De Vrije Pers, zaterdag 2 juni 1945

2€kedi€id kunnen wij U no niet even over de haarden en kacholposiiio voor hei a s winierseizoen Wij advisaeren U echior nu reeds Uw kachel of haard door ona vakkundig ie laien achoonmaken of reparoeren U boni dan zeker dai U siraks mol een minimum aan brandaiof een moximum aan armie auli bereiken MAGAZIJN HOLTHUIZEN OOSTHAVEN 8 OCUDA LEVI Dl VRIJHEID Nu de Bjoffoo ni t alles isear weg kaanea sUepeu gaan wQ wear da hoogit prijixen betalen voor A b v i i lompen metalen en oud papier W VAN EIJSDBN EN Co Paradijs 8 Koopt zegtU van DE VRIJE PERS wat extra nood hoog chen o g benedea Se lert de e votdsel qew rilen nscht itit epaliagen stand moet mede De en ea zoo bepaliagen n onze stadXerdijkSl centratle Slë ver c a 8 esten des richten aanaiel en zich Bwen die r f ter zee hevrijdiag N S B lierd met rtften als aadboawhad inder igea Oa pvergun N S B ers hun hancht In de Maar 5 bevrijding lllag van saar haar zich weer p de melk e ievo Ouurv m Wester 5 uur Ds least uur Ds r ds J J orGiskeas J P C n i u r in uur Evaa l en 5 uar Dabots uur v m w Ztugaaleid door eiligia 1 Saata Ltdeu openbarc evr W l DokterS en Apotheekdieast i Zondag zal de doktersdienst warden waargenamen daor Dr Helleman en Dr Kettler De apathe kdienst wordt waargtnomen daar Apotheek Dee Westhaven BURGERLIJKE STAND Geboren 31 Mei s Christiaaa Leviaus Caralus zn van C L van der Hoeven en C de jang Lijsterbesstraat 19 1 Juni Jen zn van J den Hartog ea M Scheuten Graaf van Halsstraat 71 Ondertrouwd 31 Mei H P Buijs en P Wagemans L Nuvelstijn en A Dolstra Ouwejan en C Verweij Overleden I 30 Mei Headi icus WilhelmusDekkers 67 j Jacabus Tuiio 75 Arievan de Putte 8 w 31 Mei Wilhelmiaalagaard 11 m t ilNNENLANDSCH NIEUWS Prof Gerbrandy acemt afscheid in Loaden Op een te Loaden gehoudea perseoaft reatie heeft de Miaister Presideat zijn dank uitgesproken aan het Ëngelsche Volk vaar de gastvrijheid aan het Nederlandsch Kabinet verleend Hij dankte de R A F ea de Amerikaaea voar het uitwerpea vaa veedsel keven Nederland T a v een mededeeling in de Lendcusche Times dat de taestaad ia ras land minder erg was dau was voorgesteld deelde Praf Gerbrandy mede dat hij dit net stelllghaid maest tegeasprekea Ik heb iüQ ep tal vaa manieren op de haagte gesteld zo zelde hij tn ktt is inderdaad zeer slecht Tevens deelde hij mede dat er megelijkheden worden besproken om Nederlaadsche kinderen naar Zuid Afrika te sturen De repatrieërinf van landgenooiea De versnelde repatriatie van landgenoaten oaar het Wcstea d s lands is Vrijdag he Verzoek om inlichtingen Zij die Inllcktlagen kunnen ver strekken ontrent de tegenwoordig verblijfplaats dan wel aanw ziagen kunaea gevca welke leiden tot het epsporea van de aavolgcnde auto s Ptrsonariaato Fiat aaatal pcrsoaea vlar bouwjaar 1939 prov auaimer H 5307 eter no 0338024 chassisar 012965 aaatal wielen m baad 4 maat f 5 ktj 15 Perjonenaufo Pontiac aantal personen zes bouwjaar 1936 prov aummer H 48657 metorar 6 93674 chassisnr 26A 163 I aantal wielen met baad 4 maat 610 bij 16 worden verzocht zich ten spoedigste in verbiading te stellen met het Ned Roede Kruis afd Gowda Gonwe 123 goanen Dagelijksch zullen thaas zaawel uit Eiadhaven Maastricht als uit Enickedr ItOO gerepatrleërdsn naar Amersfaart werden vervoerd Daar wordt overaacht Dea velgendcn dag vertrekken vanuit Amersfoort de 3000 aian met persaDCntrcincn aaar Utrecht Amsterdam Den Haag en Rotterdaoi Tusscbcn Enschede en Amersfeert geschiedt het traaspert mat vrachtauto s Vaa Maastricht en Eiadbevea geschiedt het vervoer lot Nijmegen met wagons ea verder met vrachtaute s Vanaf Diaidag 5 uni zal eok een begin werden geaiaakt met het vet veer per boot tusschen Den Bosch tn Rettcrdam Hier kuanen dagelijksch 2500 man werden vcrveerd Men everweegt oek nog schepen te laten varen vaa Oudeabesch aaar Rotterdam Ia Weert vertoeven ap ket eogeaklik 2300 bevrijde ofRciaren en 130t bevrijde anderofflciercn ca maaschappea X warden rechtstreeks per aute naar Amersfoort verveerd om dau per reis verdar te gaan Op het oegenblik wachten nog 80 0G0 nan op transport BUITENLANDSCH NIEUWS De strqd ia ket verre Oosten Osaka werd gisteren aiet 320t ton bommen bestaekt Op Okinawa wtrdea geringe vorderiagea gemaakt In de Philipi nea doen de Japanners tegenaanvallen KORTE BERICHTEN Aaa de Russich Maadsjoeri sche grens neamt da spaaning toe Het Rnssisehe leger maakt hier veerbereidiagcn voer de groote zoaicrmanoBeTres De secretaresse van Hitler Chrlsta Schroder is door de seldaten van het 7e Am leger gevaagea geaemen Minister Ckarchlll zal as Maaadag des avends em 9 uur la de eerste radieuitzeading ten beheeve van de algemeeae verkiezingen ia Engelaad eea rade uitspreken De Noorsche Regeering is ia Oslo teruggekeerd I De devaluatie van de Fiasche Mark is Doaderdag van kracht geworden De wisselkeersea stegen met 70 pet De Eagelsche postdienst ep Nederlaadis uitgebreid tot het gekeele land De eerste en langste luchtlija vanEngeland aaar Australië is Donderdag geopend Het traject wordt ia 70 uren gevlogen Maarschalk Soekof veldmaarschalk Montgmemery en generaal Eisenhower zullen binnen enkele dagen te Berlija k4eeckomen om regelingen te treffen over Duitslaad Daak zij het ingrijpen van Engekad isde strijd in Syrië en de Libanon gei taakt President Trnman keeft verklaard dat hij Churchill en Stalin spoedig zou spreken Tevens deelde hij ede dat de ceafereatle in San Fransisce over ongeveer It dagen zal werden beeiadigd De Fraasche Regeerlag keeft officieelaan de Spaansche Regeeriag Medegedeeld dat zij het besluit dat goedgekeurd Is doorde Ceaimlstie van Buitealcjidsche Zakenvaa de Fransche Nationale Vergaderiag omaan de geallieerden te vragen een gezaaiculijk verzoek te doenaan generaal Fraaco omaf te treden niet ia everweging neemt De Pransche Regearing heeft een wet aangeaonen waarbij de luChtlijnan genationaliseerd worden In Zuid Oost Azië opereert eea nieuwleger het 12e Britsche leger Het zal gestationeerd ztjn in Rangoon Het vleeschraatsoea in Avcrika over de maand Juni zal met 7 procent verlaagd worden PresldeattTruBiaa heeft an den Regent van Irak Prias Abdnl Illak het wcgioea van verdienste overhandigd Eea vlost van Dakotatoestellen zetteVrijdag een aantal vroawen van de A T S Auxiliary Territoriaal Service op een vliegveld bij Lunenburg af De vrouwen sullenwerkzaam zQa in de Britsche bezettingszone Bianea 2 uur worden 3000 A T S girls ia N W Duitschlaad verwacht De opbrengst der zegels van DE VRIJE PERS is bestemd voor de oorlogsslachtoffers Gevraagd Kapperakedlende ca aBakooicad Bedicadc ea eea ▼ ergeverderd Lcorliag Brieven aaa Beakkandel De Ven Wijdstraat 4 VRIJ om aUes te dmkkcn eijn wc ooQ ni t Noteert U echter om diM voor de toekoout NU doen wt wMtmogal k is DmkUeaf Korte Tioaidoweg 1 iJKSBa t