De Vrije Pers, maandag 14 mei 1945

worden aangevraagd aan het Bureau van het Militair Gezag De N B S district Gouda heeft een Zulveringsraad Ingesteld welke to i taak heeft de rijen der N B S van ongcwenschte elementen te zuiveren Zij die klachten hebben over bepaalde leden der N B S kunnen een met redenen omkleed en onderteekend rapport bij den Plaatselijk Commandant B T indienen Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen Het Stafkwartier der Nederlandsche Bin nenlandsche Strijdkrachten te Gouda is verplaatst naar Weti nven no 27 R K Lees vereeniging De Commandant der N b S te Gouda maakt bekend d alleen door li onderstaande Sectie Hooiden onderteekendi estel bonnea als geldic worden erkend Voor de afdeeling vervoer en Technische Dienst door oen Heer Groenendijk Entendance leven smiddelen en textiel door den C A Benn s Administratie door den Heer C de Graai f hebber van land en zeemacht en Luit Gen J J G Baron van Voorst tot Voorst commandant van het Veldleger De Piet Hein gevonden De Pi t Hein het jacht dat het Nederlandsche volk 5 jaar geleden aaa Prins Bernhard en Prinses Juliana heeft geschonken is teruggevonden Het werd door de Duitschers als woonschip gebruikt BUITENLANDSCH NIEUW S De kroon op 5 jarea waren arbeid Gisterenavond sprak Winston Churchill tot het Britsche volk zijn jaarlijksche groote rede uit 5 Jaar geleden verzocht Koning George hem een Kabinet van natonale eenheid te vormen waarin alle partijen zitting zouden hebben Me di Kabinet is het Britsche Rijk sterker dan ooit uit den strijd getreden Het Britsche Volk heeft in de afgeloopen vijf jaren een geweldige taak volbracht 40 tot 50 R A F eskaders sloegen tijdens de Blitz boven Londen de tanden van de Luftwaffe kapot Na jaren Van inspanning volgden de groote feiten In October 1942 de land ïig in Noord Afrika 6 Juni 1944 Pnblicatie van den Gemachtigde voor de Voedselvoorziening Bon A 491 van de noodkaart IV A geeft recht op het koopen van 50 Gram Thee Bon B 491 van de noodkaart IV B op het koopen van 100 gram Tbocolad en I blikje melk Voor volgorde van verdeeling zie men de raambiljetten De Gem v d Voedselvoorziening Aantjes BINNENLANDSCH NIEUWS Daodgewaaaden keeren terng Na eerst een bezoek gebracht te hebben aan H M de Koningiu zijn in Den Haag na 5 jaar krijgsevangen schap ieruggekeerd Generaal H G Winkelman opperbevel de grootste militaire gebeurtenis der geschiedenis D day Churchill bracht hulde aan Alexander en Montgomery Hij sprak zijn bewondering uit over het beleid van Eisenhower en deelde mede dat thans de eindoverwinning in Europa was bevochten dank zij de geweldige Amerikaansche overmacht en de gigantische krachten van het Russische volk in zijn rede bracht Churchill hulde aan President Roosevelt dien hij zijn persoonlijken vriend en den grooten vriend van Engeland noemde Hij deelde voorts het Britsche volk mede dat hij desgewcnscht premier wil blijven tot Japan is verslagen want nu komt Japan eerst goed aan de beurt Door politie agent een vrije ZIT SLAAPKAMER gevraagd Niet in de Korte Akkeren Brieven Politiebureau Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon en broertje TOMMY W TOL C TOL De long Jan en Wira Gouda 8 Mei 1945 Klimopstraat 7 Tot onze diepe droefheid overleed heden na een korte ongeiteldheld onze eenlgttc lieveling ANNIE inden jeugdigen leeftijd van bijn 3 ar N W VAN LOON P M VAN LOON Sauer Gouda 10 Me 1945 Ra i 37 De begrr ai a h ft hftif op het R K Kerkhof r an t gehad Remonstrantach a Capella Kerkkoor Voor DIRECT gevraagd 3 Bakkersbedieoden voor de brood en koekafd FIRMA KRANENDONK Korte Tiendeweg 15 HERVATTINQ repetities Maandag 14 Mei 7 ui indeRem Kerk Raam ingang poc t naast Kosterswoning Met dank aan God ea groote blijdschap j even wij kennis van de geboorte van onze dochter Picteraeüi Johanna ELEVELD D J ELEVELD Goeseye 10 Mei 1945 Bodegraafsche Straatweg 102 Nieuwe leden zijn welkom aanmelding op den rfepetitieavond of bij den Heer A P Vermey Krugerlaan 107 Met ingang van 14 MEI zijn onze kantoren geopend van 9 12 2 Zaterdags van 9 12 Agenturenhandel vraagt levering van blijvende herinnerings artikelen van oorlogsjaren 19401945 Spoedige aanbiedingen aan BOEGHEIM ToUenatraat 82 T Goedew agen S Zonen Nededandsche Middenstandsbank N V Incasio Bank N V Fa M J Ogier 6 Co Met dank aan God en groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter die bij het H Doopsel de namen ontving Wilhelmina Irene Johanna Cecilia Wij noemen haar WILLY C Gouka J C M Gouka IJpelaar 11 Mei 1945 P C Bothstraat 44 Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders JacobuB Pronk en Jacoba Klazina Pronk Toet den 22tn Mei hun 50jarige echtvereeniging te herdenken en dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare kinderen en kleinkinderen Pria Hendrikstraat 113 Gouda Fa Wed KnoxöDortland Rottetdamsche Bankvereeniging N V J van Mensch Pzn OPENBARE LEESZAAL In verband met de electriciteitsvoorziening is de D V P tjes 4 IIITLEENING tot tia er aankondiging nog gevestigd RAAM 53 Thaliatheater vraagt een FLINKE WERK STER voor de morgenuren Hoog loo Aanmelden Kleiweg 103 VERLOREN Woensdagavond 9 5 een dameihorloge omgeving Markt of binnenBtad aandenkenl Tegen bel terug hex Verhoef Krugerlaan 3 Verfcöcfen boeken worden nu reeds zooveel mogelijk daar in circulatie gebracht Mevr Tiisterman Bleekerssingel IS vrangt voor ïoo apoedig mogelijk MEISJE voor dag of dag en nacht Gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING voor direct P G X met volle koat Wed Kamermana Achter de Vlachmarkt 58 Arts P DE BOER Jr tot nadere aankondiging AFWEZIG De Vrije Pers M V Z GOUDA Oud adres I Hoogaarsrtraat 34 Scheveaingen Advet teert in DRUKKERIJ ViERZUL OUDA