De Vrije Pers, vrijdag 8 juni 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNGEN3LAD VOOR GOUDA EN OMGEVING N 197 UITOAVt VAN JE NAINTICNDRAI HET PAROOL ONS VOLK OE VRIJE QEf 4CHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN VIIIJDA9 lUNI 1f45 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H THOLENS Bureau MARKT 9 GOUDA STADSNIEUWS Uw ledice levenimiddelenblikken worden morgen Zaterdagmiddag door de Gottdcshe Verkenners opgebaaldl Zorgt U er KPor dat se klaar staan Helpt de Neder andsche blik industrie Het is in Uw eigen belang Sectie Voorlichting M G Bekeadmaking Militair Gezag De Burgemeester van Gouda brengt ter openbare kennis dat het toit zich voordoet dat voormalige Nederlandsrhe Krijgsgevangenen die 2tch niet bij een ontvangstcentrum voorloopig alleen te V eert noch bij het gemeentebestuur hebben flemeld niet als zoodanig zijn geregistreerd Met het oog daarop worden zij er op attent gemaakt dat zi zich bij de gemeentelijke Instanties moeten melden en dit als een dienstbevel in den zin der wet is te beschouwen De Burgemeester voornoemd lAMES Gouda 31 Mei 1945 De brokstukken v dezen tijd Offervaardigheid Way to hell is paved with good intentions zcgqen onzc Engelsche vrienden hetgeen woordelijk vertaald beteekent de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens Dit wil zeggen dat men wanneer men erg in de knoei zit gaarne er alles voor over beeft er weder uit te geraken Eb vooral met beloften zijn wij dan scheutig Als dtt of dat voorbij is of als ons dit of dat bespaard bbjft dan dan kan men alles van nij 3e daan krijgen Wat hebben wij arin besit als wij het leven van ons en onze kinderen miar mogen behouden Al zou ik van onderaf moeten beginren als die ramp ons maar bs ipaard blijft Herkent U die uitdrukkingen door Uzelf gebruikt of door U hooren uitspreken En zija de beloften naderhand gehonoreerc wanneer inderdaad onze vurige wenschen bleken vervuld te zijn Ik meen te mogen zeggen dat vele malen honoreering achtei wege bleef of dat men er zich met veel minder afmaakte In de achter ons liggende jaren hebben wij waarschijnlijk beloften als bovcnbedoi ld gedaan Binnenkort zal Nederland s Volk her stel een beroep doen op onze offervaardigheid Laten wij onze gedane beloften dan herinneren en daarbij bedenken dat het niet gaat om geven maar om offeren Groot is de schare die alles kwijt is HARMS Voorz Nederland s Volkshcrstel Afd Gouda Naar een ander schoolgebouw Met Ingang van Maandag II Juni a s wordt het schoolgebouw in de Prins Hendrikstraat weder in gebruik genomen en wel door de scholen 7 8 B en Westerschool School 7 begint om half negen en wisselt met de Westerschool die om half twee begint School 8 begint om half negen en wisselt met schosl B die om half twee begint Buurtvercenigingen opgericht Op 24 Mei 1945 is opgericht op den Weth Venteweg de Buurtvereeniging Viij Holland Het ligt in de bedoeling van het bestuur om op Nationale feestdagen den weg te versieren en kinderspelen te organiseeren Op 28 y zi is opgericht een buurtvereeni ging in de Korte Akkeren welke de volgende stralen bevat Kievie straat Koekoekstraat Gansitraat en Ijsvogelstraat en den naam draagt Prinses Margriet Hft dagelijks bestuur bestaat uit de volgende heeren F Ch Warren Kievetstr 26 voorz W B Groenstuk Gansstr 17 sccr W de Hoop Kievietstr 21 pennlngm BURGERLIJKE STAND GEBOREN 4 Juni Robert Gcirdus z V C J Verwaal en J Verbruggc Koekoekstraat 56 Cornelia Johanna d v I v Dorp en W C Valstar Willens 107 5 Juni Jcsef Autonie z v M van Z jnten en A J v d Berg Varkenmarkt 10 Maria Elisabeth Ida d V A J Dernee en E A M Vonk Kru gelaan 51 GETROUWD 6 Juni Lubken enW Koster OVERLEDEN 3 Juni Cornelia Maria Helmond 6 m 4 Juni Geiarda Stravers wed A Demmcrs 88 j Maria RM beth Jaspers wed A Th Engelman 75 j M nl Adrlana van der Heijden 65 j BINNENLANDSCH NIEUWS Isliehtingen over gerepatricercnde en omgtkomen Nederlanders In het gebouw van da B P M aan de Karel van Bylandlaan te Den Haaa is gevestijd de Centrale Afdeeling Repatrieering vaa hel Militair Gezag alwaar men inlichtingen kan verkrijgen over gerepatrieerden en over nog in Duitschland vertoevende mannen In het gebouw van het Roode Kruis te Eindhoven ligt een lijst ter inzage met namen van Nederlanders die in Dultsche gevangenschap zijn omgekomen BUITENLANDSCH NIEUWS Geall verliezen sedert D Day Sedert D day 6 Juni 1944 verloren de Amerikaansche troepen in Europa 5I4 0C0 man aan dooden gewonden en vermisten De Britscheen Canadeesche troepen verloren 184 000 man De verliezen bij de Ne derlandsche troepen bedroegen 127 man waarvan 20 dooden 104 pe ivondea en 3 vermisten Deze getallen hebben Kctr kking uitsluitend op die troepen te land welke onder rechtstreeks bevel stonden van het geallieerde opperbevel DE GE ALL CONTROLER AAD De eerste bijeenkomst plotseling geëindigd Volgens een Amerikaansch correspondent is de eerste bijeenkomst van den geallieerde controleraad abrubt afgebroken toen bekend werd dat Maars nik Sockof geen bevoegdheid had om racer te doen dan een verklaring te teekecen Soekof wcn chte geen besprekingen te voeren over deorgaii atie vanden controleraad vóór alle hangende problemen zijn be sproken Voor de Russen Is de voornaamste kwestie de terugtrekkincj van de Eogelsche en Amcr knansche troepen uit de Russische bezettingszone Blijkens kaarten afgedrukt in de Russirchc bladen begint de Russische dcmarcatlelijn in Duitschland ten Oosten van Lübeck Lüheck zal deel uitmaken van de Britsche zore In de Russische zone liqqcn Maagdenhuig geheel Thüritigcn en de piovincies Saksen en Anhalt