De Vrije Pers, zaterdag 12 mei 1945

1 I MAANDAG 14 MEI is onze zaak wederom geopend Beleefd aanbevelend C BRUÜNEL Gouwe 23 FIJNE VLEESCHWAREN DANKBETUIGING Langi dezen weg betuigen wij onze hartelljken dank aan familie buren en kennissen voor de vele blijken van medeleven betoond bij de ziekte en overlijden van onzen lieven man en vader Bernardua Janu Buurman J C BUURMAN Baarendi FRANS Mcidoornstraat 7 DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onzen harlelijkea dank aan allen voor de belangstelling bij ons gouden huwelijksfeest betoond W Vermij E Vermij Zeverboom Gouda Nieuwe Haven 234 dankbetuiging Hiermede betuig ik mijn hartelljken dank aan allen die blijk gaven van hun bclaagstelllug en deelneming tüd ni de ziekte en het overlijden van mijn vrouw JACOB A Wa BUITENHUIS ANDERS speciaal aan de Welcd geleerde Heeren Dokto en Lopcs Cardozo Eggink ea Broekhuizen alsmede lan de Zusters van htt Dlaconessenhu De Wijk voor de liefderijke en zorgvolle behandeling tijdens haar ziekte en bij haar overlijden J L ANDERS Gouda Mei 1945 Lage Gouwe 72 Het postagentschap Graaf Florisweg 51 is met ingang van MAANDAG 14 MEI weer geopend Voorloopig pan 9 12 en van 2 4 uor DeZondagHachoolver Jozef deelt mede dat a a ZONDAG 13 MEI GBEN b cenkomat gehouden wordt A DE BRUIN Voorzitter J LAFEBER Secretaris Chocolade en Suikerwerkenfabriek De Hoop Nicolaas Zasstraat 20 26 ROTTERDAM Vrije Evangelische Gem A s Zondag 8 30 u Kleine Kerk Peperstraat en 5 30 U Zeugestraat 39 Ds H C Leep Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 Zondags 10 en 5 uur s Woensdags 7 30 uur Ds Joh van Weizen We hebben weer VREDE en we krijgen dus weer zo spoedig mogelijk JoMhoat JUtHOHodes Heerl ke verfrissende dranken l Janmaat W addinxveen Een portret van Prios Willem ♦ Oren je naar de afbeelding uit de Güudsche Glazen is verkrijgbaar in den boekhandel en bi Mevrouw de Bruin Boelekade 106 Prijs f LOO HARING en VIS kunnen wij vermocdeHik eind Juni weer leveren Nu alleen PEKEL AUGURKEN 5 cent per schijf Scharleman s Vishandel Lange Tiendeweg 75 Wijdstraat 14 Zo lang er nog geen Nieuw LUCHTBANDEN zijn vervaardigen en repareren wi maisleva banden WACHTELSTRAAT 43A lilfuc dcoofn Dan weer een geluidversterker huren voor uw feesten bi J Schoonderwoerd Lethmaetstraat 10 Gouda M V Z GOUDA D V P tjes Een nette DAGDIENSTBODE gevraagd v d POL Van Swietenstraat 5 Met de Vrede komt ook cfe J I Koffie en Thee weer terug i i 2 dra mogelijk zal U weer verkwikkend en opwekkend genot verschaffen De speciaalfirma t JANMAAT speciaal Koffie en Theehaodel Koffiebranderij Tlieehandel Waddinxveen Gevraagd FLINKE DAGDIENSTBODE VER ZIJL Korte Tiendeweg I Gevraagd nette WERKSTER Adres Groenendaal 72 Gevraagd een R K Hulp in de hutshouding voor hele of halve dagen Fp 1 DE JONG Westhaven 15 Gevraagd een DIENSTBODE van 8 tot 4 uur Mevr Hoogendijk Graaf Florisweg 28 Flink MEISJE gevraagd voor de huish vau half negea tot half zes Adr TEEUWEN Kattensingel 87 Leesbibliotheek De UU Boelekade 56 vraagt voor direct net MEISJE leeftijd 17 23 jaar Gevraagd een NET MEISJE van 8 tot 3 uur Niet beneden 17 jaar Met kost Mevr SIBBES vanZwietenstr 9 Zo spoedig mogelijk gevraagd een HUIS of enige ongen kamers Liefst Centrum stad Mevr v HENGEL IJssellaan 185 Gevraagd een MEISJE voor de morgenuren Zondags vrij Den Hertog Burg Martenssinqel 82 JONCEN gevraagd v d Binderij BoekblnderlJ H J AGTEN IJssellaan 2S Gouda Tandarts MULLER vraagt voor zo spoedig mogelijk een bekwame Assistente wegens huwél der teg tevens een nette Werk ter Aanm BIeekersingel20 tussen 7 8 a Mevr TIGGELER Kattensingel 41 vraagt een fats MEISJE voor dag of dag en nacht in gezin met 2 kleine kinderen Gevraagd net MEISJE voer hele of halve dagen Mevr JASPERS v Strljenstr 5 Eng of opv KINDERWAGEN te koop ter ruiling of in bruikleen gevraagd Van Baerlestraat 13 Mevrouw HAGEDORN v Swietenstraat 16 vraagt een NET MEISJE Aanmelding des avonds tusschen 7 8 uur Gevraagd voor direct een DRUKKER en een nette LOOPJONGEN Aanmelden Fa B A VERZIJL Drukkerij en Kantoorboekhandel Korte Tiendeweg 1 DRUKKERM VERZIJL GOUDA