De Vrije Pers, maandag 4 juni 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 133 UIT AVE VAN iE HAINTIENORA HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN MAANDAG 4 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEEKHOVEN Mr A A J RIJKSEN Admirtistratie H T H O L E N S Bureau MARKT 9 GOUDA STADS NIEUWS Bekendmakiog betre£Feade den wederopbouw lagevoige de verordening d d 12 December 1944 van den Staf Militair Gezag waarbij de Besluiten betreffende den Wederopbouw I en II vau 21 en 24 Mei 1940 benevens het Besluit betreffende de BoUlvisijverhtid vao 24 December 1940 behoudens enkele kleine wijzigingen van kracht zijn verklaard blijft het verboden met de uitvoering van eenig bouwwerk t beginnen alvorens daarvoor de goedkeuiing van den Algemeen Gemachtigde voor den We deropbouw ea v or de Bouwnijverheid 13 verkregen onverschiiiiq of men over het daarvoor noodige materiaal beschikt of niet Een uitzondering bestaat slechts voor het Uitvoeren van schilder behang en witwerk waarvoor door den Algemeen Gemachtigde een algemeene goedkeuring verleend is Hieronder valt echter niet h t plaatsen of herstellen van qtasiKicrk Als bouwwerken worden aangemerkt alle bovea en ondergrondsche werken met inbegrip van bijkomende werken onderhouds en herstelwerkzaamheden Voor het verkrijgen van ena goedkeuring wende men zich tot den Dienst van Gemeentewerken afdeeling 3ouw en Woningtoe zteht Tevens worden aldaar Inlichtingen verstrekt over he geen gedaan moet worden ter verkitjging van raateriaaltocwijzingen Alle loopende goedkeurtogen en alle nog geldige materiaaltoewijzingen zijn roet Inqang van heden vervallen Hij die opdracht geeft tot de uitvoering van een bonwwerk zonder daartoe goedkeuring van dea Algemeen Gemasbtigde te hebben verkregen wordt ingevolge artilje 8 lid 1 van het Re lul betreffende de ouw nijverheid aestr tft DF BURGEMEESTER VAN GOUDA JAMES Gouda 3 Me 1945 Adviescommissies De Militaire Commissaris voor Gouda en Omstreken heeft een Adviescommi ssleZui e ring Getretrntep rsoneEl ingesteld Als leden der Qpmmissie zijn benoemd in et rayon Schoonhoven 1 Mr A van Bronkhors te Gouda voorzitter 2 L van Dijk te Haastrecht 3 D de Jong te Schoonhoven 4 W Timmermans te Berkenwoude 5 A van t Verlaat te Bergambacht en als plaa s vervangend lid M Nieuwpoort te Stolwijk In het rayon Oudewater 1 Mr J A van Bronkhorst te Gouda voorzitter 2 A Loggers te Lange Ruige Weide 3 W van Pijlen te Barwoutswaarder 4 G A Schoon derwoeid te Oudewater 5 P Westdorp te Oudewater en als plaatsvervangend lid P Bosma te Linscbotea Openbare Leeszaal ZooaU we onlangs reeds mofdeelden kon een deel van Verboden boeken net bevrijd worden omdat ze door de politie vernietigd waren Een van de tintoonstellmgs bezoekers die het polradossier doorkeek opperde het denkbeeld dat er zeker wel leden en ook niet leden zijn die één of meer van dere boeken uit particulier bezit zouden willen afstaan voor de Leeszaal uitleening Aan deze pontane sympathieke gedachte is nu de uitleening weer normaa op gang is nader aandacht geschonken In de uitleenit g hangt een lijst vai deze door vernietiging verloren boeken Deze Ujst is tevens nog aangevuld met boeken die verloten zijn gegaan do r illerlei oorlogsgevolgen als brand bomschade verhuizing evacuatie onderduiken en enz Reeds voor den oorlog had de Leeszaal altijd met een chronisch boektckor te kam pen dat de laatste jïren nog aanzicn ijk gestegen is torn er weinig nieuwe boeken venscheren cparatie bijna onmogelijk was terwijl de slijtage door het intensieve gebruik steeg Bovendien was het tiat riaal van slechte kwaliteit Ook werd c veel schade o de bibliotheek gerlnan door het onver wan ide vochHge gebouw En het ziet er nog niet naar uit dat in de naaste toekowt veel nieuwe boeken zullen kunnen verschijnen We willen dns qraaa met nadruk ifder opwekken om boeken die men kan en wil missen af te s aan aan de Opcnba c Leeszaal De post komt weer op dreef Met ingang van vandaag zullen er dagelijks 2 postbestelli gen worden verzorgd Vertrek van het postkantoor om 10 en 3 UU Nieuwe Overste van bet St Jozef Paviljoen Tot opvolgster van Moeder Galgani die op 26 November van het vorire jaar bil het bombardement op het St Jozef Pav I cen om het leven kwam is benoernd Moede Rose munda Tot haar assistente is aangesteld Zuster Alexine die reeds 15 jaar aan het PaVfljoen verbonden is I K B Het I K B ve zoekt ons mede te deelen inzake bijvoeding Maandag en Dinsdag moet voer ceatrölt naast de tweede distributiestamkaart ook nog het persoonsbewijs worden getoond Zij die wonen aan den Weth Venteweg dus niet den Plaueweg de Willens ea Achterwillens kunnen zich Dinsdag alsnog iaten keuren Voor Stolwijker luis komen de volgeode personen in aanmerking om zich eveneens te laten wegen Gem Gouderak Wijk B de nummers 247 tot en met 305 Haastrecht Wijk D de nummers 47 tot en met 120 Stolwijk Wijk H de nummerE 1 tot en met 22 De eerste gerepatriëerden terug ia hun woonplaats Zatc dagmorgen kwamen de eerste pl m 75 gercpatrieeiden uit Gouda en omgeving op het station aan Zij arriveerden met twee treinen d e vlo narcelijk Rotlerdummers en Hagenaars wcei naar huis brachten De lo comotitvcn v aren met groen ver sicrd terwijl de wagon volgcschic ei waren met allerlei op chiiften zooals Hallo hier zijn wc weer moeder f rug uit de slavernij bet einde van de soep Hier Rotterdam 11 November 1944 de daium van de Rotterdansche razzia s etc Ook lergaarde Blijdorp was door etn hand en teeken iar op een wacon nitgebee d Vf n oe t ni keerenden vernamen wij da zij vanaf 2 Maart 17 dagen in Oostelijke richting harit en moeten loepen in welken ujd 00 K M werd afQfleyd Direct na de bevrijding door Ae Gealllee den hadden ze een prima verzorging geroten De meesten n hen sgen er dan ook goed gevoed uit Hun klefding wa zeer verschillend van gedeeltelijk Duitscbe uniformen tot Russische bontjassen toe Pij de dinkomst werden de gerepatrieerden uit Go ida en omqeving door Roode Krt is aute s nanr het evaruatithtns aan de Eersie Kade gebracht Hier we den zij onthaald door He Roode Kruiszusiers die voor een warm mnal en wittebrood hadden przorqd Ook werden versnaperingen en de sigaretten niet veiget n Nadat de aan de grens opgestelde gezondheidsverklaring was gecontroleerd en verder pqistratlc formiiliteiten waren afpewik Veld keerden deze gelukkige menschen in h jn faraillekrinp terug Ook qis eren kwam er een trein met gere patrieerd n aan Onder d t transport bevorden zich weer een asntal Gouwen iars Mogen nu spoed g alle Gouwenaars thuis zijn I