De Vrije Pers, vrijdag 1 juni 1945

William Jolce Nat Soc is met zijn vrouw gearresteerd Tot voor korten n d voerde hij nog steeds ztjn verraderswerk uit Hij sprak zelfs voor de radi j in Hamburg E Stettlntus ht eft als Min van Bulten iandsche Zaken der V S en als voorzitter der conferentie in een radiorede verklaard dat hij er op vertrouwde dat het charter var de nieuwe wereldorganisatie hetwelk thans te San Pransisco opgesteld zal worden macht en kracht zal hebben groot genoeg om agressie te voorkomen en om economische en sociale omstandigheden dermate te ontwikkelen dat oorlogsoorzaken hierdoor verminderd zullen worden Oe bekende Noorse schrijver KnutHamson Is in zijn woonplaats jearresteerd aHus meldt Exchange Telegraph Hij is 85 jaar oud en was in de laatste jaren aanhanger van h t Nazi regime Ham ion won in 1900 de Nobelprijs voor literatuur In Noorwegen bevinden zich nog 470r0 Russen dlc op repatriecring wachten Uit Athene wordt gemeld dat een Grieksch vrijwilligerskorps voor den oorlog n het Verre Oosten wordt gevormd Op het Oeensche eiland zijn 20 typhus gevallen van Duitsche vluchtelingen geconstateerd Uit een Duitsch hospitaal te Kopenhagen Is op Deensche patriotten die op wacht stonden geschoten Verwacht wordt dat Britsche troepen de wacht zullen overnemen aldus meldt Reuter Een onderzoek wordt ingesteld Vermoed wordt dat zich in het hospitaal een aanzienlijk aantal niet gewonde Duitschers bevindt Bij het bombardement van Yokohama de derde massa aanval in 6 dagen zijn 450 ton bommen van alle soorten uitgeworpen De aanvallende bommenwerpers werden geëscorteerd door jagers die van Iwojima opstegen Rost van Tonningen heeft een mislukte poging tot zelfmoord gedaan Spanje weigert Laval afn Degielle uit te leveren De Quecn Mary en de Queen Elisabeth zullen voor de vaart op de Atlantische Oceaan worden vrij gegeven Nederland ziet af van haar territoriale rechten in China Australië is bvreidNederlandscheemigranten op te nemen 50 Nederlandsrhe schepen gaan weer vis schen op de Noordzee Voor West Nederland zal een sigaretten bon voor 20 sigaretten worden aangewezen Het bekende altaarstuk van Van Eijk Het Lam Gods is in een grot in Oostenrijk teruggevonden Denematkfo is op de coiuerentie te San Francisco toegelaien Alle Canadeezen die langer dan vier jaar in krijgsdienst zijn zulten binnen zes maanden woiden g demobiliseerd Vanuit Denemarken i ren schip mrt levensmiddelen op Wfp naar Nederland Mackeny King de Canadeeschc Minister President hcefi nin sdapavond medegedeeld dat hctCanadeesche bezettingsleger in Europa 35 000 man sterk zh zijn S H A EP heeft medegedeeld dat alle Noorsche havens dte onder geallieerde controle staan opengesteld zijn voor het wereld scheepvaartverl fer 18 Juni zal in Frankrijk beschouwd worden ais de algeTiecne vacactiedag ter herdenking aan de Gaulle s oproep tot de Frani che Verzetsbeweging in 19 0 Er zijn typhusqevaller uitgebroken in Parijs en Engeland onder de te ugkeerendc gevangenen zoo wordt officieel bekend gemaakt Van de 60 gevallen in Parijs betreffen het allen op 2 na krijgsgcvangener Engeland en de Dotniriona verloren in dezen oorlog 776 oorlogsschepen Hierop volgt N dcrlfind met 13 schepen dan Frankrijk met 8 pen DISTRIBUTIRNIEUWS Op last van den Directeur Generaal van de Voedselvoorziening wordt bekend gemaakt dat zelfverzorgers de bonnen voor de artikelen waarvoor zij zelfverzorger zijn niet mogen aanwenden tot het koopcn van waren Dit is ook van kracht voor de z g gratis ver strekkingen Met ingang van 4 Juni 194 dienen deze bonnen éénmaal per 14 dagen bij den distributiedienst te werden Ingeleverd voor het eerst in de week van 18t m 20Junl 945 Bon 429 vaa de Noodkaart e serie A en R aangewezen voor het koopcn van 250 gram versch vleesch of 25 gram gedroogd vkesch geldig voor de periode van 27 Mei t m 2 Juni 1 545 kon door de slagersniet altijd worden gehonoreerd In overleg met den heer Officier ven het Commissariaat Noodvcorziening district Gouda wordrn slagers gemachtigd om in dergelijke gevallen op bon A 429 en B4 9 bovenbedoeld te verstrekken 225 gram vleesch In bl k Tevens worden slagers en belangstellenden er op attent gemaakt dat indien door de slager s verse vleesch teqen inlevering van een daartoe aangewezen bon dient te worden verstrekt de bekend gem akte gewichts hoeveclheid in versch vleeach dus zonder been d ent te worden geleverd Rijksduitschers die een stamkaart van het Wirtschaftsamt hebber verkregen enthans ni t over een levensmiddelenkaart vanhet Militair Gezag be ijchikken dienen zich ter ve krijginQ van een noodstamkaart en een M G kaart zoo spoedig mogelijk uiterlijk op 1 Juni 19 5 te vervoeaen aan loket 8 vanden Distribtiflediersf Westhaven 31 Gouda Bon A 490 geeft recht op 400 gram Roode Kruis brood Volgnummers 1 380 op 1 Juni Volnnummers 381 800 op 2 Juni OORLOGSSCHADEVERZEKERiNG BlIJkeni aan door om van hot Bostuur d r Ondorlinga Oorlogtichadevarzckorlng Maatichappi O O M ontvangen madcdaallng Indigan de bIJ de Maalichappli BOUWMEESTER DE JONG Gouda 25 Mei 1949 Aisuiantlebezorgeri Hiermede betuigen wij onzen harteÜjken dank voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het verlies vaa onzen zorgzamen Man en Vader den Heer A S V W nfcergen doodgeschoten op 27 October 1944 C J A V WijnbergenHamerslag Andrea R K Bouw vakarbeidersbond St Joseph Zaterdag 2 Jnni a a zal het bestuur van bovengenoemden Bond vas 7 tot 8 uur zitting houden In het gebouw van den R K VOLKSBOND Westhaven Oude leden worden verzocht zich voor registratie te melden Nieuwe leden zijn ook welkom HET BESTUUR VERÜCHTINGS INDUSTRIE GOUDAHOLLAND vraagt EENIGE MEISJES voor in het atelier Aaumeldea tusschen 9 12 en 3 5 KLEIWEG 41 W L KUIKENS Evenals vorige jaren kunnen zij die gemachtigd zijn Plulmveetc houden dit Jaar weer kuikens bestellen Eenieder kan ten hoogste 38 kuikens bestellen tegea billijkcB prijs Wilt U kuikens betrekken stuur dan onmiddelijk een brlefkaartje met het gewenschte aantal kuikens en volledig adres aan J REHORST Machinala Kuikanbr A 1 5048 Rotlardamtche Dijk P 55 MOORDRECHT Gevraagd FLINK MEISJE met volle kost en inwoning Hotel Café Rest DB SPORT E 46 Zoutmansweg Reeuwijk Verloren in de week van 1 12 Mei BROCHE langwerpig voor stellend meisje dat teekent gaschilderd en omlijsting van pareltjes GcduliteDii aan overleden eclit enoot Tegea belosning lerug te bezorgen Mevr V Wijnbergen FjuwceienBingel 32 APOTHEEK RITMAN vraagt een ASSISTENTE Ont m Aanbiedingen m t verlangd salaris Leeuwcriag ir B125 Oudewater Ia den nacht van 25 op 26 Mei zijn mijn ondergedoken duiven een blauwkas doffer en ten valere duivin ontvreemd Terugbezorging of aanhouding daders wordt beloond L KULIK Gonst HuijgensstraAt 88 Het Gebouw van den N D R K VOLKSBOND a d Westhaven wordt met ingang van a s Zaterdag 3 Juai op ba paalde uren opengesteld Zaterdag n m van 19 22 attt en Zondag n m va 17 20 uuf Verdere opicnstellingwoidt ter plaattebckeüd gemaakt Teneinde over zoo volledig mogelijke gegevani te beachikkea worden zij die in 1940 Ud waren a i Zaterdagavond in het Bondsgebouw verwacht Juffrouw op leeftijd zoekt 2 ongemeubileerdc kamers met vrije keuken of vr beneden huisje Aanbiedingen Wed M WORST Boelekade 31 D V Pa fijes Gevraagd lo een klein fltzin ctn D t me i c voor den daf H RijkeBhulien B31 Middelburg Retuwijk Gevraagd door ambtenaar gemeublleeidc zlt Biaapkamcr met of zondrr peaRloo Brieven te richteo al Coster Gouwe 198 Gevraagd net dagmclBJe alsmede naain er voor 1 X pe r week Slingerland Jeub ertatr 1 08 Te koop volbloed stanboektiticr Adres Wed C Schoonderwocrd Rozen daal A 14 Post Oudewater Te koop of Ur ruiling aangebodea 1 paar suède bl damesschoenen n 38 mtt altehak voor maat 38 m lage bak Liefst des avonds na 7 uur Doflterom Hia qllaan 127 Mevr Heilcman vraagt werkster met voUc kost Lange Tiendeweg 54 ORUKKERIJ VERZIJL GOUDA