De Vrije Pers, maandag 4 juni 1945

MAANDAG 4 JUNI 1945 Ko 133 DE VRIJ OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING RedacHe L J A v d STEENhOVEN Mr A A J PIJKSEN Administratie H T H O L E N S Bureau MARKT 9 GOUDA UIT 1 AVE VAN JE MAINTIENDRAI HETf AROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN STADS NIEUWS Bekendmaking betreffende den wederopbouw Ingevolge de verofdeaing d d 12 December 1944 van den Staf Militair Gezag waar bij de Besluiten betreffende den Wedeiopbouw I en II van 21 en 24 Mei 1940 benevens htt Besluit betreffende de Bouwjijverhcid van 24 December 1940 behoudens enkele kleine wijzigingen van kracht zijn verklaard blijft hel verboden met de uitvoering van eenig bouwwerk te beginnen alvorens daarvoor de goedkeuring van den Algemeen Gemachtigde voor den We deropbouw en voor de Bouwnijveiheid is verkregen onverschilli of men over het daarvoor noodige materiaal beschikt of niet Een uitzondering feestaat slechts voor het uitvoeren van schilder behang en witwerk waarvoor door den Algemeen Gemachtigde een algemeene goedkeuring verleend is Hieronder valt echter niet het pUatsen of herstellen van glaswerk Als bouwwerken worden aangemerkt alle boven en ondergrondsche werken met inbegrip van bijkoTiende werken onderhoudï en herstelwerkzaamheden Voor het verkrijqen van ren goedkeuring wende men zich tot den Dienst vanGcmfen tewcrken afdeeling Bouw en Woningtoezicht Tevens worden aldaar inHchtingen verstrek over he geen gedaan moet worden ter verkrijging van materiaaltoewijzinpen Alle loopende goedkeuringen en al c nog geldige materiaaltoewijzin en zijn mttinqang van heden vervallen Hij die opdracht geeft tot de uitvoering van ren bouwwerk zonder daartoe goedkeuring van den Algemeen Gemachtigde te hcH ben verkregen wordt Ingevolae artikel 8 lid 1 van het Besluit betreffende de Bouwnijverheid pcïtraft DE BURGEMEESTER VAN GOUDA JAMES Goudn 31 Mcl 1945 Adviescommissies De Militaire Commisisaris voor Gouda en Om st eken heeft een Advlcscommis lc Zu ve ring Gemeenteper onccl ingesteld Als leden der commissie zijn benoemd in et rayon Schoonhoven 1 Mr A van Bronkhorst te Gouda voorziitcr 2 L van Oijk te Haastrecht 3 D de Jong te Schoonhoven 4 W Timmermans te Berkenwoudc 5 A van t Verlsat te Bergambacht en als plaa s vervangend lid M Nieuwpoort te Stclwijk In bet rayon Oudewater 1 Mr J A van Bronkhorst te Gouda voorzitter 2 A Loggers te Lange Ruipe Weide 3 W van Pijlen te Barwoutswaardei 4 G A Schoon derwoerd te Oudewater 5 P Westdo p te Oudcwatrr en als plaatsvervanqend lid P Bosma te Lin schoten Openbare Leeszaal Zooah we onlanijs reeds meedeelden kon een deel van Verbeden botken net bevrijd worden omdat ze door de poltUe vernietigd waren Een van de tenioonstellings bezoelers die het politiedossier doorkeek opperde het denkbeeld dat m zeker wel leden en ook nietleden zijn die één of meer van deze boeWcn u t particuherbezit zouden willen afstaan voirdeLeeszaai uitleening Aan deze s pontane sympathieke gedachie i nu de uitlcenirq vi eer normaal op igang is nader aandacht geschonken In de uitleenirg hangt een lijst var deze door vcnietigino verloren boeken Deze lijst is tevens nog aangevuld met bofken die verloren zijn gegaan do r allerlei oorlogsgevolqen als brand boroschade verhuizing evacuatie onderduiken en enz Reec s voor den oorlog had de Leeszaal altijd met een chronisch boektekort te kam pen dut de laatste jaren nog aanzlcn ijk gestegen is toen er weinig nieuwe boeken ver chenen eparalie bijna onmoge ijk was terwijl de slijtage door liet intensieve gebruik steeq Bovendien was het materiaal van slechte kwaliteit Ook word e veel schade aan de htb ioT eek oedcsn door het onverwarmde vochtiqe gebouw En het ziet er noq niet naar uit dat in de naa s e toekriin t veel niMiwe boeken zullen kunnen verschijnfi We willen dus araag met nidiiik irder opwekken om hoeken die men kan en wil missen af te staan aan de Openbci e Leeszaal De post komt weer op dreef Met ingang van vandaag zullen er dagelijks 2 pos bestelli gen worden verzorgd Vertrek van het postkantoor om 10 en 3 uu Nieuwe Overste van het St Jozef Paviljoen Tot opvolgster van Wocder Galcanl die op 26 Novemtcr van het voripe jaar bil liet bombardement op het St Jozef Pav iliocT cm het leven kwam is benoemd Mofdei Rce munda Tot haar assistente is aangene d Zu ter Alexlne die reeds 15 jaar aan hrt Paviliocn verbonden is I K B Het 1 K 8 veizoekt ons mede te deelen inzake bijvoeding Maandag en Dinsdag moet voor controle naast de tweede distributiestamkaart ook nog het persoonsbewiis worden getoond Zij dif wonin aan den Weth Venteweg cius Diet den Platteweg de Willens en Achici willens kunnen zich Dinsdag alsnog laten keuren Voor Stolwi kersluis komen de volgende personen in aanmerking cm zich eveneens te laten wegen Gcm Goudei ak Wijk B de nummers 247 tot en met 305 HadStrecht Wijk D de nummers 47 tot en met 120 Stolwijk Wijk H de nummers 1 tot en met 22 De eerste gerepatriëerden terug in hun woonplaats Zate dagmorgen kwamen de eerste pl m 75 gerepatriëeiden uit Gouda en omgeving op het station aan Zij arriveerden me twee ireinen de vc onBn cli k Rcltcrdpmiretc en Hagenaars weer naar huis brachten De locomotieven waren met groen versierd terwijl de wagons volgeschteven waren met allerlei opschriften zooals Hallo hier zijn we weer moeder terug uit de slavernij het einde van de soep Hier Rotterdam 11 November 1944 de daium van de Rotterdamsche razzia s etc Ork Diergaarde Blijdorp was door een hrndifen teekencar op een wagon uitgebeeld Vsn rle teru kecrenden vernamen wij dat zij vanaf 25 Maart 17 dagen in Oostelijke richting hadden moeten loepen in welken tijd 300 K M wetd afgelegd Direct na de bevrijding door de Geallieerden hadden ze een prima verzorging genoten Pe meei ten van hen zagen er dan ook goed qe oed uit Hun kleeding was zeer verschi lend van gedeelteüik Duitsche uniformen tot RiLSsische bontjassen toe Bi de aankomst werden de gerepatriëerden uit Gouda en omqeving door Roode Kruis iuto s naar het e a uatichms apn de Eers e Kade gebracht Hier weden zij onthaald door de Roole Krui szns ers die voor een warm m ial en wittebrood hadden ïjezorgd Ook werden versnaperingen en de sigaretten niet vergeten Nadat de aan de grens opgestelde gezondheidsverklaring was gecontrolrird en verdere eqlstratteform iUteiten wfren ifgewik leld kec den deze gelukkige mrn chen in h in fimilicWrlni terug Ook ril terrn kwam er een trein met geiepaincerd n oan Order dit transport bevonden zich weer een ntal Gouwennars Moqer nu spoedig l e Gouwenaars thuis zijn i