De Vrije Pers, zaterdag 19 mei 1945

De bevolking wordt tn de gelegenheid gesteld aangifte te doen van onvaderlandsHevendc gedragingen van gemeentepertoneel tijdens de bezetting De aangifte moet schriftelijk en met naam van den aangever onderteektnd geschieden bi Mr J A Bronkhorst Kanaalstraat 27 Gouda Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen Aangifte kaa geschieden t m 23 Mei 1945 Bes historische zitting van het Kantongerecht Na vijf jaar wordt er eindelQk weer recht gesproken In naam der Koningin Het Kantongerecht alhier heeft dat oogenblik willen accentneeren Donderdagmorgen om 10 nar had een plechtige zitting plaats in de Audiëntiezaal van bet gebouw Arti Legi Het portret van de Koningin was fleurig met oranje en rood wit blanw gedrapeerd on velen hadden gehoor gegeven aan de aitnoodiglng em de plechtigheid bij te wonen Teveel om te noemen Burgemeester James moest tot zijn spijt eea bericht van verhindering stnren De politie was vertegenwoordigd door de Inspecteurs Beekman ea Bijl de Vroa deN B S door de beercn Hess de Korte Mulder en Kooistra het Landelijk Ondersteneingsfonds door da heef en Kwi Kclenberg Schat Dercksen en Langeraar Verder natuurlijk de advocaten en notarissen vele vrienden en kennissen van den Kantonrechter en ook Mevr van Bronkhorst De Kantonrechter Mr J A van Bronkhorst hield een weldoordachte rede waaraan wij hier gaarne meer plaats zouden geven Wij moeten echter volstaan met de aanduiding van enkele punten Vrijheid en recht aldus Mr v Bronkhorst zijn twee van de belangrijke elementen waarvoor jarenlang is gestreden Zonder recht zon de vrijheid tot chaos verworden zonder da Individueele vrijheid wordt echter handhaving van orde zinloos Formeel moest de rechterlijke macht de bepalingen van den bezetter in het algemeen wel handhaven Intussehen heeft zQ ook nog veel schade kunnen afwenden Grievend was het dat Nationaal Socialistische partij instanties de uitspraken van den rechter konden verkrachten De spreker weesop de rede van professor Cleveringa als een krachtig getniganif uit de rechtswereld tegen de maatregelen van den bezetter Tenslotte sprak de Kantonrechter de hoop uit dat de verdere ontwikkeling van de rechterlijke organisatie dienstig moge zijn voor het gehaele Nederlandsohe volk Voor deze gelegenheid was Mr v Doorn ambtenaar van het Openbaar Ministerie uit Rotterdam overgekomen Deze daarop het woord voerend herinnerde aan hi t Gouda met leege straaten uit de dagen an de razzia s Nu begint weer een nieuwe periode ook voor het Goudsche Kantongerecht waar h4 altijd met genoegen komt Mr ie Witt Wijnen sprekende voor d balie getuigde er oog voor te hebben hoe moeiifk de positie van den rechter in de oorlogsjaren is geweest en hoezeer ook deze zich thans bevrijd moet voelen Kapite n Vriesendorp die als vertegenwoordiger van het Militair Gezag de zitting bijwoonde herinnerde er aan dat d rechter gelukkig onafhankelijk is van het Militair Gezag ook al zijn er verschillende aanrakingspunten zooals in de personen van de opspoorders die zoowel voor den rechter als voor het M G werken Ten besluite van deze historische zitting werd door de aanwezigen het Wilhelmus gezongen Gratis restant eten Centr Keuken Met iogang van Dinsdag 22 Mei a s zal het restant eten van de Centrale Keuken slechts worden verstrekt aan hen die in her bezit zijn van een door den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon alhier afgegeven bewijs van deelgerechtigheid De bewijzen van deeigerechtigdheid zijn voorzien van een volgnummer Dagelijks zal om ongeveer half 4 s middags op een aantal punten in de stad worden gepubliceerd welke volgnummers dienzelfden dag tusschen half vijf en half zes aan de Centrale Keuken gratis restant eten kunnen afhalen Deze punten zijn de volgende bij N Kloosterman Wachtelstraat 38 D W v d Velden Lazaruskade 37 A V d Heuvel Heerenstrant 143 A Schouten VondeUtraat 1 Chr Kielliger Groeneweg 91 I C Langeraar B Martenssingel 103 H J Renslnk Adr Vlackstraat 9 Versluis Karnemelkslool 92 T Baas Boelekade 58 10 De Ulver Kleiweg 14 Het aanvragen der bewijzen van deelgerechtigheid moet geschieden in het gebouw Nieuwe Haven 308 loket 4 en wel op de volgende dagen en ureni Door hen wier naam begint met de letters t A t m D op Dinsdag 22 Mei s middags van 2 tot S uur E t m J op Woensdag 23 Mei s middags van 2 tot 5 nor K t m R op Donderdag 24 Mei s middags van 2 tot 5 uur S t m Z op Vrijdag 25 Mei s middags van 2 tot 5 uur In beginsel zullen allen die door de overheid of door een Instelling van weldadigheid worden ondersteund voor gratis eten in aanmerking komen Niet ondersteunde personen die zich het noodzakelijkste voedsel niet kunnen verschaffen komen echter eveaaeens zoonoodig na voorafgaand onderzoek In aanmerking Zij die geen betalende deelnemers aan da Centrale Keuken zijn zullen echter slechts bij wijze van hooge uitzondering in aanmerking kunnen komen voor gratis eten Aanvragen om bewijzen van deeigerechtigdheid kunnen eventueel ook schriftelijk bij Maatschappelijk Hulpbetoon worden ingediend Nader wordt bekend gemaakt waar en wanneer deze ichriftelijk aangevraagde bewijzen zullen worden uitgereikt Nog even geduld Het Mil Gezag zal verzoeken om het ter beschikking stellen van auto s en het verstrekken van benzine voorlooplg niet in behandeling nemen Wel kan men bi het Mil Commissariaat Oosthaven S3 er n8chtifteli k verzoek indienen om terugg i e van auto s indien men weet te vermelden df plaats waar da auto zich bevindt alle bijzonderheden zooals kleur merk nummer etc en bovendien de wijze waarop de auto buiten het bezit van den eigenaar is gekomen Mededeeliny v in de N B S Het is da laatste dagen verschillende talen voorgekomen dat lieden uit naam van De Producent bij de boeren kaas boter of eieren vorderen Wij wijzen er op dat alleen zij die een legltimatiekaart van bedoelde firma kttnnen toonen gerechtigd zijn namens haar op te treden De Districtscommandant Gouda Wanneer Reis vergunning noodig Voor het reizen binnen de provincies Noord en Zuid Holland en Utrecht zijn geen relsvergunningen meer noodig Voor het verlaten of betreden van dit gebied echter wel Bewoners van Gouda moeten zich voor een vergunning mdden hij de gemeentepolitlit in de gemeenten rond Gouda bij den burgemeester of den plaatselijken Commandent der N B S Alleen in zeer speciale gevallen worden reisvergunningen verstrekt Eereschuld en Dankbaarheid Bovenstaand comité verzoekt dringend hen die in bezit zij van werkstukken van oorlogsinvaliden deze tijdelijk af te staan voor de tentoonstelling welke volgende week tn de zaak van de Fa Vroom en Dreesman wordt geopend De werkstukken kanuen aan bovao adres worden afgeleverd Bereschuld en Dankbaarheid Burgemer er James heeft het eere voorzitterschap van de Goudsche vereeniging Bereschuld en Dankbaarheid aanvaard Reeds drie jaar geleden gaf Burgemeester James de toezeggir q aan bovengenoemde vetcenigiag allen mogelljken steun te verleenen Oranje vereeniging Vrij Nederland Ter gelegenheid van de bevrijding hebben de bewoners van de Verloreukost en een gedeelte van de Raam op 10 Mei j l opgericht de wijkvereeniging Vrij Nederland Er is een Oranje verceniging opgericht door de bewoners van het Zoutmansplein Prinses Irene Datum van oprichting 14 Mei 45 Secr N Faaij Zoutmansstraat 2 Vrede door Oranje Opgericht is tot viering van feestelijkheden in het Zuid Westelijk deel van de stadswijk Korte Akkeren de wijkvereeniging Vrede door Oranje Het voorlooplg secretariaat is gevestigd V d Palmstraat 98 Onze watervoorziening De ruimere voorziening van de vitale bedt jvea me electrische energie heeft helaas wegens gebrek aan grondstoffen vooral on gebluschte kalk niet kunnen leiden tot een watervaorziening van 24 uur per dag De spert d zal gehandhaafd moeten blijven In het vervolg wordt er dus water gegeven van 8 uur s morgens tot 3 uur des namiddags Gevallen voor het Vaderland Onze tddgenoot de heer Frans J H van Eljk is o 14 Februari j l in den strijd bij Wesel omgekomen Hij bekleedde den raag van kapitein vliegeniïr BURGERLIJKE STAND GEBORENt 16 Mei Leendert Johannes zn van P Molenaar en H Boere Burgvlletkadr 14 Nicolaas Franciscus Jacobus Maria zn v F B van Schalken H M Faaij Sophiastr 56 Mei Hester dr van L Kurpershoeken A Boter Wijdstraat 43 Nicolaas MnrlaLeendert zn van C Roelofs en W A Verhoog Jaagpad 46 Zeger zn van Z Stclken M de Bruin Surlnamestraat 270 Mei Ewout Arle Hendrik zn vanE Dekker en A C Boonstra Meidocroatr 6 ONDERFROUWD 17 Mei D L Dijkxhoorn en A M van den Dungen H Nyeboer en J C Rietveld S Timbergen en C van Eljk