De Vrije Pers, dinsdag 29 mei 1945

land meedeelde Het Oostelijke gedeelte van Sit stad sch nt nog bewoonbaar te zijn benevens het nabijgelegen Velp De voedselpo sltie Is critiek en het Arnhems Dagblad cischt van de voedselautoritelten even groote itandacht voor de bevolking van Arnhem als voor de bevolking van het Westen des lands Brood is niet verkrijgbaar wel bisquits Voor et tijdvak van 14 tot i7 Mei werden aan ijewezen 100 gram kaas 125 gram peulvruchten en 4 kg aardappelen Arbeiders zijn in de stad bezig het puin op te ruimen en de straten berijdbaar te maken Wij citeeren nog uit het Arnhems Dagblad Heeft het Westen honger wij ook Heeft het Westen behoefte aan kleeding wij meer Heeft het tekort aan woningen aan meobilair en keukengerei wij hebben geen tekort wij hebben niets meer Laat men dat allerwege bedenken OPROEP Wiaterhttlp Nederland Nederlandsche Volksdienst Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan bovengenoemde Stichtingen worden opgeroepen onder overlegging van de noodige bescheiden zich vóór den 15 Juni 1945 te vervoegen of schriftelijk te wenden toti Het Afwikkelingsbureau voor Zuid Holland Groot Hertoginnelaan 176 den Haag Kacto rttren 9 30 12 30 v m behoudens 2 00 4 00 n m Zaterdag Collectebussen toebehoord hebbende aan de te Stichtingen moeten ten spoedigste worden ingekverd bij de Gemeente Ontvangers No 3 in omloop zijnde waardebons worden niet meer verzilverd Inzending hiervan kan achterwege gelaten worden De aandacht wordt er op gevestiod dat het onder zich houden van bezittingen of bescheiden van voornoemde Stichtingen strafbaar is overtreders zullen worden vervolgd Nederland s Volksheistel Het Hoofd v h Afwikkelingsbureau H Stravers Den Haag den 17 Mei 1945 BUITENLANDSCH NIEUWS Techniach wonder door Engelsche logenieurs gewrocht Voor dea toevoer van olie naar West Europa hebben Engeische ingenieurs cpn werk gcwiocht dat uniek is in de geschie nis Zij legden een pijpleiding vac Liverpool tot aan den Rijn bij Emmerich dwaï s door het Kanaal heen Per dag wordt er door deze pijpleiding 4 2 millioen liter naar den Rijn geperst De Laboarpartij besluit haar belangrijkste congres De Labourpartij heeft haar congres misschien het belangrijkste uit haar geschiedenis beëindigd nadat besloten was de politieke invloed der Conservatieven voor de eerstvolgende 25 jaren uit te schakelen Fr werd bovendien een resolutie aangenomen om te streven naar een internationale bezit en beheer van de luchtvaartdiensten De economische raad voor Nederland Frankrijk België en Laxemberg Te Parijs heeft een zitting plaats gehad van de Economische Raad welke voor Frankrijk de Belgisch Luxemburgsche Unie en Nederland is ingesteld Er zal te Brussel een permanent secretariaat worden ingesteld Ook zullen verschillende commissies worden benoemd bestaande uit vertegenwoordigers der drie partijen KORTE ber ichten Volgens berichten van bevrijde gevangenen Is Dr H B Wfardl Beekman op 15 Maart j l in het concentratiekamp Dachau aan vlektyphus overleden In een antwoordtelegram aan Koningin WUhelmina spreekt generaal Elsenhower zijn bewondering uit over de houding van het Nederlandsche Volk en over het wcric van de verzetsbeweging ÜkSJRlBinibNIEUWS D birfcteur Generaal van dt Vuedsel vooizier iiig maakt bekend dat voor de periode van 29 Mei 2 junt 45 de volgende bonnen van d noodkaait 4e serie zijn geld g verklaaid Bon A 470 vo r 800 gram Roode Krui vbrood dit brood wordt gratis versircki Don 437 voor 300 giam biscuits 8 200 136 1 bhk visch van 14 15 f 16 oz of 1 blik vleesch van 12 oz of35Ü gram versch vleesch of 175 gram gedroogd vleesch Bon 444 voor 2 Kg aardappelen Deze artikelen zijn verkrijgbaar Bon A 470 bij de Roode Kruiswinkels 37 en 435 bij de bakkers 436 bij de siageis 444 bij de groentehandelaren Deelnemers aan de Centrale Keuken behoeven bon 414 NIET in te leveren Koningin Wilhelmlna heeft aan president Benesj van Tsecho Slowakijeeengclukwen ich telegram gezonden n a v de totale bevrijding van zl n land In Rotterdam is het eerste Nederlandsche mdilschip onder geallieerde vleg c e 10 000 tonner v d Capellen binnengeloopen Op 28 Mei zal de Fransche Luchtvaart verbinding met Amerika Australië Nieuw Zeeland en de Hawaï ei landen worden hersteld De Cfinadee sche luchtmacht zal gedeeltelijk il Europa blijven totdat de toestand het rechtvaardigt de toestellen terug te trekken Cenada zal een aanzienlijk aandeel hebben in ócn strijd tegen Japan Op een persconferentie verklaarde President Truman dat Amerika goederen naar Frankrijk België en Nederland zal blijvem zenden volgens de leen en pachtovereenkomst teneinde de aldaar heerschende nood te verlichten Tevens zullen deze landen in de gelegenheid worden gesteld te werken voor de geallieerde oorlogsproductie M V Z GOUDA a J €dft feH Ifiet blijdschap geven wij kennis v M de geboorte van onze dochter lÜisalKt Sofia Wilhelm mioa Irene p C B KOK R KOK Elbrink Gouda 25 Mei 1945 Wachtelstraat 20 Op 4 April overleed te Ermelo ome iieve Broer en Zwager JAN COBNRAAD GREBB in den ouderdom van 58 aar AmBtecdam A F W Grebe Schipper J Grebe Gouda A M Grebe oh B Grebe Gouda 28 Mei 1945 Weithaven 7 O idergeteekenden betuigen bun oprechten dank aan Directeur Directrice en verpleqend ptrieneel van het noodzlekeahuls voor de lietdevolle behRndelIng tijdens hun opuame ondervonden A M Sehoonderwoerd P Vergeer G Zeeman Herman V d Vllit In de week van 7 13 Meiverlo en een groote bos sleutels Tegen belooning terug te bez s Zoutmanstraat 33 Langs dezen weg b tuigen wij onzen hartelijken dank aan familie buren en kennissen voor de vele blijken van belangstelling betoond bij de terugkeer van mijn zoon uit Engeland G VERMEULEN Gouda Mosftraat 40 Verloren Door aanrijding met Mil wayen een gouden slavenarmbaod op het kruispunt Krugerlaan nabij H B S Tegen hooge belooning terug te bezorgen bij JOH BRAND Stolwljkersluis B 280 Jongeman zoekt KOSTHUIS met vrije kamer Brieven naar Verschoor s Boekhandel Dubbele Buurt Goud R K Harmouic St CAECILIA Hervattjng repetltieii Woensdag 30 Mei 19 30 uur Vln centiusschool Westhaven 24 AannieldiDg nieuwe leden bl Veueur Klimop straat 2 en op de rep avonden De hulsgeoooten van de nog In het buitenland eu elders vertoevende leden van bovengenoemde genoemdeHarmonie worden verzocht om bi den terugkeer van de leden dit te willen melden bij J Hoonhout St Jozefstraat S4 of P Veaseur Klimopstraat 2 Vanaf heden ii de van ouds bekende Harmonie weer te engaqceren voor aHe voorkomende gelegenheden Aanvragen worden gaarne verstrekt door Mr I L J A van Mcchelen Markt 58 M W G M V Loon Gr ï lorisweg 28d f Hoonhout St Jozefstraat 84 Gevraagd Hulp in de huishouding voorden gcheeien dag m volledife kost Zelfsfandig kunnende werken Aanmelden Krugerlaan 149 Gouda tusschcn 6 en 8 uur WOENSDAG 30 MEI worden leerlingen der Prinses JuÜaoaschcol klasse 1 tot en met 5 in de GROEN VAN PRINSTERER SCHOOL verwacht HET BESTUUR D V P tje $ Gevraagd een fllnl dagmelsjc zelFatandig kuntieodt werken met volle kost Mevr Rietdijk Burflvlietkflde 60 Hondenmin gevraagd liefst klein soort ofkattenmin Zoo spoedig Biogelljk legcn flinke veigoeding Adfet Moordf Verlaa t 1 a klein geiin wordt wegens liekte van de huisvrouw fiinke huisti hulp gevraagd Adres Kr ugerlaan 100 Ter ruil aangeb I pt dameschoentn niaat 40 voor maat 38 Vcriijl Mnrkt 2 bov Vanderland ingang Kerksteeg Mevr Schuttelaar Nieuwe Veerstal 7 vraagt tegen einde Juo een nette Dienstbode of dagmeisje niet beo 20 jaar en v g g v DflUKKERIJ VERZIJL GOUDA