De Vrije Pers, zaterdag 12 mei 1945

J anddag rdptyi dboog 9 P klei td vrij I d dank k ch baan an is vrijl rtje AG dt er op ren van in het dewerk oedigstt t IJstel gestraft der n uover an het achtig rust in oegd estuur e zijn gezag chter eleg is achten innen er geilen eg etting n verorden ilitair geven omen aaren d van eigen omen rgade g van Hulp en steon aan onderduikers Vele stadgenooten zullen zich hebben afgevraagd wat de letters L O op de oranjebanden van sommige ondergrondsche strijders bcteekenen De personen die deze onderscheidingsteekenen dragen hebben zich in de afge loopen jaren buitengewoon verdienstelijk gemaakt door aan onderduikers dulkadressen levensmiddelenkaarten desgewenscht voedsel nieuwe persoonsbewijzen en duizenden andere dingen te verschalen Ook financieele bijstand aan onderduikers en steun aan het gezin van den ondergedokene namen een zeer voorname plaats in de werkzaamheden van de heeren In Dit onbaatzuchtige werk werd in het kott aangeduid met de letters L O afkorting voor Landelijke Organisatie voor Hnlp en Steun aan Onderduikers Donderdagmorgen opende burgemeester ames ten huize Man den heer Langeraar aan den Burgemeester Martensslngel een kleine maar buitengewoon interessante tentoonstelling van het werk van de L O Een gedeelte van het ia den loop der jaren verkregen hoogst noodzakelijke materiaal zooals b v stempels van Wchrmachtskommanditur het G A B enz ligt ten toon gespreid in een van de etalages van den heer Langeraar Burgeneester James heeft deze tentoonstelling met een kort woord geopend en hulde gebracht aan de groep van onbaatzuchtige en hardwerkende L O menschen die veel riskeerden ten bate van hun landgenooten in den nobtlen strQd van het vaderland KORTE BERICHTEN In plaats van Donderdag zal Churchll a s s avonds om 9 uur voor de radio een groote Kde houden De 8e Amerikaanscho luchtmacht is van Europa naar het Verre Oosten overgebracht Geheel Amerika verheugt zich over de gedeeltelijke demoblisatie van het leger In de eerstkomende 12 maanden zullen 11 4 tnillloen soldaten worden gedemobiliseerd Volgens de Times is er spoedig een bijeenkomst te verwachten die wordt gehouden tusschen Churchil Truman en Stalin teneinde de vraagstukken te kunnen bespreken die gerezen zijn na de capitulatie van Dultschland De Poolsche kwestie zal van de besprekingen een belangrijk punt uitmaken Churchill heeft in het Lagerhuis medegedeeld dat de algemeene controle op Duitschland reeds lang is voorbereid In de eerste tijd zal de controle geschieden door militairen later door semi militairen en ten slotte door civiele autoriteiten De tanding van Russische luchtlandings troepen op het Deensche eiland Bornholm heeft bevreemding gewekt Het zal 4 weken duren eer al de Duitsche troepen Denemarken hebben verlaten BINNENLANDSCH NIEUWS In httn oude functies hersteld Mr Trip heeft het presidentsschap van de Nederl Bank weer op zich genomen ïr van Damme is in zijn functie van Di recten der Nederl posterijen hersteld Commissaris Versteeg staat weer aan het hoofd van de Amsterdaiaschepolitie Het postverkeer per briefkaart hervat Het hoofdbureau der Nederl posterijen heeft medegedeeld dat In geheel Nederland correspondentie per bri ifkaart weer Is toegestaan Nederl kinderen in Zwitscrlatid aangekomen In Zwitserland is een groep van 400 Nederlandsche kinderen aangekomen De Zwitsersche regeering heeft medegedeeld dat Zwitserland 3000 zwakke Nederlandsche kinderen tijdelijk zal opnemen Muskdrt en Blokz l geintervienwd De heer Sjoerd de Vrij heeft Mussert n Blokzijl in hnn cel geintervieuwd Mussert verklaarde o a dat de arrestatie van Seys Inquart hem ten zeerste had verheugd Hij was door niemand meer bedrogen en in de steek gelaten dan door de Duit hers Tevens deelde hij mede dat de beruchte Schmidt niet uit een trein is gevallen maar door Rauter is vermoord Mussert was er van overtuigd dat hij steeds vrijuit was gegaan en zonder vrees voor de Nederlandsche Rechtbank zou verschijnen H had nooit Iemand den dood ingejaagd of aan de Duft schers overgeleverd Om deze redenen had hQ geen angit en wa hij niet tot zelfmoord overgegaan Ook Blokzijl werd geïnterviewd Wijselijk nam de verslaggever hem niet au sérieux Hij deelde mede dat hij zich vrijwillig had aangemeld Tot voor kort had h een rotsvast vertrouwen in de V wapens oie Dultschland tot de overwinning zouden voeren Hl had nog de brutaliteit mede te deelen dat hij zijn capaciteiten beschikbaar wilde stallen voor de wederopbouw van een nieuw land De kogel niet ontloopen Tlnus Osendarp S S man en hardloope is in Den Haag gesneuveld Hij liep waarschijnlijk nog niet hard genoeg om den kogel te ontloopen Amsterdam viert zijn bevrijding Donderdag heeft Amsterdam officieel haar bevrijding gevierd met een groote feestelijke bijeenkomst op den Dam waar eenige dagen tevoren 22 weerlooze burgers door de Dult schers waren neerges lOten Deze tragische gebeurienls wierp z n schaduw op het groote feest dat begon met een opmarsch der Binnenlandsche Strijdkrachten De Min President Prof P S Gerbrandy woonde de plechtigheid bij Weer opgedoken In Amsterdam zijn eenige duizenden Joden opgedoken Br bevinden zich nu ongeveer 10 000 Joden in de hoofdstad Voor de oorlog bedroeg hun aantal circa 80 000 Generaal Eisenhower dankt de N B S Generaal Eisenhouwer heeft een dagorder gericht tot de Binnenlandsche Strijdkrachten in Nederland Hij zeide o a Ik heb Uw werk dat U onder moeilijke omstandigheden hebt verricht met bewondering gade geslagen U hebt aan de geallieerden onschatbare diensten bewezen Extra Karnemelk Het Bedrijfschap voor Zuivel te Gouda deelt mede dat hon 04 van de kaart voor bijzondere doeleinden voor de groepen A wit B blauw en C geel is aangewezen voor 1 4 1 karnemelk welkeheden en Maandag door de slijters wordt afgeleverd DISTRIBUTIENIEUWS Rantsoenbonnen eieren De leider van den Distributiedienst Gouda deelt mede dat ranttocnbonnen eieren met opdruk geldig tot 12 Mei 1945 worden verlengd tot 30 Juni 1945 Nieuwe Bonnenlijst Heden zijn aangewezen de volgende bonnen No 418 400 gram brood 9 t m 19 Mei No 417 400 gram brood of taai taai of scheepsbeschuit of biscuit 13 t m 19 Mei No 419 V i rantsoen vleesch 13 t m 19 Mei Voorinleveringsbonnen In te leveren bij de detaillisten voor 16 Mei No 421 100 gram kaas afleveren van 20 t m 26 Mei No 420 suiker hoeveelheid en datum aflevering znllen nog nader bekend gemaakt worden Reeds geplaatst in het grootste gedeelte onzer vorige oplage Maximomprqzen voor groentes De Burgemeester van Gouda maakt het volgende bekend Blijkens een mededecling van den Inspecteur voor de Prijsbeheersching zijn maximumprijzen voor groenten vastgesteld I3tze maximumprijzen gelden eveneens voor de Gemeente Gouda gross pr detail per 100 prijs Witlof p kg 57 50 0 75 Bospeen p bos 57 0 75 1 Andijvie p kg 55 0 70 Kropsla I p st 15 0 20 Kropsla II p st 10 5Q 0 14 Raapstelen p kg 38 0 49 Bloemkool I p st 69 50 0 91 Bloemkool II p st 47 50 0 62 Bloemkool III p st 25 0 33 Bloemkool stek p M 14 0 18 Radijs p bos 13 0 17 Rabarber p kg 59 0 77 Selderij p bos 12 50 0 16 Peterselie p bos 17 0 22 Kervel p bos 20 50 0 27 Prei p kg 46 50 0 60 Spinazie p kg 50 0 64 Stoofsla p kg 40 0 51 Peen p kg 15 50 0 20 Kroten p kg 15 50 0 20 Pttblicatie van den Gemachtigde voor d Voedselvoorziening In verband met het feit dat gisteren begonnen is met de distributie van de door geallieerde vliegtuigen afgeworpen gedroogde eieren l kt het mij nuttig onderstaand een gebruiksaanwijzing af te drukken GEBRUIKSAANWIJZING Een afgcstreken eetlepel eterpoedcr met 2 eetlepels water is gelQk aan I ei Doe de elerpoeder in een schoont kom voeg bet vater er aan toe en roer het tot het een gladde massa is Maak de klontjes fijn met een lepel tegen de kant Van de kom Klop zachtjes met een vork Geschikt voor het maken van geklutste e eren ommelcts en voor gebruik in alle kook recepten die gewoonlijk verscke eieren vereischeu Dit ei moet onmiddelijk na het mengen gebruikt worden De Gem V d Voedselvftorztening J Aantjcs