De Vrije Pers, vrijdag 25 mei 1945

Den Hddj vestigen zoodra zij huu locpendezaken in I ondea hebben geregeld Het Deparlement vac Justitie zal het eerste Ministeriezijn ddt naar de Residerfie wordt overgebracht üe fel begeerde Sigaret Nu de bevrijding een feit is geworden en on e oogen gewand zi u aan het geallieerde uniform vergeten velen hei aureool dat zi iu de afgeloopen jaren om den geallieerden soidaot hebben geschapen Zi vergeten dat deze menschen vele jaren lang hun leven in dienst hebben gesteld van de gemeenschappelijke zaak Zij zien slechts in eiken Canadees ot Bnt den bezitter van sigaretten en chocolade Zij stellen alles in het werk om in het bezit te komen van deze fel benijde genotmiddelen Het is begonnen me het afbedelen van deze producten Deze afkeu renswaardige methode werd spoedig gevolgd doo een levendige ruilhandel met geallieerde soldaten Sigaretten worden geruild tegen polshorloges zilveren geldstukken foto toestellen en wat dies meer zij Tegen erbarmelijke prijzen van drie tot vijf gulden per stuk worden ddn de op deze manier verkregen sigaretten aan den man gebracht In den bezettingstijd hebban wij een strijd gevoerd tegen den zwarten handel met een stille hoop erbij dat dit kwaad door den bezetter over ons land gestort na de bevrijding eea natuurlijken dcod zou sterven Het blijkt pchter dat de zwarte handel zich heeft ingevielen in de moraal van vele Nederlan dtis Deze mci irhen stellen hun genotmiddelen bovfn hut eci en fatsoen WiJ gunnen lederen man rijn sigaret Verlaag n echter lot het verkrijgen hiervan niet tot bedelarij of tot zwarten handel BUITENLANDSCH NIEUWS Het lijk van Hitler verbrand Volgens Inlichtingen verstrekt aan de con trole commissie van het geallieerde hoofdkwartier te Flensburfl is Adolf Hitler op i Mei overleden als gevolg van een doode lijke injectie welke hem door zijn lijfarts in een bun er onder de Rijkskanselatei te Ber hjn if toegedier d Het lijk van Hitler is volgens deze ber iiten hierna verbrand Een schijfirege riug in krijgpgevangenschap Het geallieerde hoofdkwartier deelt mede dat alle leden van het lichaam dat alt z g DoDj z icgeenng optrad en de leden van het Duitsche Opperbevel als krijgsgevangenen in arrest zijn gesteld Onder hen bevinden zici oa Donitz Speer en odl Admiraal Frie denburg een van de onderteekenaars van het capitulatieverdrag heeft zich vergiftigd Distributicnieuws Bon 442 is geldig verklaard voor het coopen van 1 kg aardappelen Geldig in de week van 20 26 Mei lo tegenstelling met bon 4 ll dient deze bon heden 25 Mei bij de Centrale Keuken te worden ingeleverd IfORTËlBERiCHTEN Prins Bernhard was Maandag tegenwoordig bij de parade van het Eerste Canadeesche leger in Den Haag Als opperbevelhebber van de Bmnenlandsche Strijdkrachten inspecteerde hij de Prinses Irene Brigade r ï sedert de landing m Normandie met de geallieerde legert heeft medegevochten Generaal hisenhower heeft medegedeeld dat bepaalde groepen Duitsche krijgsgevas gcnen vóór den oorlog werkzaam In de landbouw of in de bedrijven die voor de voedselvoorziening werkten zullen worden vrijgelaten Veldmaarschalk Montgomery i benoemd tot opperbevelhebber van het Britsche bezettingsleger in Duitschland Hi is tevens ber emd tot Britsch lid van de geallieerde cor role co missie terwijl deel uitmaakt van th big four in het militaire bestuur over Duitschland Het einde van de Conferentie te S Francisco wordt verwacht op 2 Juni a s M V Z GOUDA 4 Juni a s hopen onze geliefde Ouders Mastinus Mallon n Margritha Martina Reebeen len dag te gedenken dat zij voor 5 jaar m het Huwelijk traden Hun dankbare kinderen klein en HL titerklelnkmderen Gouda iei 1915 RegentcssepUntBOcn 22a Op deien dag wordt teven het 45 Jarig b iaan der zaak lierdaclit Rec ptie 2 Juni 3 tot 5 uur 1920 1945 7 Juni kopen oaze gelletde Ouders ea Graeiouders M A ACHTERBERG en H C ACHTERBERG de Wit den dag te herdenken dat God hen 25 jaai voor elkander in het huwelijk heeft gespaard Hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen Gouda Krugeilaan 213 Dankbetuiging de Zeer eikentelqk en dankbfar ben vrienden van wijlen mijn broede WH HELMUS GERA DUS HUbSEUSON voor litin hartelijk medeleven tijdens de liektc en bij het overlijden nlsmeda H M Doktoren Directrice en verplegend PeiBOneel van het van ItersonZiekenhun voor de medische en liefdevolle behandeling Mejuffrouw N riusielion Goada Keirerstraat 100 Mede namens mijn vrouw betuig ik mijn oprechten dank voor de zeer vele bewijzen van belangstelling ondervofldcn bij mijn terugkeer na 5 jaar in Gouda L M MOONS Schuttelaar Markt 24 De Heer en Mevrouw Bol zullen D V gaarne ontvangen op Maan dag 28 Mei a s tusschen 3 en 5 uur ter gelegenheid van hun 25 jarig Huwelijk van Bergen IJzendoornpark 9F Ter ruiling aangeboden eea mooie vrije woning mei tuin op goeden stand te Zwijndrecht voor een vrije woning te Gouda Brieven J POLS Jan Luykensttraat 28 Gouda Ter ruiling aangeboden een paarnieuwe Damesschoenen maat 39 of 40 voor in goeden staat zijndjongenspak leeftijd 12 jaarJ SPEKSNIJDER Beijcrscheweg G 97 Stolwijk Gedupeerde alles ger ofd door S D en Landwacht vraagt te koop Ledikant met bed twee vloerkleeden Gang en Traploopers Vitrage Tafel en verder huisraad Brieven met p ijsopgaaf aan Gr Jacob aatraat It M GEBUIS Gouda Kweekerij G MOLEMAN Graaf Florisweg Vereeniging van Vrijziniig Ned Hervormden Zondag 27 Mei 7 um Godsdienstoefening Kleine Kerk eperstraat Ds C P Thomsen Voor het Trimmen en Scheren van uw hond is het aangewezen en vakkundig adres J Grolleman Hekendorp = Specialiteit voor het trimmen en Show klaai maken van alle soorten Terriers volgens Fojelsche mflhode f 25 BELOONING Verloren Gaande van Markt naar Weth Vcnteweg een poitefeuille inhoudende f 135 foto s en adresien van jongens in Duitschland Terug te bezorgen Graven broekscheweg P 8 Rceuwijk Plateelbakkerij Zenith Prins Hcndriktti aat 99 101 vraagt Mageizijcbediende m of vr en een Jongste Bediende KLEIWEG 90 92 96 Vragen een Behauger Stoffeerder Zij die ook matrassenmaker zijn kcbbtn voorrang KOMIJNZAAD voer bereiding van BOTERHAMSKEERSEL V d Wonden s Drogisterij Zeugcsttaet 68 D V P tjes Verlaren liiveren ichakelarmband verm ircentrum der stad Aandenken I G lieve tegen belooning terug te bezorgen Nielen Zontmanplein 15 Leesbibliotheek de Uii Boelekade 56 Neemt U eens een boek uit onie Bibliotheekr kunt Hj ons geielllg xoeken Meisje voor halve dagen gevraagd Mevr Soeters Crabethstraat S Melden des avonds tusschen 7 8 uur Ter ruiling aangeboden een pr br i g a n kiiiaersch maat 25 voor maat 27 of 28 C I V Dlik Gerard Leen straat 1 Gouda T llen 2 paar bruine pumps maat 37 vo paar zwarte molières platte hak maat 39 Vestenng CronjÉstrsat 23 Te koop gei zander ban d 1 Heerenrijwiel met lorwlllens No 2a DRUKKERIJ VSRZUL GOUDA