De Vrije Pers, woensdag 6 juni 1945

p bevrijding opgewekt et geduld nige maan octbal octbalen O N A rtcn voar dea voet cklllei ca iitas deze Waaier Ook de a d Rijn verloopen het werk rgambacht oafenlagen as vindt et de aan che Athla Irg met de sier samen ustus en a Het ande Jaar n O N A oen plaats dselpasit e de verband erdt geen uden van nd MCt het Comaisslc aar werk n getracht B een bij verband elijkheden cdstrijden n Gouda tot 12C9 een latia H ether anje haar ng hebben erlasdsehe hun beste MO goed el op peil riand te rs zeggen el altijd is plastische het goed Einkenitein het karti A dan de hebbM n woordea Oo r illn van ons rwaakten elding en staat te n wat wij e klauwen n lag WD lo Oranje liJ ia de gedaan toen oaiegtc waren gestegen hebben ïij ons op de juiste wijze voorgelicht zoodat d licht ontvlambare vlam van ons voorbarig optimisme niei onaoodig werd aangewakkerd Wanneer wij Radio Oranje in de afgeloopen bezettingsjaren zouden hebben moeten missen dan zou deze zwarte periode in ons leven onherroepelijk veel zwaarder zijn geweest ea zouden de gevolgen Von de bezetting diepere wonden hebben geslagen in ons volksbestaan De stem van het verzet van de overzijde heeft ons hiervoor gespaard Bij dit afscheid kunnen wij dan ook niet anders dan onze oprechte dank uitspreken vo r het zware en moeilijke werk van Radie Oranje S Het oj treden van kunstenaars Op et bericht over de vereichte vergunning voor het eptreden van kunstenaars deelt de Seetie Voorlichting van Militair Gezag mede Daar het kunstleven in ons land dooreen instelling van de Daltsehe bezetting de Kultuurkamer op on Nederlandsche grondslagen was georganiseerd heeft de Overheid voor het herstel van Nederlandsche verhoudingen en met het oog op de eischen der zuivering gedurende een jkorte overgangperiode eea al gemeenekunstpauzenood2ake ijk geacht Hiertoe genomen maatregelen honden geen eardcel f saaetle in Maar dragen uitsluitend ket karakier vaa ve rz rg Hiertoe heeft o a gediend het verbed van epea bare bijeenkomstea uitgevaardigd daor het Militair Gezag Het is de bedaeliag van het M G ket kunst ea cultuurleven z o spoedig aiegelijk weer p aormale wi ze te doen hervatten Daartoe zalle de r het M G ia het algemeen v rle pife vergunaiagca v r ket ptredea aaa knasteaaars wordea verleend Ia gevallen van vermoedelijke c llaberatie Bir t den kesetter zal geea vergunniag worden verstrekt ia afwaektiog van ket erdeel van ia te stellen zalwiagscomaigslas of eere radea die zulke gevallen zullen enderieekea De v rl plfc vergunning kan werden lagetrekkca Indiea e a nader aderzoek naar iemands heuding gedareade de bezetting aaodig bifkt Naast de verguaaiag geldt als v rwaarde voor eptredea natuurlijk het door het M G la ket atgeaeea bepaalde aangaande vergunning voer openbare bi ecn konstea Zoodra de fomulierea voor aanvrage van eea verguaainf verkrijgbaar zi n wordt dit nader ia de pers bekend gemaakt Prinses Julianabezoekt Reaseadaal en N mef en Prinses Juliaaa bracht ia de afgeloepec week eea oavorvaehta bezoek aaa het Centrale magaziJB van de H A R K te Roesea daal Na afloop woeadea s eao vergadering van het koefdkesluur van de H A R K bij waarvan kesehermvrouwe is Zaterdag l aaa zij in Nij i gca de parade vnn een batai on van bet Princess Louise Keanington regiment af Deze parade vond plaats naar aanleiding vaa het overhandigen van een cheque van 1100 penad Sterling ten bate van het Nederl Roode Kruis door de 600 man van ket bataljon bijeengebracht Met een groot enthousiasme Is Prinses Juliana ia het half verwoeste NiJ megen ontvangen Het briefverkeer hervat Behalve briefkaarten megen thans in het binnenland weer brieven verzonden worden tot 200 gram Ver adlg vaa drukwerken is nog niet toegestaan De postwissel en kwi tantiedienstcn zijn weer volledig hervat Binaeavissckerij begonnen De binnenvlsscherij in ons land is weer begonnen De vooruitzichten zijn niet bijster gunstig De Datlschers hebben veel schepen weggevoerd Ook liggen in veel wateren nog talrijke mijnen Openluchtaiuseum zwaar getroffen Het bekende Openluchtmuseum te Arnhem heeft veel vaa den oorlog geledea De inventaris van het museum was overgebracht naar de kasteelen Dooraburg Nader hemert en het slot Loavestein De eerste twee kasteelen waar voornamelijk de kieederdrachten waren ondergebracht zijn dooi de oorlogskande tingen vernield Het slot Loevestein is gelukkig gespaard gebleven Ook de bibliotheek van het museum die in Apeldoorn was ondergebracht is nog in taat BUIT1NLANI SCH NIBUWS Geallieerde verklaring te Berlijn onderteekend Dinsdagmiddag is te Berlijn de ganieea schappelijke verklaring oaderteekead waarbij de vier geallieerde mogendheden de macht over Duitschland op zich neasen n l Groot Brittanie Rusland Frankrijk ea de Ver Staten De Duitsche grenzen zullen worden teruggebracht tot die van 31 December 1937 voor den inval ia Oostenrijk ea Tsjecho Slowaktte Het Vereenigde Koninkrijk zal het N W deel van Duitschland bezetten Rusland de Oostelijke zone de Ver Staten het Z W deel en Frankrijk de W zöae Groot Berlijn zal door de vier groote mogendheden gezamenlijk warden bestuurd De verklaring v nderteekend door Maar chalk Soekof Vt jaarsckalk Montgomery Generaal lisenhower en Generaal Delattro de Tassigay De overeenkomst trad Dinsdagmiddag om 2 uur in werking Volgens Reuter zal Maarschalk Soekof aandringen op een spoedige regeling van de denarcatiezöne hetgeen tot gevolg zal hebben dat de Amerikanen zich op een breed front van 80 tot 120 mijl in Middea Duitsehland zullen terugtrekken Een punt van bespreking vormde de verschillen in berichtgeving over de Duitsehe radiozenders door de geallieerden De Russische bckaadiaakingea over radie Berlija dat de Duitsckers in de deer Rnslaad bezette zOnc rulaiekaets van voedsel worden voorzien heeft greote oalstemming teweeg ge brackt Da Daitsehcrs beklagen er ziek bij de Amerikanen over dat ttj niet den ge heelea dag kannen werkea op ca raattoen van 775 calorlSa dat zij stellen tegenover bet raatsoen van den AmerikRanschca soldaat dat 4000 caloriCn per dag bedraagt Churckill Icflt v rhlaviagen af over Syrië Chvchill keeft gisteren in het Lagerhnis geantweord op de deer Generaal de Gaulle in de persconferentie van 2 uni afgelegde verklaring Churchill ontkende dat Engeland had getracht de agitatie ia de Levant aan te wakkeren en dat hij zijn gehnelen invloed had aaagewend in juist de tegenovergestelde richting Wij zijn niet van plan in dezen oorlog iemands goed te stelen Churchill betreurde dat leneraal de Gaulle de Britsche regeering niet in kennis had gesteld van de bevelen die op 31 Mei aan Generaal Beiret waren gegeven om ket vuren te staken Hij sprak de hoop uit dat het voorstel o te Londen een conferentie te houden tusschen Engeland de Vereenigde Staten en Frankrijk niet zou worden verwerpen KORTE BERICHTEN Volgens Sritish United Press hebben 8 H A E F autoriteiten te s Gravenhage verklaard dat met geall hulp regeerings aankoopen en binnenlandsche productie Nederland thans verzekerd is van voldoende voedsel om tot einde Dec het bestaanspeij te behouden Wellicht zal reeds voor het einde van het jaar het land in staat zijn iets van zijn eenmaal groote export van groenten en zout te hervatten Doch geen sprake zal er zijn van export van melk boter of andere zu velproducten De S H A E F autoriteiten waarschuwden echter dat men uit deze feiten niet mag afleiden dat alles rooskleurig is Ia Duitschland zijn twee iedea van de Hitler Jugend resp 16 esi 17 jaar oud door een geallieerd militair gerechtshof ter dood veroordeeld Alle Nederlanders die zich a Tsjecho Slowskije voor repatrlatie hadden aangemeld hadden Zondag j l dit land verlaten Te S Francisco is nog steeds geen overecnsteraring bereikt over het recht van veto dat de 5 groote mcgendheden in de wereldraad wenschen te hebben Rusland blijft op zijn standpunt staan De besprekingen zijn op een dood punt gekomen Volgens lapansche berichten zijn gealll eerce troepen in Britsch N Borneo aan land gegaan Kobe werd door 500 Supers met 3 OOO OnO kg bommen bestookt Tegenover Formosa kebbenjde Chiieeien een kuststrook van 170 km in handen De steden Foutschau en Srtlpn zijn door hen veroverd De Japan sche terugtocht naar Thailand wordt steeds meer bedreigd Agnes Baden Powell de stichster van het Padvlndersmeisjesgilde is op S6 jarige leeftijd overleden Zij was een zuster van Lord Baden Powell Aan het Zweedsr e parlement znllen twee wetsontwerpen wo en voorgelegd die tot doel hebben te verhinderen dat de nazies de buit die zij naar Zweden hekben gesleept behouden Het zullen de meest ingrijpende stappen zijn die eea neutraal land tot au toe beeft eadcraomea Als Amerikaaasche veitegeawoordiger van de U N R R A te s Gravenhage is beaoemd de keer Heiilster Gisteren is officieel kekeud gemaakt dat de Midden Amerikaaascke repablieken Gua temale en Salvador tot een staat zijn samengesmolten De demobilisatie van het Fransche leger aal de volgende maaad begianen Verwacht wordt dat voor het eind vaa 1945 een mll ilocn man zal ziln gedemoblllMerd De Ptrzlsckc Regeericg heeft gevraagd de Britsche Amerlkaansche en Russische troepen terug te trekken au de oorlog in Europa geiiadigd is