De Vrije Pers, zaterdag 2 juni 1945

Cl van Leeuwen Greenttweg 7 Gouda Kuiperij Vatenhandel Reparatie Opgericht 1885 Zondag 3 Juni hopen onze gellefae Ouders B JACOBS es H PETERS den dag te herdenken dat zij voor 3 § aar in het Huwehjk traden Hua kinderen Plit Heanie Anale Piet Geada 2 Juni 1945 Mr D J V Heuidenstraal 23 Athictick maakt Hti Peoefen c eze por t de ouds e P g f g f f A WOBNSDAG 6 JUNI begl der traiaia op oas eigen teweiraan dea Haastrechfchen Dijk bij d Waaier lui Mevr Herfst Oostliavcn 15 vraagt een ZELFSTANDIGE Dagdieastbode Werkster aaawezi Geed loon Goede koit Zondafl en Maaadag vri j Traloingaurea Damt en Hetre Woenfd t v Bd 7 uur a 7 r r d lia M i U H D d voad v 6 t 7 u oateai Z terd j lddaj 3 uuf BSTUUR Zoadagaofgea haadb l tralnlng I M V Z GOUDA Daar het oni al t ageUlk il alle bewHxen vaa dtelacMiag ea edelevea aai betooad bi het draavlg oaseval aaien feliefdea Zooa Broeder Behuwdkraeder en Oem dea Heer Hendrik Fraderik Deur Inlevea Tandarts te Geuda overVomen persesalDk te kedaakea xeftea wi allen langs deien weg oaien hartelijken daak FAMILIE DEUR De Heer A POOT en familie betuigen allen die hem op zoo sfOBtaae wijze gehuldigd en hieraan medegewerkt hebbe hun hoogstea dank A POOT DAMES I f€ta€k ÜH ftóeiJ a€e kousen Zeker dat kan Even eea flacon been bruiti halen bij De Tandartsen N S BEZEMER R L v ETH H MULLER J H HADDÉRUS OOSTINGH J G TIJSTERMAN hebben vanaf Maandag 4 Juni ali volgt spre uur Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag des ochtends van half 9 tot 10 uur W L KUIKENS Evenals vorige jaren kunnen zij die gemachtif d zijn Pluimveete houden dit jaar weer kuikens bestellen Eenieder kan ten hoogste 38 kuikens bestellea tegen billijken prijs Wilt U kuikens betiekken stuur dan onmiddel ijk eea briefkaartje met het gewenschte aantal kuikens en volledig adres aan GIJS JANSSEN WALESTRAAT 4 6 Ook nog voorradig prinla PARFUM CELAATSPOEDER LIPPEN STIFTEN ROUGE OOGENSCHADUW Paedagogisch en psychologisch advies BEROEPSKEUZE SCHOOLen KARAKTER MOEILUKHEDEN ook aston H TH VERHOEF Laaraar PaedagoglakM 0 1 KRUCERLAAN 3 OOUDA Te spreke Maaadaj en Vrijdagavandna 7 uc of volgens schrifteluke t vereenkomst EN NAGELWIT Hiermede ketuigcn wi azen hartelMkea dank aan de Eerw Zuiters van het St JazefPavilioen te Gauda aar de verleeade hulp kl dr satiaappiag uit het St I ief Paviljaea ea uit Jea greep der vijand tijdea de razzia s hiel ter stede Een aaatal dankbare Vluchtelingea Machinale Kuikenbr A 1 5048 Retterdamtche Dijk P 55 MOORDRECHT JDKUADCT Gevraagd FLINK MEISJE Hiermede betuigen wij aan allen die hun belaagstelllng toonden bij het overlijdcavanA GROOTEWDORST onzen hartelijken dank Uit aller naam Fam Groatendorst 4e Kade 70 met volle keist en ia wening Hotef Café Rest DE öPORT E 46 Zontmansweg Reeuw k D V P tjes Net meisje zag zich gaarne geplaatst lo winkel Wachtelstraat 26 i Gevraagd etn aette Oleaiibade van S 30 tot 3 uur n m met gacde asiddagkast 1 3 jaassea Walestraat 4 6 cvraagd wegens vertrek vaa evac een netta hulp In de huishouding op boerderij I Visser Blaemeadaal 72 Ter ruiling aaagehoden 1 pr lage bruine Jongensschaenen 3 vaar 1 paar ongeni sch aeaen 28 of 32 joubertstraat 1 82 tvandea dri l ende in Steqnkadc een kiadersehaentle crtme inlichtingea h J Hofman Karneiaelkilgat 91 Aquarium en Tcrrarium vcrecniging ONS NATÜüRGENOr GEMEENTE MOORDRECHT De Bargtaieester vaa Moordrecht reept sellieitaaten op naar de betrekking van Onderwijzeres in tijdeljjken dieast aan de Openbare Lagere Schoei aldaar Vaste aaastelliag ia vaaruitzicht Bezit vaade aktea K ca verplicht Sollieltatiestukkaa zaa speedig maselltk aaiden Burgemeester Ver nl ins van Vrilsinnig Ned Hervormden ZONDAG 3 JUNI Kleine Kerk Peperstraat GEEN DIENST wegens preekbeurt Ds A Donker van Moordrecht oiti 5 uur In de Westerkerk Zondagickolea der Ned Herv Gemeente A ZONWAG 3 JUNI van 12i U uur worden alle lee ilngsn weder verwacht laschriJViBf van aieuwe leerliagen ook voor de kleuterklassen Is dan roogelijk Plaatica vaa saKeakemsf Ald GraeaendaalindeGr v PriastererschoolAfd Weaterschool in de WesterkerkAfd Tullanaschool voorlooplg nog in de Kleine Kerk Peperstraat is weet herrezen Iedere Aquaciutn liefhebber geeft zich op als lid Secretaris OoU U W L V d BERG Crabethstr 29 Gouda Terruiliag aaagehaden eea pr tealas cboentn maat 39 tegea dammchaeaen zelfde maat Vervaort tfr vaa Blolsstraat 5 HET BESTUUR Ook u ie toiko Mt steeds VLUG EN VAARDIG GOUWE 156 Kantoor Gouwe 128 Mevr Blankers Saphlastri 41 vraagt Werkster v ot 2 halve da fen per week Verloren Zaterdag 12 5 ar de Markt een kinderhriUetje S v p zao spoedig J terug te b ezorge n bii Flux Batlekade 95 Te koop aangebeden een grasaa klcat e Vaa Dijk Bodeg aafsche Straatwe g 31 Tc huur gevraagd een werkplaats liefst in t centrum der stad Br Ie H v Alphenstr 12 Verlorea 1 lichte zijden regenjas omgeving Zeugeslraat Spietlngitraat Tegen belooning teru g te bezorgen Binnendijk Joabetstr 209 Gevraagd een DAGMEISJE van 8 3 uur J WONDERGEM Raadhuisweg E 61 Reeuwijk Gevr 2 ongem kamers met keuken Binnendiik jeuberstraat 209 Gevraagd eea ïe meisje Mevr de Mol Markf 37 Achter da Waag Te koop gevraagdeea kinderwagen in goeden staat liefst nieuw model N van üuiveodiik Karnemelksloot lu Ambt zoekt per 1 Juli a s Zit en Slaapkamer of Zit Slaapkamer Te rullen hooge laarsje maat 19tegenmaat 20 of 21 of 33 met bijbetaliag J v Vliet Varkensmarkt 7 Couda met volledig pension Brieven aan G Portheine Crabethstraat 3 Gouda Convertatiecursus lagelsch voor heglnaerr A I Vermaas Buravlletkade 17 i Wie heeft 2 beste buitenbaaden m 2 X IJ l itt ruil vaar 1 Carrlerbaad nieuwe m 2 x l oude kwal Adres Const HuIJgenstr 133 Gouil doHSuhod H tihwf StH ICcuiM4fi€iksiMt ifóa OUDERS Uw kinderen hebben In de jaren die arhter hen liggen veel gemist aan vermaak en gezelligheid Laten zi hun schade inhalen en een dansje leeren dat komt zoo van pasbij diverse gelegenheden Inlichtingen dagelijks ORUKKERIJ VERZIJL GOUDA