De Vrije Pers, maandag 28 mei 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 127 UITOAVI VAN JK MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND BE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN MAANDAG 28 MEI 1945 Bedeetie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H T H O L E N S Bureau MARKT 9 GOUDA STADSNIEUWS Bijvoeding voor hen die onder het norm gewicht z n Het is de opzet dat de bevolking In het westen des lands zich weer spoedig hersteld van het tekort aan voedsel dat zij in den bezettingstijd heeft gehad Vooral wordt aandacht geschonken aan die personen die door het tekort aan voedsel zooveel van hun lichaamsgewicht hebben verloren dat bijvoeding dringend noodzakelijk is Het Inter Kerkelijk Bureau I K B heeft in deze in samenwerking met het Spearhead Relief Team het initiatief genomen tot een grootscheepscfae hulpactie Het I K B is reeds gedurende den bez t tingstljd werkzaam geweest op het gebied v n bijvoeding in diverse vormen ooals verstrekking van voedsel aan ziekenhuizen inrichtingen kindervoeding het Roode Kruis zieke en ondervoede personen enz Doordat de bevoegde autoriteiten bereidwillig d noodige voediogsmiddeK n ter beschikking stellen kan thans een ac ie op grvotc schaal werden opgezet Alle personen geboren vóór 1 Mei 1929 die in verhouding tot hun lengte meer dan 25 pet onder hun als normaal te beschouwen gewicht wegen zullen in aanmerk ng kunnen komen om zoo mogelijk gedurerde enkele weken een extra levensmlddelenpa k tet te verkrijgen Zij die minstens 20 pet onder het als normaal te beschouwen gewicht z jn zullen worden geregistreerd om zoodra als de veedselpositie dit toelaat eveneens voor extra voeding in aanmerking te komen De chocolade en suik rwerkenfabriek Ro nera heeft be eid willig localitelten beschikbaar gesteld waar men zich zal kunnen laten meten en wegen Voor deze werkzaamheden PB de noodige administratie hebben zich reeds daites beschikbaar gesteld Zy die voor bijvoeding ia aanmerkiog komen ontvangen een bonkaart van het I K B waarop nog denzelfden dag gratis bij de firma G H Schuttelaar Zn Markt 24 dat haar bedrijf hiervoor belangeloos h eft beschikbaar gesteld een pakket kat worden afcchaald De ondervoeding moet zoo spofdig noge lijk verdijwnen dit is een volksbelang oor het wegen en meten behoeft geen enkel onderzoek plaats te vinden noch behoeft nen zich te ontkleeden Tot de ondervo de personen behooren de besten van ons Valsche schaamte is dus uit den booze Voor bijzonderheden zie nen de raambiljetten Oorlogaittvallden toonen hnn capaciteiten Zaterdagmiddag vond in het pand van de firma Vroom Drecsman de officleele opening plaats van de tentoonstelling van werkstukken vervaardigd door Nede landsche oorlogsinvaliden Deze buitengewoon goed erzorgde tentoonstelling was geoiganiseerd door het Goudsche Comité Eereschuld en Dankbaarheid Bi de opening welke door Burgemeester Mr Dr K F O James werd verricht waren talrijke burgelijke en militaite autoriteiten aanwezig o a de officieren van het Militair Gezag en van Civil Affairs Mevr M James van der Hoop Mevr Van Dantzig Melles vertegenwoordigers van de L O stafofficieren van de B S h t Hoofd van de Afd Oorlogsinvaliden van het Departement van Defensie den Heer J C Lend man sergeant J A Paans leider van de Arbeidstherapie en lid van de cont et commis sie Nederlandsche Oorlogsslachtoffers en de heeren artsen Dr A Montague H A M EijkmBn en J G W F Bik Berichten van verhindering waren binnengekomen van Generaal H G Winkelman voormalig Opperbevelhebber van de Neder landsche strijdkrachten en van Baron Van Voorst tot Voorst commandant van het veldleger Na een kort welkomstwoord nitgesprokrn door den voorzitter van het Comité den Heer H van den Heuvel nam de Heer G Molenbeek het woord waarin hij zich zoo wel tot de Engelsche autoriteiten als tot de Nederlandsche aanwezigen richtte Uit een toespraak bleek welk een vooraanstaande plaats het Goudsche comité in Nederland heeft ingenomen Het zorgde o a voor dat de werkstukken door oorlogsinvaliden vervaardigd werden verkocht Het comité verzorgde bovendien de kleedingpakkettenactle voor oorlogsinvaliden weduwen en weezen over het gcheele land Ondanks de grootste moeilijkheden zorgde het voor materialen voor de vervaardiging van de werkstukken en werkte het onvermoeid voor de belangen van hen die voor den korten ongelijken strijd van de Meidagen van 1940 zulke zware offers hadden gebracht Hierna voerde sergeant Paans het woord Hij pleitte voor de belangen van de weduwe en weezen Er is vreugde en droefheid bij de opening van deze tentoonstelling zoo zeide hij De opening Is mogelijk omdat wH zijn bevrijd van 5 jaren tyrannic verlost van concentratie en krtjgsgevangenkampen Hierover is vreugde doch er is er droefheid bij hen die hun mannen vaders en zonen verloren in de strijd toen zij op de bres stonden voor onze onafhankelijkheid De zorg voor dezen die zulke zware offers brachten in het belang van het vaderland is staatszaak en mag niet geheel en al afhankelijk zijn van particuliere liefdadigheid Hierna sprak de heer J C Landman die uiteenzette dat de staat behalve de taak van ondersteuning het zich weer dienstbaar maken in het arbeidsproces stimuleerde Tenslotte sprak Burgemeester James een slotwoord uit voordat de tentoonstelling werd geopend Hij dankte het bestuur van het Comité Eereschuld en Dankbaarheid voor al het werk dat het in de afgeloopen jaren onder zeer moeilijke omstandigheden heeft verricht In het bijzonder bracht hij hulde aan den Heer H van den Heuvel die zich iret al zijn energie en zijn stimuleerende krachten op dit nobele werk heeft geworpen waardoor het werk van het Comité vèr buiten Gouda uitgroeide en het een nationale beteekenis heeft gekregen Het is goed dat de staat zorg draagt voor invaliden en achtergeblevenen doch de warme gloed van het particuliere initiatief is bij dit werk onmisbaar De plicht de nabestaanden te helpen kunnen wi niet alleen voldoen via ons belastingbiljct De taak van hot Comité is niet beëindigd en zal straks waarschiinlijk nog belangrijker worden De noodzakelijkheid is daar dat ons land den strijd nog moet voortzetten voor de bevrijdingvan onze overzeeschegebledsdeelen Dit zal offers kosten en daardoor het werk van het Comité verzwaren De strijd van de vier Meidagen is n et nutteloos geweest Thans confereeren wfl mede te S Francisco en hebben wij dank zQ de offers die zijn gebracht een stem in het wcreldconcrrt Nb deze toespraken werd d tentoonstelling op de 1ste etage van het pand der firma Vroom Dreesmann welke ruimte geheel belangeloos voor dit deel was afgestaan door den Burgemeester geopend Over de talrijke fraaie werkstukken moeten wij helaas kort zijn Een ieder is in de gelegenheid de werkstukken te gaan zien Zonda brachten reeds meer dan 1000 personen een bezoek aan de tentoonstelling In de deze week Zal de tentoonstelling dagelijks van 2 4 uur en van 7 9 uur n m geopend zijn zoodat eenieder in de gelegenheid wordt gesteld de werkstukken van de oorlog nvaCiden te bezirhtigen Nederlands Volkaherstel Het ligt In de bedoeling van den Burgemeester in het dagelijksch oeatuur van de Commissie nog een lid van de voormalige ilUgale bewegldg op te nemen