De Vrije Pers, zaterdag 19 mei 1945

oodig hter wel voor ten epohtle n burgentent der lien wor hcid end hen oorlofls voQr de k to de an wordt nbovto heid g hebben ecnge pgertcht cht door Prin Mcl 45 IJkheden tad wljh Vrede eveitlgd g c vitak ft helaai oral on tot cen ag De ven In ven van iddagt land H van tri d bl en rang D van P a e H zn v a 56 ershoek s Maria A Ver Stolk a van rnitr 6 M van tetveld t OVERLEDEN 17 Meii Elsje Prlns 16 d Johannes Se vcnhoven 2 m Lena Pleternella van der Sloot geh to D den Held 80 PREDIKBEURTEN Ned HerV Gemeente St Janskerk Zondag 20 Mel v m 7 uur Wijdlngsdienst v m 10 uur Ds F W G Verheul N m 5 uur Dt G Huls Weiterkerk v m 10 uur Ds Elzenga Maandag 21 Mel St Janskerk v m 10 uur Ds L Vroeglndawei Westerkerk geen dienst Ver van Vrljz Herv 5 uur me ds Thomsen Ned Herv Ver Calvijn 4 uur Rem Geref Gemeente 10 30 uur Ds J Nienhuls Bevestiging van nieuwe leden Evaag Luth Kerk v m 10 uur ds J J Simon Oud Kath Kerk 10 en 6 uur pastoor Glskes Geref Kerk 10 en 5 uur ds J P C ten Brink Vrijgemaakte Geref Kerk 8 30 v m In de Chr Ger Kerk Turfmarkt 4 uur a mi In de Rem Kerk 2e Pinksterdag 8 30 In de Chr Geref Kerk Alle diensten worden geleld door ds Koene koop Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur dl A de Blols 2e Pinksterdag 10 uur ds A Dubois Ned Geref Gem Turfmarkt om 10 en 5 uur 2e Pinksterdag om 10 uur Woensdag 8 30 uur n m Alle diensten worden geleld ds van Welzen Vrl e Evang Gemeente 8 30 uur v m Gebedsuur in de Kleine Kerk 5 30 uur n m Zengestraat 38 2e Pinksterdag 10 nur v m Zeugcitraat 38 Woensdag 23 Mei 3 uur n m Gebedsuur Ingezonden Mededeeling Het bestuur der Afdeeling Gouda van de S D A P stelt prijs op het afleggen van de volgende verklaring Er is in de ParH een Centrale Eereraad Ingesteld die zal hebben te oordeelen over de houding in eorlogstQd van de representanten dier partij In de openbare lichamen Het afdcelingsbestaur is van meening dat ook het geval van partijgenoot W Sanders door dezen Eereraad onderzocht dient te worden en verklaart hierbij nadrukkelijk dat dit de eenige reden is waarom voor aocad bestuur het wederoptreden van den heer Sanders als wethouder niet heeft wlUen bevorderen Wij iQn echter van oordeel datdeheeren De Wltt Wijnen rn Kocmaos onder gelijke omstandigheden ali de heer Sanders aan het bewind zijn gebleven en wenschen hierbij toch wel te verklaren dat het vttlgeai ons inzich veel juister geweest zou zijn wanneer oot deze bf ide heercn niet wee onmiddelÜik als wethouders in functie ren getreden Namens het afdaalingsbmtuur G l BEUNK Naar wij vernemen traden op grond van Mt K B van 5 Seft 1944 E no 6 inde wivrijde gemeenten als wethouders op de iinctl narissen van 10 Mei 1940 tenzij de Ommlisarls van de Koningin den des wtreffende van het lidmaatschap van het cellege heeft uitgesloten Dit geschiedt indien M Comalisaria der Koningin van ooreeel is dat cen wethouder op grond van zijn houding tijdens de bezetting niet geacht kan worden het vertrouwen van de ingezetenen der gemeente te hebben De burgemeesters kunnen in afwachting van zulk een besluit van den Commissaris der Koningin bepalen dat een wethouder zijn bevoegdheid niet uitoefent De burgemeester van Gouda heeft zooals bekend van de luatste bevoegdheid gebruik gemaakt in overleg met den destijds aangewezen Commissaris der Koningin t a v den heer Sanders Nu Z Exc Dr A L Rutgers als Commissaris der Koningin In Z Holland is opgetreden heeft de burgemeester van Gouda zich inmiddels met deze in verbinding gesteld over de samenstelling van het college Doktersdlenat t dena de Pinksterdagen Op Eersten Pinksterdag wordt de dokters dienst waargenomen door dr Reedijk en dr Remme Op Tweeden Pinksterdag door dr Tom en dr Bik Apothekersdienst Tijdans de Pinksterdagen zal Apotheek Grendel in de Prins Hendrikstraat geopend zijn BINNENLANDSCH NIEUWS Onze financicele positie Mr L J A Trip de President van de Nedcrlandsche Bank heeft verklaart dat naar schatting de nationale schuld tot rond 18 milliard zal stijgen Van het voorjaar 1941 af was Nederland in flnantieel opzicht een deel van Duitschlasd Onder de posten was een bedrag van 592 millloen galden als betaling voor de Dultsche weermacht Bovendien betaalde Rost van Tonningen R M 75 000 000 als Nederlandsche bijdrage voor dea oorlog tegen Rusland Tien millioen hiervan werd in goud uitbetaald waardoor de goudvoorraad in Nederland volkomen is uitgeput De Nederlandsche goudreserve die naar Amerika Engeland tn Zuid Afrika is gebracht heeft thans een waarde van 931 millioen gulden Het oude geld a In circulatie blijven terwijl nieuwe bankbiljetten worden uitgegeven ten behoeve van de geallleeide soldaten Deze nieuwe biljetten zijn eigenlijk geen bankbiljetten maar schuldbekentenissen van den Nederlandschen Staat Het gezag in bevrijd Nederland Het hoogste gezag is voorlooplg in militaire handen Uiteindelijk berust dat bij generaal Eisenhower Krachtens e n regeling die de Nederlandsche Regeering met de geallieerde legerleiding heeft wordt het Militair Gezag uitgeoefend door Nederlandsche autoriteiten De leiding daarvan heeft de Geoeraal Majoor Kruis Chef van den Staf Militair Gezag Terwijl deze eener zijds staat onder het geallieerde legerbevel is hij anderzijds verantwoording schuldig aan den Nederlandschen Minister van Oorlog thans professor de Quai Distributie Nieuws Bon 414 aangewezen voor 400 gr broodi taai taai of scheepabeachuit Geldig vaa 19 Mei t m 27 Mei De Secr Gen van het Dep v Landbouw en Visscherij maakt bekend dat de klantenbinding voor groente en fruit in de gemeenten in het Westen des lands met Ingang van 13 Mei j l opnieuw is ingegaan Voor het koopen van groente wordt voor het tijdvak van 13 Mei t m 9 Juni 1945 aangewezen bon 416 Bij deelnam aan de warme maaltijden van de centrale keukens dient men dezen bon aldaar in te leveren BUITENLANDSCH NIEUW S Einde van den oorlog in het verre Oosten Uit S Prancisco is gemeld dat er daar een Japansch vredesaanbod aan Engeland en Amerika ontvangen Is Dit aanbod is door bemiddeling van Sovjet Russlsche diplomaten heden gedaan aldus wordt van bevoegde zijde vernomen De geall zouden geweigerd hebben op dit voorstel in te gaan omdat het niet voldoet aan de gcall eischen van onvoorwaardelijke overgave De speciale correspondent van Reuter voegt hier nog aan toe dat het vredesaanbod dat in een memorandum was neergelegd door een aantal Japanache personea in Moskou is overhandigd Het memorandum was blijkbaar afkomstig van een groot aantal groot iudustrieëlea en het zou de passage bevatten dat keizer Hlrolto bereid was onderhandelingen aan te gaan om een einde aan denoorlogtemakea Japan zou bereid zijn de veroverde ge bieden op te geven doch het aanbod was gebaseerd op de handhaving van de keizerlijke constitutie Het aanbod feteekent een volledige otn wcntellng van de Japansche politiek Er wordt gesproken over vrije verkiezingen teneinde een democratische regeering te vormen In het memorardum wordt gezegd dat de Japansche macht nog steeds zeer groot is a dat Japan in staat Is nog langen tijd oorlog te voeren maar zoo gaat het verder ontelbare levens zouden gespaard kunnen worden Indien een overeenkomst zou kunnen worden bereikt om de vijandelijkheden te staken Krinpen die een nauw contact onderhouden met de Sovjet dslegatle hebben aan aan Reuter verklaard dat het aanvaarden van het aanbod de mogelijkheid van een nieuwe JapansChe agressie zou scheppen ANEP ANETA KORTE BERICHTEN Chur hill heeft in het Lager Huls medegedeeld dat het de bedoeling is dat Duitsch land door Duitschers bestuurd zal worden onder toezicht van de geallieerden DeDönitz regeering te Flensburg zal door de geailieerdea worden gebruikt voor de voeding en ontwapening Predikbeurten Leger des Heils Ie Pinksterdag 10 u vm Hetligingsdiienst 7 u n m Opeab erl samenkomst 2e Pinksterdag 7 u vm op stap met de rijpere jeugd 7 u n m Groote uitvoering door de Toortsdragers afd Donderdag 7 30 u nm bijzandere ledeavergadering