De Vrije Pers, dinsdag 5 juni 1945

Etnige kfanligtviDg AN BRANDS VcrlovM M VAN BOVENE VAN GENT 10 JMi 1945 Qoada HoogttriaBt 15 Rl iwt k Bil ler li kl n 72 Verloéfd ADA VAN WESTENDORP e LIEUT W F MURPHY UttL A A Regt R C A aol 1915 Moordrecht Can Army De Heer en Mevrouw DIJKXHOORN vBB den Dungcn teggen mede namens wederzijdsche Oudrfrs harteiyk dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Ondergeteekende betuigt zijn hartehjken dank voor alle blijken van belangstelling bij zijn terugkeer in het Vaderland ondervonde D I HORDIJ K Gansstraat 19 AI9 Adimin on Bomlddolings bureau DE NEDERRHIIH zoekt actieve vertegenivoordigers voor Gouda en omgeving tegen een salaris van f 175 p maand Sollicitaties te richten aan Boekhandel VERZIJL Korte Tiendeweg Gouda HoUand AmerikalijB een proces aangedaan tot een bedrag van 12 000 000 gulden In Duitschland zijn de bekende Vlaamsche activisten ef v d Wielen en August Borms gearresteerd In Zwitserland is een h st van oiigewenschte Duitschers opgesteld Zi zullen Zwitserland voor het einde van uni ver1 ten moeten hebben DISTRIBUTIENIEUWS De Directeur Generaal van de Vaedselvoorzienint maakt bekend dat voor de periode van 6 t m 9 Juni 1945 bon R 13 vande tabakskaart aangewezen is voor hetkoopen van 1 pakje import sigaretten 20 Stuks verkrijgbaar in de R edc Kruiswin kels tegen den prijs van f 1 70 p pakje Van 3 t M 9 juni 1945 geldig z n verklaardde volgende bonnen an de MGkaart Bon 01 voor 400 gram brood gratis 02 en 03 300 gram biscuits 05 4 oz vleesch m blik ca 112 gram 19 8 oz vleesch in blik fca 224 gram 08 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 11 en 20 2 K G aardappelen Brood en biscuits in de bakkerswirkels Vleesch en vet in de slagerswinkel De verstrekking van 400 gr brood s gratis Verder zijn geldig tot en met 9 uni a s commande van Maarschalk Montgommery plaatsvond is een klein gedenkteeken opgericht De geheele W Dultschcgrens Is afgesloten De door de Engelschen bezette provincies Sleeswijk Holstein Hannover Westfalen en de Rijnprovincie zi n nog weer apart afgesloten Dit is geschied met het oog op oorlogsmisdadigers De Paus heeft den vroegerenRijkskanselier van Oostenrijk Dr Schussnig in audiëntie ontvangen Volgens een verklaring van den vroegeren secretaris van de Zweedsche Ver te Berlijn zou Hitler kort voor zijn dood In het huwelijk zijn getreden met Eva Braun die jarenlang zijn vriendin geweest schijnt te zijn Men vermoedt dat zij met hem om het leven gekomen is Naar het Ie Can leger mededeelt waren tot 29 Mei bijna 50 000 Duitschers uit Nederland weggevoerd H K H Prinses Juliana heeft een bezoek gebracht aan Nlimegen Prof Gerbrandy heeft Zaterdagavond afscheid genomen van Engeland met een radiorede voor de 8 B O De Nazi ex president van Tj Slowalsije Dr Emeli Hacha heeft huisarrest en wachtzijn dagvaarding van het Tsj oorlogstribunaal af n u De vroegere eigenaar van een Dmtschescheepvaartlijn Arno ld M Bernstein heeft de De Heer en Mevrouw ELSHOUTMantz gevea met groote vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon JOHAN KARBL Den Haag 2 lunJ 19 5 Driebergenstraat 2 9 Bon B 468 noodkaart 12 liter melk Bon B 03 inlegvel 10 liter melk Bon C 07 lnle vel lO liter melk Bon A 04 inle vel 2 liter melk Bovengenoemde bonnen met uitzondering van die van melk mogen eerst bij aflevericg der goederen aan de winkeliers worden afgegeven ongeoorloofde vooriiileverlrg kan tot misbruik ten nadeele v 3n het publiek aanleiding geven Bij deelneming aan warme maaltijden uit de Centrale Keuken moeten aldaar bij den kaartverkoop op Maandag 4 en Dln dag 5 Juni 1945 de bonnen 11 voor 2 kg aardappelen en 05 voor 4 oz vleesch worden ingeleverd Indien op bonnen voor vleesch m blilcaflevering plaats vindt van blikken maet en vegetables vleesch en groenten dan ontvangt men hierdoor het dubbele van de voor vleesch aangegeven hoeveelheid Bij aflevering van Irich Stiw ontvanfit men de voor vleecch aangegeven hoeveelheid dus NIET het dubbele kwantum Bon 440 van de noodkaart 4 A en B voor 40 gram Ergelsche huishoudzeep Voor de periode van 3 t m 9 luni 194 5 bon A 04 van het inlegvel GA 501 voor 2V2 n Reeds geplaatst in een gedeelte onzer vorige oplage Alleenstaande jongeman zoekt zit slaaplcamer in of in de mgrving van Gouda Brieve n R T HEYE Sophiastr 53 Oniei hartelijken dank aan het Roode Kruis en aan degene die mijn man san voeding heeft geholpen zoodat hij voor de ergste honger f espaard is gebleven HOTEL DE ZALM vraagt voor direct 2 nette Kamermeisjes Hoog loon Ondeiwijzeres vraagt Zit en slaapkaoicr of Zit slaapkamcr met pension of met gebruik van keuken tegen 1 Juli of eerder Br Verschoor s Bocklia 4 l DubbtU Biiart A QUANT Kleiweg 1 Gouda Wij efaleeren een mooie colleclie D V P tjes Herinnering sbord n Aangeboden een kinderwagen geen nieuw model te ruilen voor Heen niehoenrn 43 of Dameeaehoenen maat 38 desnood ook te koop Zon dag niet P C Bolbetraai li Do borden worden op besiolline goloverd leverlijd circa 2 maonden Mei liei oog op do zoor grooie belanfislellinê voor deze borden raden wij U aan zoo spoediê mogelijk Uw beslelling op ie geven Gevraagd een tulnlongfn U a 15 aar V Pi k tmm Achterwillem Goudsch Cbr Gem Koor De repetities woiden hervat s Woensdagavond 6 Juni 8 uur in de lokalen der Ev Luth Kerk Gouwe ingang Kosterswoning Nieuwe leden worden dan oek gaarne Ingesclireven en l n welkon Chr Sportvereen Ü Jodan Boya De training gaat weer beginnen Woeatdagavoad 6 Jnai 1945 7 30 unr nam Juaiorea 8 uur nam Senioren Komt allen I HET BESTUUR Mavr lakkei Zoutmanitr 54 vraa t een net metste v oor de morcenuren Zit ilaapkomer met gebialk vnn keuken t hunr gevraagd Brieven naar Zwa N MrdMbeel t tJTO enHaag Middelbare water co burferbouwk teeken lessen gevraapd Crabethstraat 26 Gevraagd raeif e voor de ochtanduren met middagkoat of werkster voor twee dagen M V Z GOUDA Aanm elden Krnyetlaan 35 Flink meisje gevraagd voof daf en nacht Mevr Helleman L Tiendewe 5 Sevr flink dagmeiife Zoudflg 2 mmd per week vrij Mevr v Willigen Uecfcekmn SH Vo rwi en n3 Go da Oivratg d een meiiie van 8 3 met middaflliost doo r Mevr DercVs en pMibtrtstrJj Zao poedlg mogeltik een flink dagmeit gevraagd met volle kost I Brand Boekbinderiï H J AGTEN IJSSELLAAN 28 GOUDA veehandelaar S f wljkirslult B 280 Gevraagd flinke dienstbode voor heele dagen of tol 4 uur taet kost Zondags vrl Akkeric tik G ouwe 152 adres voor het inbinden van alle soorten boeken in GEWONE en LUXE uitvoering Te koop gevraagd licht motortUwlelHotel Re Zalm Goud Wie ru It nieuwe Overall voor Colbeiljasje tlioke maat Scholten Willen 85 ORUKKCRU VERZUL GOUDA