrus brandspuit der gemeente is deze week te voorschijn gekomen Ze reed met hier en daar nog plukjes hooi er aan plotseling luid slrenend door Gouda s Rtarten Werkstukken oorlogsgewondcn De Commissie Eereschuld en Dankbaarheid te dezer stede organiseert momenteel in de etalages van het pand der N V Vroom Dreesman Wljdsl at een expositie van werkstukken van Ncderl oorlogsgewonden Niet meer uit de lucbt De post op het terrein bij Gouda waar door vliegtuigen levensmiddelen zijn afgeworpen is opgeheven Vermoedelijk zal geen voedsel meer worden peergelaten Wanneer dit wel het geval fflocht zijn zal het tijdig worden bekend gemaakt aan degenen die htm medewerking hebban gegeven De Puitschers gaan vertrekken De in onze stad nog aanwezige Duitschers zullen zeer spoedig mogelijk reeds vandaag of morgen gaan vertrekken Via den afsluitdijk gaan ze naar Duitschland waar ze in kfijgsgevangenschap zullen worden gezet Bulbn de vesting Holland worden ze ont wapfod zoodat ze hier vandaan met hun Wapens afreizen Zegels voor De Vrije Pers De fraai nltgevoerde zegtld voor De Vrije Pers Zijn thans ook verkrijgbaar op ons bureau Markt 9 100 Ton voedsel aangekomen Met 3 schepen is gisteren uit Den Haag ia onze stad aangekomen ongeveer 100 000 k g voedsel dat door vliegtuigen is uitgeworpen Met de distributie zal zoo poedig mogelijk worden aangevangen Burgerlijke Stand Geboren 7 Mei Wilhelmina Pietern Irene d V C de Beun en M A Jansen Goej dijk 69 Hendrik Petrus z v A F van Peper straate en P S Boot Boschweg 12S 8 Mei Tommy z v W Tolen J C de Jong Klimopstraat 7 Getrouwd P A Ravensberg en J H Groe oendaal J C Rietveld en M A Burgel G van der Heijden en P Raapis J Vlok en G Schouten J Vink en G P Boulogne Overleden 6 Mei Adrians Pieternella Tcmpelaar 50 j 7 Mei Nelly Tuinenburg 3 w Johannes v d Hejj 78 j Hendrik Engel bregt 57 j SMei Georgius Wilhelmus Hen dricns Aothonius van Roitrn 12 d Aartje Polderman de Jong geh met L H Noorlander 76 jaar Ëereschuld en Dankbaarheid SteunaanNederlandscheOorloflsgewonden Vele inwoners van Gouda en Omstreken zullen reeds met de DISTRIBUTIENIEUWS Voor de heden Vrijdag en morgen Zaterdag af te leveren levensmiddelen kaas spek lunchworst elermecl boter en chocolade welke uit vliegtuigen zijn uitgeworpen zijn aangewezen de bonnen A 493 en B 492 De distributielijst voor de nieuwe periode was hedenmorgen nog niet officieel vastgesteld en kunnen wij eerst morgenavond pubüceeren werkzaamheden van het comité Eercschuld en Dankbaarheid in de oorlogsjaren hebben kennis gemaakt eveneens zijn wij ervan overtuigd dat velen het werk van dit comité nog niet kennen Wij zijn daarom zoo vrij om langs dezen weg uw aandacht eens te vestigen op diegenen die in den strijd voor het Vaderland bon offer brachten Bij duizenden zijn zIJ gevallen voor de vrijheid van Nederland Het is niet de bedoeling van de commissie om voor deze slachtoffers een aalmoes te vragen Neen wij hebben een eereschuld te voldoen en daarbij onze daadwerkelijke dankbaarheid te toonenl Vooreil voor de nagelaten betrekkingen van hen die hun leven lieten en voor de zwaarstgetroffenen die niet meer tot werken in staat zijn wordt een behoorlijke pension neering verlangd Voor de overige militaire slachtoffers een behoorlijke gedeeltelijke pensionneering afhankelijk van het percentage der arbeidsongeschiktheid tevens en dit is wel het voornaamste opname in het arbeidsproces kan op tweeërlei wyze geschieden In de eerste plaats door het maken van werkstukken Vele oorlogsinvaliden hebben reeds gedurende de afgeloopendrieoorlogsjarenprachtige werkstukken afgeleverd De verkoop vaa deze handwerk stukken die binnenkort hier ter stede zullen worden tentoongesteld lied menigmaal zoo vlot dat aan vele nabestellingen niet kon worden voldaan In de tweede plaats is het een moreele plicht van do werkgevers met een behoorlijke personeelsbezetting een plaatsje voor één of meerdere oorlog invaliden in te ruimen tegen een normaal loon waardoor zij gesterkt worden om weer met eere in de msatschappij te kunnen terugkeeren Rijks en Gemeente instanties dienen hierin het voorbeeld te geven Een ieder drage z n steentje er