De Vrije Pers, zaterdag 2 juni 1945

in Rotterdam Den Haag en Amsteraam heeFt gezien zal er geen oojenblik meer aan denken nelk bl den boer te halen want deze mtlk werilt die kinileren ontnamen Arga meaten van de melk staat te verzuren bl gebrek aan transport zijn p het oofenblik dooddceaers De moeilijkherfca van het melk transport zij pjehevea Het ligt in de be d elin het melkranltecn in de komende weken tot 2 2 liter pir persoon te verh ogen terwijl er ook boter beachlkliaar zal worden gesteld Mea zal dan de keuze krijgen tus schen btiter uf vet Een belaairijk vraagstuk in de vaedsel voorzieninf is de aanv er van groente Het gr tBtc dael van de groente opbrengst wordt Op het oojenblik buiten de veiling om verkocht Wij doen e n driagend beroep èn op de tuiaders èn op degrocatehandelaars niet meer buitea de velliag om hun groenten ai te leveren af te betrekken De ti d van afbraak ia geëindigd Nederland moet worden opgebojw ca kiervoor i eea Ieders kraehts inspanaing aoodig Ook die van de tuinders en roentehandelaars Zooals reeds in verschillende publicaties is bekend gemaakt staat de tabakspositie er niet al te best voor In de onmiddellijke toekoaist zal er 1 of 2 x sigaretten beschikbaar wordca gesteld De verwachtingen over pen gnoeterc toezegging moeten niet te hoog gespannen zijn De sigaretten die beschikbaar worden gesteld zq van Amerlkaansche productie geen Hagelsche dus Ze zija iets minder van kwaliteit dan de vroegere Wings zij Kijn echter aaamerkelqk hooger in prijs Wi hebben aan Kapitein Sckuurmans bet hoofd van het Comalssariaat Noodvoorzic ning District Gouda gevraagd of er iets kon worden gedaan aan het prljzenniveau van de thans beschikbare levensmiddelen daar door versckillande groepen in onze bevolking de prodvcten niet kunneo worden afgenomen daar zij hiervoor niet over het noodige geld besehikkca Hierop werd medegedeeld dat in de 3e week van Mei het op den bon aangewezen voedsel per persoon f3 12 kostte dank zl de aanzieajijke reductie die van re gooringswegc is toegestaan Zoodra het mogelijk it dat de goedkoope voedingsprodacten zooals aardappelen en brood in voldoende mate kannen worden aangevoerd zullen de kosten zeker dalen latusschen werden de noodige maatregelen ten aanzien van onze minder bedoelde landgeaooten getroffen Voor de komende week zullea 2 maal bonnen worden aangewezen n l vóór Maan daf en op Woensdagavond Bericht I K B Het Bureaa van het I K B is gevestigd Gouwe 34 en voor ket publiek geopend van 2 3 30 aor Bedlegerige personen die meeBcn in aanmerking te komen voor bfvoeding wegcas ondorwTekt aioeten ziek hiervoor in verbinding stollen tut hon bslshnru VltamiBe C vwstrdkkiag Rootifloatic Abusievalfk werd vermeld dat kinderen geboren tusichen 1 Juli 1929 en 1 Apfll 1945 voor vitamine C in aanmerking komen Dit moet zijn tussehea 1 lall 1 939 on 1 April 1945 dus van drie maanden tot sns jaar Dc Ctatrale Jengdbeweging Hier ter stede is de Cen i ale jeugdbeweging opgarlcbt welke de volgende doelstelling heeft De C B wil en organisatie zi nvan vrije jongeren tusschen de 16 en 24 jaar onafhaakeiqk van godsdienstige of politieke gezindheid Zij wil de jeugd ter zijde staan om hen te wijzen op dc noodzakelijkheid van het besef der persoonlijke verantwoordelijkheid Zij wil de jeugd brengen tot een zelfstandig jeugdlcvcn op den grondslag van kameraadschap Dit tracht tij te bereiken door het uitgeven van een nerlodiek Feniks het orqanisteren van v andeltC hten e d het beoefenen van volksmuziek ztng dans en leekenspel het houden van lezingen en excursies op elk gebied Voorts wil zij jongerengroepen oprichten voor jongeren van 12 tot 16 jaar on deze bezig te houden met wandelen volksmuziek e d Zl wil tot een laadelljke jeugdvereeniging komen en daartoe landelijke bijeenkomsten organiseeren Zij wil nauwe samenwerking met alle jeugd lewegingea en organisaties op bet gebied der kinderzorg Inlichtingen kunnen worden ingewonnea bij de voortitstar llej J Schllch Urs Onder de Boompjes 89 en bl McjoA A Beank penningm Cronjöstraat 13 Oproep ai Verplcgtadca Verplegenden in het bezit van diploma A of B of beiden en 2e en 3c jaars leerllng srpleagsters die zich voor de verzorging van patiënten met verhongering beschikbaar willen stellen kunnen zich onmiddellijk melden bij den Pharmaceutisch Inspeetenr voor den Voïksgezondkeid den heer M J N Schuursma Krugerlaan 53 te Goada Zij moeten overleggen kun diploma en een verklaring van bun werkgever waaruit blijkt dat deze er geen overwegend bezwaar tegen heeft dat zij voor een tydvak van 6 weken hun functie verlaten Speciaal wordt er op gerekend dat af die hun functie op het oogenbllk niet uit oefeacn zich zooveel megelijk melden Na beoordeellng door den Phamaceutisch Inspecteur voor den Volksgezondheid meet men zich vervoegen bij den Militairen Commissaris Oosthaven 53 Gouda dia verdere maatregelen zal Dcmen Salaris voeding en onderdak zullen ter plaatse van tewerkstelling geregeld worden Fin adviseur benoemé Aan het Militair Commissariaat te Couda is benoemd tot financieel adviseur de heer Mr M de Mol alhier Benoeming Beheerder vo r Veedselbedayvcn In aansluiting op het bericht betreffende de instelling der Adviescommissies Rechtsherstel en Beheer te Gouda en Alphen a d RiJB wordt nader medegedeeld dat deze Commissies geen adviezen uitbrengen over het benoemen van beheerders voor voedsel bedrljven De Provinciale Voadsel aommis sarissen treden voor bedoelde bedrijven indien noodig als behearders op Z hobbon de bevoegdheid eon plaatsvo vugor voor sich aan t stellen Lcdenv fgad ffi geai fm ftH l Het Milltalr Coamiaatlaat Gond flat or nogmaals op dat voor gaea okolo lodaa vcrgadcring Van welke orgaalaatit of vor eaaiging ook een toestemming jpn ket Militair Gezag noodig is Ladenvcrgadorlngeii zijn vrij Slechts voor openbare bQoonkomstea moet aan het Militair Coamiscariaat Oost haven 53 toestemming wordon aangevraagd De voedficlpaiitie ea de viichitaud In de afgeloopee maanden toen de voedsol posltie in ons land zoo uitoraiate sltckt w trachtten velen met den hengel wat extra voedsel binnen te krijgen Daar de nood hoog was hteft de waterpolitie dit visschen oogluikend toegestaan ook wanneer beneden maatsche vltch werd meegenomen Sedert de komst van onze bevrijders is de voedsel positie echter zlenderoogen beter geworden Daarom is het nu dringend gewenscht dat een ieder zich weer houdt aan de bepalingen t a v de vischbepalingen Df vischstatid moet op peil blijven Helpt hieraan mede De waterpolitie zal weer streng toezien en zoo noodig optreden wanneer de vischbepalingen overtreden worden Aaatrczifi in Dachan Er is bericht ontvangen dat onze stadgenoot Dlck Peeters Geejanverwellerdljk51 zich op 30 April 1945 in het concentratiekamp Dackau bevond Aaameldcn voor ladoacsië Het ligt in de bedoeliag om over ca 8 dagen In talrijke plaatsen in het Westen des lands aanmeldingsbureaux op te richten Ook Gouda zal waarschijnlijk een aanmel dingsbureau rijk worden Hier kunnen zich dan opgeven alle mannen en vrouwen die op welke Wijze dan ook te land of ter zee hun aandeel willen geven In de bevr ding van ons Indonesië Ik was N S B er Donderdag kuierde een geweien N S B koe door Gonda s straten Versierd met oranje was z voorzien van opsckrlften als Ik was N S B er Piet Verkerk landbonw Führer van de Kleine Betuwe had indertijd beslag op deze koe weten te leggen Ondanks het feit dat er geen aankoopvergun ning aanwezig was wisten de hecren N S B ers el zoo te knoeien dat de koe in hun handen kwam Z werd in Haastrecht in de schuur van A Bolk opgeborgen Maar 5 Mei kwam ook voor deze koe de bevrijding en zij kon onder groete belangstelling van het publiek in feestelijke optocht naar haar oude home terugkeeren waar ze zich weer met enthousiasme gaat toeleggen op de melkproductie tcB bate vaa de Goudsohe bevolking PREDIKBEURTEN Nod Her v Kerk St Janskerk 10 uurv m en 5 uur n m Ds F W Verheul Wester kerk 10 uur Ds G Huls n m 5 uur Ds A Donker van Moordrecht Ver van Vrljz Herv Geen dienst Ned Herv Ver Calvijn 4 uur Rem Gcref Gemeente 10 30 uur Ds Nionhuls Evang Luth Kerk v m 10 uur ds I Simon Oud Kath Kerk lOen 6 uur pastoor Giikens Geref Kerk B en S uur da J P C HB Brink Vrflgemaakte Gtref Kerk 8 30 en 4 n ir in é RoH Kerk Maandagavond 8 unr Evnn golio bgoeakoout in gebouw Danitl Goref Gem StatioMweg 10 en 5 unr ds A do BloU Chr Ger Kerk 10 m 5 uur ds A Dabols Vr jc Evang Gemooote 1 36 uur v m ia do kleine kerk 5 30 uur gebouw Zeugestraat 31 Beide diensten worden geleid door ds n C Leep Logor des Hells 10 nur v m Heiligi f dienst 7 S0 ur n m Openb Vorl Samenkomst Dtnsdiig 7 30 uur n m Ledea vergadwing Donderdag 7 30 a m openbare samenkomst Leiders Majoor oa Mevr Wels Dokt A s Zo waargeno Kettler D nomen dos BUR 31 Mei van C L Lijsterbesst J den Ha Bloisstraat Ondertr P Wagem Ou we ja Overlede Dekkers 6 vaa de Pu üoaaard 1 BI Prof G Op een reatie heeft uitgesproke de gastvrij verleend Amerikaae bovea Ned de Lenden ras land gesteld dc hij dit met Ik heb hoogte ges inderdaad mede dat om NederI te tiuren D De versa naar het Verzoc Zij die inl strekken o verblijfplaat kunnen gev hot opspor auto s P rsontüau aantal pc 1939 pr motor n 032905 a maat f 5 Personcnan aaiitnl pe 1936 pr motornr 26A 163 band 4 worden ver ste la verbi Ned Rood