De Vrije Pers, donderdag 31 mei 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 130 UITQAVË VAN iE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSOR8ANEN DONDERDAG 31 MEI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA STADSNIEUWS Goudsche oorlo sgevaogenen bijeen Op Initiatief van Ds Dubois kwamen gisteravond een 200 tal Goudsche zware jongens bijeen die tijdens de Duitsche bezetting in een of andere vorm gevangen gezeten hebben Het doel van deze bijeen koflBSl werd uiteengezet door Ds i ubois in een toespraak welke gericht was aldus Ds Dubois tot gevangenlspubllek Spr wit een boek amenstellen wat er geleden gestreden en doorleefd is door hen die door hun verzet tegen den vijand in handen zijn gekomen van den vijand Dit is niet beter te bereiken dan door de gevangenen zelf aan het woord te laten Ds Dubois noodigt dan ook alle aanwezigen uit hun wedervaren op schrift te stellen uit welke gegevens spr zich dan voorstelt een leesbaar r n goed ge heel samen te stellen hetwelk voor het nageslacht van historische waarde zal blijken te zijn Hiernaast stelt spr aan de Goudsche Oorlogs Gevangenen G O G voor om een boekwerk lamen te stellen waarin de origl neele handschriften van de gevangenen samengebusdeld worden Dit boekwerk zou dan aan het museum ten geschenke worden gegeven Tenslotte stelt Ds Dubois voor een manument op te richten ter herdenking van de gevallenen Hierna gaf burgemeester James die als ervaren zware jongen in tegenstelling tot Ds Dubois die het niet verder had gebracht dan de poorten van de gevangenis verschillende wenken die de samenstelling van het boekwerk ten nutte kunnen komen Naar aanleiding van burgemeester James woorden werd besloten den burgemeester uit te noodigen als lid van de redactieraad op te treden welke uitnoodiging de burge meerter onmiddellijk aanvaardde Mea xij gewaarschuwd Het is veor sommige menschen blijkbaar erg moeilijk om zich te ontdoen van den ouden sleur en nog steeds gaan zij voort met het drijven van zwarten handel en ruilhandel Het Militair Gezpg te Gouda bereiken hierover vorscheidenc klachten Zoo zijn er wlnkelieri die speciaal aan boeren w igeren bepaalde artikelen en materialen anders dan tegen ruiling van Twee K biaetsformateurs aangewezea H M de Konip ib heeft aan Prof Ir W Scb cnierk rn voorzitter van de NedrrlandBche Volk Beweging en aan den heer W Drces verzocht een nationaal Kabinet te vormen voedsel te verkoopen en bedrijfjes en ambachtslieden wznschen geen werk uit te voeren of rcparaiies en herstellingen te verrichten als er niet een tegenprestatie wordt geleverd in den vorm van boter kaas melk vleesch of andere levensmiddelen Er is een tijd geweest dat de everh ids instanties veel door de vingers zagen omdat er no d heerschtz en de boeren nog wel iets konden missen al ging dit vaak toch weer ten koste van de bevolking Thaas echter zijn de omstandigheden anders geworden eu moet tegen zwarten handel en ruilhandel zoo streng mogelijk opgetreden worden Het Militair Gezag laakt ongeoorioofden handel ten sterkste en het zal tegen deqenen d e er zich aan schuldig maken scherpe maatregelen treffen Een ieder dieat thans te denken en te handelen van Nedetlaodsch standpunt Kan men dat niet den sullen menschen die slecht van begrip blijken de consuquenties van hun verkeerde houding te aanvaarden hebben Attentie Het I K B verzoekt ons mede te deelen dat in verband roet de enorme drukte morgen Vrijdag en volgende dagen alleen d e genen worden toeqelaten wier letter voor dien dan is vastgesteld en diegenen die volgens hun letter op vorige dagen in aanmerking kwamen en wegens de groote drukte geen beurt kregen Men wordt dringend verzocht vroegtijdig te komen daar om 12 39 uur beslist gesloten wordt BURGERLIJKE STAND GEBOREN 28 Mei Johan Klaas z v H Terlouw en H S Hukema Vossiusstraat 19 29 Mei Marinus Leonardus Jacobus Hendrik z v G Dukker en P Broekhuijzen Ie Kade 41 30 Mei Adripnus Fiorus z V P Lievaart en L Groeneveld Vossiusstraat 49 Martin Gijsbertus z v M Kooy en M H Koot Ka memelksloot 48 GETROUWD 30 Mei H Nljeboer en C Rietveld S TirabergenenC vanEijk OVERLEDEN 27 Mei Evert Sanders 76 j Leendert Boot 60 j 28 Mei Johanna Prancina Schoonderwoerd 13 j 29 Mei Adrlana Johanna van Hofwegea 24 j BINNENLANDSCH NIEUW S Vergoeding van Oorlogsschade Beëindiging van de Oorlogt molestverzekering Uit mededeelingen van de Onderlinge Oorlogsschade verzekering Mij O O M blijkt dat deze betwijfelt of de volle geleden oorlogsschade aan veizekeiden zal kunnen werden uitbetaald De schadecijfcrs moeten echter nog worden uitgesteld De deelnemers zullen waarschijnlijk de maximale naheffing gewoonlijk f5 per duizend te betalen krijgen Nu de oorlog ten einde is zal genoemde Maatschappij de verzekering automatisch per 30 Juni a s laten afloopen Opzegging doorde deeinemers is dus niet noodig Men magvan andere assuradeuren een soortgelijkengang vau zaken verwachten De Nederlaadsche Regeering dankt de Spoorwegmannen Woensdagavond sprak Prof Gerbrandy voor Radio Oranje een toespraak uit waarin hij den spoorwegmannen hulde bracht voor hun prachtige houding tijdens de staking Door de houding van het spoorwegpersoneel gedurende de staking en door de houdjng van het Nederlac ihe volk tijdens en na de bevrijding hebben de Nederlanders bewezen zelfiucht te bezitten Deze zelftuchtis de glorie geweest van het verzet Volk van Nederland houdt wat ge hebt opdat niemand Uw kroon wegnemc Bekendmaking van den Militairen Commisiarit voor de Provincie Zuid Holland De Militaire Commissaris voor ZuidHoUand heeft een besluit afgekondigd t a v de arbeidsverhoudingen In dit besluit is het verboden een werknemer t ontslaan anders dan met schriftelijke toestemming van den Directeur van het G A B Anderzijds is het den werknemer verboden zijn dienstbetrekking te verbreken zonder schriftelijke toestemming van den Directeur van het G A B Vervolgens is het aan werkgevers verboden zonder toestemming van den Directeur van het G A B werknemers in dienst te nemen tenzij de werknemer kan