De Vrije Pers, maandag 14 mei 1945

I SPg sWRpnT DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 119 UITSAVE VAN JE MAINTIENDRAi HET PAROOL ONS VOLK STENTOR DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN 14 MEI 1945 Redactia L J v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H TH O LEN S Bureau MARKT 9 GOUDA STADS NIEUW S Zuivering onder de ambtenaren Naar het algemeen oordeel is de zuivering van het ambtenarencorps in Zuidelijk Nederland te slap geweest Deze werd daar zooveel maar even mogelijk was aan het burgerlijk bestuur overgelaten Achteraf bleek dat de ambtenaren onderling sterk geneigd waren elkaar de hand boven het hoofd te houden Wij vernemen van de zijde van het Militair Gezag dat het de bedoeling is in het thans bevrijde gebied eerder in te grijpen ten einde een meer besliste zuivering van on vaderlandsche elementen te verkrijgen Zuivering Getneente anbtenaren De volgende week zal een Adviescommissie worden benoemd tot zuivering van het Gemeente personeel De schorschingen die tot heden zijn geschied hebbeu plaals opgrond van het Amb tenaren reglement van de gemeente Gouda Du betreft dus gnen bevoegdheid in verband met den bijzonderen staat van beleg Adviesraad illegaliteit In üet militaire district Gouda dat de omstreken van Gouda en van Alphen a d Ri n omvat zijn twee adviesraden illegaliteit ingesteld é U te Gouda en één te Alphen Van den raad te Gouda maken deel uit W Dercksen dr J de Jong M A de Korte W Mtider en Scharloo In den raad voor Alphen a d Rijn en omstreken hebben zitting W Brouwer A Kroon O Streefkerk D V d Waals en W Wieringa De raad heeft tot taak den Militairen Commissaris van advies te dienen over punten die deze aan den raad voorlegt alsmede over alle aangelegenheden die de raad zelf wenicbelijk acht Zuivering van de Politie Advijscommissle ingesteld D £ Militaire Commissaris heeft een Ad viescommissie Zuivering Politie ingesteld Deze moet den Militairen Commissaris van advies dienen om de gemeente politie te zuiveren De Marechaussee taat hier buiten de zuivering daarvan geschiedt door den Geweste lijken Commandant De eerste adviezen worden al op Zaterdag 19 Mei ingewacht Ook het publiek krijgt gelegenheid aangifte te doen betreffende onvaderlandsche houding van de zijde van de gtmeentepolitie gedurende den bezettingstijd De aangifte moet worden gedaan bij inspecteur Bijl de Vroe molen Van Schelven aan de Punt De klacht moet onderteekend zijn ano nyme brieven wordeii terzijde gelegd De aangiften moeten geschieden vóór Vrijdag 16 dezer Hoofd afd Bconomische Zaken Benoeming van den Heer C H Hagedom De Militair Comiiiissaris heeft bij het Militair Gezag tot Economisch adviseur Hoofd van de Afdeellng Economische Zaken benoemd den Heer C H Hagedorn Secretaris van het Kantoor Gouda van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Holland De Heer Hagedorn die b j de Binnen landsche Strijdkrachten de functie van Verbindingsofficier tusschen Burgerlijk en Militair Gezag uitoefende heeft inverband mrt bovenstaande benoeming verzocht van zijn taak als staf officier te worden ontheven De Commandant der B S heeft hierin bewilligd doch aan hem den titel verleend van staf officier b d De Heer C Hess PlaatselijkCommandantder B S zal tevens optreden als Verbindingsofficieren tusschen Burgerlijk en Militair Gezag De Heer Hagedorn heeft na bekomen toestemming van het Bestuur der Kamer heden zijn taak bij den Ste f van het Militair Gezag aanvaard Kamer van KoophandeL In verband met zijn benoeming tot Economische Adviseur bij het Militair Gezag deelt de Secretaris der Kamer van Koophandel mede dat hij in dtv vervolge zooveel mogelijk een vast spreekuur zal houden en wel des morgens van 9 10 uur Voor andere uren gelieve met tevoren zooveel mogelijk schriftelijk aan te vragen Inkwartiering Officieren De Burgemeester deelt op verzoek van Majoor H Stuart Pearson Town Major officier van kazerneering mede dat ieder die officieren of onder officieren van het geallieerde leger tijdens hun verblijf in Gouda wil huisvesten zich daartoe kan opgeven op het bureau van den Majoor Kleiweg 13 voorheen café t Schaakbord De burgerij mag NIET huisvesten of in haar woningen opnemen eenig lid van het Geallieerde leger dat niet voorzien is van een schriftelijk bewijs van het bureau van den Majoor volgens welke hij gerechtigd is in dat huis te wonen Inschakeling in t arbeidsproces Aanmelding op t Gewestelijk Arbeidsbureau De Directeur van het Gewestelijk Arbeids bureau te Gouda deelt het volgende mede Nu het leven langzamerhand zijn normale loop zal verkrijgen is het noodzakelijk dat het Gewestelijk Arbeidsbureau de beschikking krijgt over gegevens betreffende de werkloosheid in Gouda Daartoe worden alle mannelijke en vrouwelijke personen die bij een eventuecle tewerkstelling belang hebbeu opgeroepen om zich voor zoover zij dit nog niet deden ïilf werkzoekende te laten inschrijven op het Gewestelijk Arbeidsbureau Turfmarkt 144 gedurende de week van H t m 19 Mei 1945 en wel volgens onderstaand schema letters A t m D Maandag H Mei E t m G Dinsdag 15 Mei H t m K Woensdag 16 Mei L t m N Donderdag 17 Mei O t m T Vrijdag 18 Mei U t m Z Zaterdag 19 Mei Het bureau is van Maandag t m Vrijdag geopend van 9 12 uur en van 14 16 uur des Zaterdags van 9 12 uur Men dient te bedenken dat niet aanmel ding tot gevolg heeft dat men niet wordt opgenomen in het arbeidsproces Langere avondwandeling De Militair Commandant van Gouda heeft bepaald dat de burgerij met Ingang van j l Zaterdag zich tot des avonds half 11 op straat mag bevinden Mededeelingen van de B S Inkwartiering van geallieerde troepen wordt vanaf heden geregeld door de afd Militaire Zaken ten stadhuize Indien zonder inschakeling van deze instantie inkwartiering voor leden vaa de geallieerde troepen bewerkstelligd wordt moet hiervan onmiddellijk aan genoemde afd Militaire Zaken aangifte worden gedaan door den bewoner van het huis waar de inkwartiering plaats vindt Van het bureau van den Militairen Commissaris wordt medegedeeld dat openbare vergaderingen evenals optochten niet zijn toegestaan zonder vergunning Vergunning hiertoe moet minstens één week te voren