De Vrije Pers, donderdag 24 mei 1945

N V Nederlandsche Spoorwegen Station Gonda OPROEP AAN DE BURGERIJ VAN GOUDA Tijdens de spoorwegstaking zijn door onbevoegden een groot aantal voorwerpen van het station meegenomen Voor n spoedige opbouw van het spoorwegbedrijf is het noodzakelijk dat deze goederen onmiddellijk weer in het bezit van de N S komen Ik roep derhalve een ieder die van deze voorwerpen onder zijn berusting heeft op deze vrijwillig terug te bezorgen teneinde politievervolglng te voorkomen eventueel m mede te deelen waar deze goederen zich bevinden Bedoeld zijn hier ALLB VOOR WESPEN eigendom N S Opgaven kunnen worden gedaan mondeling en schriftelijkaan het Station Crabethstraat 10 Da Scationschef Th BAKKER FÖickiëTl nk de Super speurder is lii Goudal Zijn Hoofdkwartier is Kleiweg 78 Fokkie Flink gaat wekekjks de Goudsche jongens en meisjes zijn ipaonende avonturea in een keurig boekje vertellen üovendj n heeft hij de Fokkie Fllnk club opgericht met prijsvragen wedstrijden enz terwijl elke abonnè een insign en diploma ontvarigt Voor nadere inlichtingen en abonnementen op de geheimzinnige belevenissen vf a Fokkie Flink kunt U terecht op zijn Hoofr kwartier Th ALLEBRANDI Kleiweg 76 Gouda Voor elck wat wÜ t LOTISICO TREKT 28 MEI a s Polisjes è 2 50 Verkrijgbaar bij C LAFEBER Hoofdagent Lotisico STOOFSTEEG 10 GOUDA Dt Heer cd Mevr TH J BLOM VAN HOOFF geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon die bl het H Doopsel de namen ontving van Godefrldaa Cornelia HubettaB Reeuwijk 19 Mei 1945 Dorp D 20 A Met diepe droefbeld gevea wi U kenuii dat beden 16 Maart 1945 aam 7 15 uur na een kort doch hevig lijden van un werd weggenomen mtjn lieve brste Vrouw onze om zoo innig liefhebbende Moeder Behuwden Grootmoeder Maria Elisabeth Kort snoever Cockuljt in dan ou iierdom van 71 Jaar Uit aller naam J KORTENOEVER Sr a Gravenhage 16 Maart 1945 Begrafenli Nieuw Elk en Duinen graf no 1188 Ic klaa Heden bereikte ons het treurige bericht door middel van het Roode Kruis dat op 1 Apr door een noodlottig ongeval is overleden te Borculo onze geliefde Zoon en Broeder EBP VAN ESSEN in den ouderdom van 22 jaar G VAN ESSEN Reeuwijk E 13 Heden ntvingcn wij het bericht dat 13 Mei te Am rifoortin ZonenSchlld is overleden onze zuiter achoonzuster tante ca behuwdtante mej Anna Ooatcrling in dtn ouderdom van 72 jaar Namens de familie S OOSTERLING Gouda Karnemelkiloot 28 Heden behaagde hetdenHeere na een kortstondig geduldig gedragen lijden van ons weg te nemen onze geliefde Man Vader Behuwden Grootvader JAN TEBKBNS Hzn in deu ouderdom van 80 jaar Uit aller naam J M TEEKENS Haverkamp Gouda 20 Mei 1945 Boelekade 52 Dt teraardebestelling zal O V plaats hebben Vrijdag 25 Mei 2 45 uur op de Alg Begraafplaats Vertrek van Boelekadc 52 pim 2 uur Dankbetuiging Langs dezen weg betuigen wij onzen dank aan allen die ons een bewijs van medeleven deden toekomen In verband met oe ramp die ons 5 Januari j l trof Meer speciaal gaat onzen hartelijken dank uit naar allen die door hun medewerking of hulp ons het verliesbebben willen verlichten Familie DE W IT Reeuwijk C 49 Dankbetuiging Hiermede betuigen wl onzen hartelijken dank aan Directeur Directrice en verplegend personeel voor de liefdevolle behandeling tijdens onza opname in het noodzlekenhuls IJsaeUaan ondervonden j j Lnan C Zuldpm J v Nicrob Dankbetuiging Onzen hartelijken dank voor debclaagstelllng ondervonden bij ons gouden Huwelijksfeest Tevent ook aan de leden en vrienden der Evangelische Gemeente voor de aangeboden blijvende herinnering Geef Code de eer JOH DE GRUIJL A R DE GRUIJL Valkc Nieuwe Haven 185 DANICBETUIGING Ond jeteekcnde brengt ook namens zijn gezin oprechten dank aan allen die tijdens ziin verblijf In concentratiekamp en onderduiking blijken van belangstelling zoowel moreel als flnautleel gaven L A v KERSBERGEN Bockenbergstraat 81 Gouda Gevraagd een WERKSTER voor 1 dag in de week met kost de Groot Gr Florisweg 30a Gem Zangver Gouda en onderaf deelin g kinderkoor HERVATTEN de rep op Maandag 28 Mei a s in het gebouw Daniël ingang Naaierstraat Aanvang voor kinderkoor 7 uur en voor het groote koor om 8 uur Nieuwe leden zijn hartelijk welkom 1 VLUG EN VAARDIG vraagt voor het kantoor een net Meisje of Jongeman voor administratie werkzaamheden liefst boven de 18 jaar v g g v GOUWE 128 en 156 BISCUIT MALEN MEELMOLEN T SLOT Wanneer wij Uw biscuit malen dan kunt U van het m el pap koken en pannekoek bakken Inleveren tusschen 2 30 en 5 30 u Behalve Zaterdags Punt 17 N H van Schelven Vermist eea certonnen doos in houdende tank bovenop zwart met zwart vak een koplamp en hoorn Terug te beiargen tegen belooning loobertstraat 132 Eigenaar zeer gedupeerd Gevraagd een DAGDIENSTBODE v g g v Met volle kost V Loon Gr Florisweg 28d Verloren een koperen oliedop van een sleeperswagen gaande van Boelekade naar Jaagpad en terug M SCHOUTEN Boelekade 55 Kantoorpersoneel vr gevraagd Leeftijd ong 17 22 J H B S of U L O dipl vereischt Brieven aan de M V Z Crabethstraat 66 Met ingang van Zaterdag i9 Mei is het hoofdkantoor van Persbureau TROUW gevestigd WIJDSTRAAT 39 Koopt zegels van De Vrije Pers Mpvr SCHOKKING tijdelijk te Woerden zoekt voor haar gezin met 4 kinderen hulp in de huishonding eventueel bereid mee naar Rotterdam te gaan Meerdere hulp aanv czig Aanmeldingen of br Vrijdag aan het Uiaconesstnhuis Wcsl ha ren van 9 13 uur steeds Vlug en Vaardig GOUWE 156 KANTOOR GOUWE 128 M V Z Gouda ecisekeciH D V P tjes Verloren Blocdkotalen halskettingm gou iea slot Gedachtenis Emcis Blcekerssingui 71 Gevr o dagmeisje niet ben 18 jr zelfst kunnende werken en koken van 8 tat 3 en Vrijdags tot 6 uur mat middagk jst J Smit Gouwe 195 Te koop gevraagd 1 pr schorot jes voor kind van 3 jaar Karnemclksloot 191 Flinke dagdienstbode of rerkstec gevraagd Werkinrichting Groenrweg 33 Te koop aangeboder Broedmachine groot 309 eieren met kunPtmseder beidcnzoogoed als nieuw Weth Venteweg H 72 Gevraagd een meisje voor halve dagen of een werkster oor een dag in de week jaspers Fluv ecleusingcl 62 Voor tei stond eea kleermaker gevraagd Kleerm ikeri Jaspers Fluweelensiagel 62 Voer iirect gevraagd net meisje van 8 tot 3 u met ulddagkost lirand Julianasluls 57 Gf raajgd een werkster of meisje voof 2 of 3 halve dagen per week A M V Hulzen Markt 57 Gevraagd net meisje P G niet onger dan 16 jaar v d of J en n Loon naar overeenkomst P A V d Spek Hoeve Stolpen burg Heerenweg 18 Moercapelle Heercnkapsalon oh Graafland de la Reij laan 12 vraagt een nette 2e bediende of leerling Mevr de Jong v B IJzendoompark 9c vraagt voor Dinsdag en Vrijdagmorgen een werkster Tevens een naaister gevraagd voor naai verstelen stopwerk Te koop gevraagd een in goeden staat z nd dames of heereniijwiel Spieringstraat 83a Gevraagd een besch juffr Goeda verkoopkracht Niet beneden 18 jaar Bloemenmagazijn Thia Wijdstraat 7 L quaphone boekjea Engelsch te koop ge vraL d Snoystraat 29 Gevraagd een flinke werkster voor Woensdag en Vrijdag van 9 tot 5 uur met middag kost C Lafeber Stoofsteeg 10 Gouda Te ruilen 1 pr z g a n bruine veterschoea tjes maat 20 voor hakbaad of veterachoentjes maat 21 of 22 M de Jong Houtcnstr 13 Gevraagd een nette dienstbode Fa Kranendonk Bakker Korte Tiendeweg 15 Gouda Dansschool Holthuljsen Karnemelksloot 46a DRUKKERIJ VERZIJL GOUDA