De Vrije Pers, zaterdag 12 mei 1945

No 118 12 MEI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR QOMDA EN OMGEVING BUREAU I MARKT UITOAVe VANt JB NAINTIENDRAI HET PAROOL GOUDA STENTOR DE VRIJE GEDACHTE VAii NEDERLAND EN NIEUWSORGANEN De Vrouw in Oorlogstijd Als vrouwenfiguur midden in het oorlogsgeweld denkt een Nederlander al gauw aan Kenau Simons Hasselaar die bij het beleg van Haarlem de Spaansche soldaten die den kademuur probeerden te beklimmen bestookte met brandende pek en gloeiend lood Mogelijk zijn er in dezen oorlog ook wel krasse militaire stukken door Nederlandsche vrouwen geleverd Wij w ten het niet Wel weten we dat ze als we iets goeds van de vrouw willen zeggen en dat willen we hier haar toch liever geen Kenau moeten noemen De Nederlandsche vrouw uit deze oorlogsdagen staat ons dan ook heel anders voor oogen Dat algemeene beeld wekt gevoelens van eerbied en hartelijkheid Toen in het begin van den oorlog menig man en niet alleen de eersten de besten geimponeerd was door het militair geweld en de mooie woorden van den Duitscher bleef de vrouw dikwijls standvastig Misschien stond hier het diepere gevoel voor het eigene tegenover de onwillekeurige verstandsreactie van den man Mogelijk vond menige vrouw op dit gevoel af den weg naar het illegale werk waarvan Gouda het voorbeeld kent tot vlak naast de topleiding in het gemeentebestuur Vrijwel iedere vrouw bleek onvermoeibaar We zien ze nog voor ons de lange rijen bij distributielokalen en voor winkels in kou en regen Maar onder de bleeke gezichten zit een dappere volharding van het gezin De mannen zag men meestal pas in de rij als het om tabak en sigaretten ging onder ons gezegd is dat ook heel belangrijk I En bij alle moeite van kapotte kleeren gaten in kousen en sokken versleten schoenen bleef de vrouw vindingrijk Met een klein beetje in stilte achtergehouden suiker en verder met allemaal surrogaat kwam er toch op een verjaardag weer een tractatie op tafel Midden in den druk werd de feestelijkheid er ingehouden In den allerrwaarstec tijd toen de mannen waren weggevoerd of ondergedoken heeft de vrouw zich Bterk getoond Er was geen brandstof meer met bijl en zaag ge wapend zag men ze bezig De aardappels als ze er waren konden vandaag weer worden gekookt Als die op waren ging het in sneeuw en mist naar Gelderland en Overijssel Ook mevrouwen die vroeger héélemaèl niet tegen fietsen konden kwamen met een vracht van 50 k g rogge tarwe spek terug uit Hardenberg Daarnaast moest de vrouw nog allerlei uit het beroep of de zaken van den man naloopen Daarbij bleven de vrouwen nog vaak van een betere gezondheid dan de mannen Was het omdat dit alles misschien toch wel ligt in de Ujn van de vrouw Zij wordt wakker als het gaat om de dingen die vlak bij leven en dood liggen Als huis haard en leven onmiddelijk bedreigd worden Zij is de natuurlijke schut van het leven dat teer is of in druk dreigt onder te gaan Al heeft de lange afwezigheid gedurende den oorlog menigen band misschien man en vrouw doorgesneden daarnaast werden door deze trouw van de vrouw ook veel verhoudingen verdiept en verruimd Een eeresaluut aan de Nederlandsche Vrouw 1 Mr A A J RIJKSEN Nu het viff jaren geleden is dat de Koningin ons land verliet plaat sen wij onderstaand gedicht uit Het Vrij Nederlandsch Liedboek dat in den bezettingstijd in het geheim verscheen 13 Mei 1940 A n Koningin Wilhelmina Neen t was geen vlucht die U deed gaan Maar volgen waar God riep k Vraag niet wat in U is doorstaan Een strijd hoe zwaar hoe diep Wij knielen naast en met U neer Tot God den blik de hand Geef Neêrland aan 0 anje weer Oranje aan Nederland En kome dan wat komen mag We aanbidden zwijgen stil De nacht zij zwart omfloerst de dag Geschiede Heer Uw wil STADSNIEUWS Taakverdeeting B ea W B en W dezt r gemeente hebb a de verdeeling van die eau hnn College opgedragea taak els volgt vastgesteld Burgemeester dr K F O jamesi Algem Zaken en Lichtfabrieken Wethouder C H Koemans Sociale Aan gelegenhedrn Armwazea Geneeskundige ea Gezondheld dienst Marktwezen ea Openbaar Slachthnis Wethouder Mr H P C M de Witt Wijnen Gemeente financien en Gemeentelijk Pensioenfonds Wethouder E Polet Gemrentewirkca Bauw en Woningtoezicht Reinlgings eo Oatsmettingsdicnst Woningbedrijf en Grondbedrijf Mevr J N van Dantzig Mellcs Onderwijs en Personeelszaken