De Vrije Pers, vrijdag 1 juni 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGEN3LAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Ne 131 UITflAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE SEOACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NiEUW80R6ANEN VRIJDAG 1 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H T H O L E N S Bureau MARKT 9 GOUDA STADSNIEUWS Attentie Het I K B verzoekt ons mede te deelen dat in verband cict de enarme drukte morgen Zaterdaö en volgeBde dp gen alleen diegenen worden twegelaten wier letter voor dien dag ts vaatgesteld en dlecicnen die volgens hun letter op vorige dagt n in aanmerking kwamen en wegens de groote drukte geen beurt kregen Men wordt dringend verzocht vroegtijdig te komen daar om 12 30 uur beslist geslcsen wordt Reeds in een gedeelte van onze vorige oplaag geplaatst Spreekuren De adviescommissie Rechtsherstel en Re heer ter standplaats Alphen a d Ri r zal voor inlichtingen en mededeellngen zitting houden van 4 uni a s af op eiken Maandag en Donderdag van 2 tot 5 uur n m op het adres Oudshoornscheweg 110 te Alplien a d Rijn De Politieke Opsporingsdienst Gouda gevestigd in het pand Oosthaven 31 is dagelijks geopend van 9 12 30 uur en van 2 5 30 uur Het bureau is telefonisch aangesloten onder no 3441 Reeds in een gedeelte van ooze vorige oplaag geplaatst De Bevrqdingsfeesten in Gouda De Commissie voor Ofanje en andere Openbare feesten in Gouda verzoekt ons mede te deelen dat de feesten naar a m leidlng vast de nationale bevrijding voor Gouda zijn vastgesteld op 31 Augustus en 1 Septemljer Aan de besturen van alle Goudsche wijken buurtveteenigingen wordt dringend verzocht namen en adressen op te geven can den waarnemend secretaris vao de Commit sie voor Oranje en andtere openbare feesten den heer A R v d Putte Peperstraat 10 Het Padvinderspostkantoor Het padvinderspostkantoor dat in de afgc loopeu weken zulk goed werk gedaan heeft zal haar werkzaamheden a s Zaterdag staken Het postverkeer is weer zoodanig hersteld dat de padvinders koeriersdiensten niet meer noodig zijn REISBEPERKII4GEN NIET OPGEHEVEN Van geallieerde zijde zijn de reisbeperkingen voor Nederland opgeheven De Chef Staf van het Mil Gezag drelt raede dat voor het oversteken van de groote rivieren de toestemming van den Militairen Commis sari van het District van inwonicg noodig BLIJFT De beperking ten aanzien van re I pa rieeriog en terugkee van gcëvacueerden j blijven cveneenr van kracht Een ivder die I de vesting HoHaiici dus wil verlaten of be 1 treden tno t hiervoor coc stemming aanvra i gen bij den Militair Commissaris en hiervoor de giwone procedure volgen Oproep van Vrouwen en Meisje van 18 jaar en ouder van Nederlandsche Natioraliteit Ons voik heeft U noodig Helpt mee aan den opbouw van om zwaar getroffen Vaderland I Laat de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers U V V U iohchten over wat fiij doen kunt H t b jreau is gevisstigd Oosih iven 59 en voor aanmelding geopend vanal Mpandaq 4 Juni dagelijks van 3 tot 4 uur behalve Zaterdag s Het Bestuui M Jamts Van der Hoop Eere voorz A V Reedt Oort and de Kat voorz J H van Wijk Kouwenhoven secr A Hulsman Van Aalst Penninqm F Klzenga Po thumiJs en verder de dames M Si umtelaar Bruyne M Eijkman M van Elk t Hooft M J Dercksen A J RennisPrevoo J de Jonji en S van Reenen Het Algemeen Ncderl Verbond Het Algemeen Nedcrlandsch Verbond zal een eereüjst aanlcnï en van hen die in den strijd voor onze vrijhei het leven heboen gelaten Nabestaanden worden verzocht Inlichtingen te verstrekken Formulieren daaitoe kunnen aangevraagd i orden bij Alqem cn Nederl Verbond Surlnamestraat 28 Den Haag Sigaren op komst Uit het rondschrijven van een sigaren fabrikant uit Noordbrabant aan een sigaren handelaar alhier ontleenen wij het volgende We werken weer VaUdf 1 Juni zal de industrie waarschijnlijk op basis van ca 20 1939 kunnen produceeren Het is nog niet veel maar het begin is gemaakt De grondstoffenposltie voor de sigarenindustrie is ongeveer als volgt Er zijn ca ö OOton tabak beschikbaar Hiervan liggen 500 ion in Engeland De resteerende 15 0 fon liggen in Brazilië Met dezen totaal voo aad zou de sigarenindustrie in 1939 een halfjaar volop k nnen werden Er kunnen ongeveer een milliard iyarcn uit gemaakt worden jbuTtënlandsch NIEUWS De strijd in Syrië ontbrand In Syrië en de Libanon is de spanning van de iaa sis dagen ontlaoen in een algehceien opitand Syrische gendaimes en buryers bebben ovei vallen gedaan op Fran sche posten in Damascus De Franschen hebben hun kanonnen op de stad gericht en beschieten haar Ook de Fransche luchtmacht neemt aan de operaties deel tj itsche interventie heeft niet mogen baten De toestand in de Libanon is minder ernsiig doch ook hier is de vlam der opstand recda ontbrand In Oama ciis en Aleppo woiHt het hevigst gevochten Woensc g heef Eden in het Lagerhuis vetl lacird dat de toestand zeer ernst p is In deze omstdndighedcn kan de Bntsche egeerirg niet lafiger afzijdig blijven Chur chil heeft de Gaullceeti bood chap gezonden waarin hij mededeelt dat tot zijn diepe leedwezen de Bntsclie regeering zich genoodzaakt heeft gezien haar oppt rhevelhebber in de Levant opdracht te geven tusschen be dcn te komen om verder bloedvergieten te voorkomen in het b lang van de veiligheid in het Middenoosten welk belacfltt vcnsbetrekking heeft op de vitale verbindingswegen ten oehocve van den oor o3 tegen Japan Churchill verzocht Gene aal de jauUe onmiddellijk aan de Fransche troepen bevel te geven het vuren te stnken en zich in de barakken terug te trekken Indien het vuren gestaakt en de orde hprsteld is zullen te Londen driezijdigc besprekingen qthouden kunnen worden Eden ze de verder w g in het Lagerhuis dat de afgcvaaraügdrn ongetwijfeld zijn heop zouden dealen dat de orde spoedig hersteld zou ziin en dat de Engelschen spoedig in staat Zijn een diplomatiek initiatief te nemen om op vredelievende wijrc overeenstemuiinp te bereiken welke bevredigend voor de betrokken partijen zal ziin Volg ns bench cn vsr Hen Biitsthe Gezant te Damascus aan zijn rcgcering wordt er met artillerie en lichte waprns pescholrr De lelefoonverbindingen tii chcn Doint ct en de Middelland che Zet kust zi n verbroken KORTE BERICHTEN H K H Prinses Juliana heeft voor de achtste maal bloed ffcstaan ditmaal ten behoeve van ondervoeden in Amsterdam