De Vrije Pers, zaterdag 9 juni 1945

DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 138 UITQAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND Oe WAARHEID EN NIEUWSORGANEN ZATERDAG 9 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H T H O L E N S Bureau MARKT 9 GOUDA Een woord over onszelL Met onszelf bedoelen wij ons blad De Vrije Pen Hst hoort meen Ik in den overgangstijd van kind tot volwassene in het bijzonder over zich zelf te spreken Ons blad is ook in een overgangsperiode Dat mag wellicht rechtvaardigen dat we het mei een enkel woord over ons zelf hebben Tot nu werd De Vrije Pers in Gouda huis aan huls en In den omtrek aan die adressen be zorgd die daarop prijsstelctcn Dit alles gebeurde gratts Wel verkochten onze verspreiders de zegels maar het overgroote deel van de opbrengst werd terzijde gelegd ten behoeve van oorlogsslachtoffers Wij sprekm hier een woord van hartelijken dank uit aan de veie lezers die op deze manier een viij belangrijk bedrag bijeenbrachten Wij hadden gemeend dat wij de uitgave van ons bJad na één tot anderhalve njaand na de bevrijding zouden kunnen stopzetten om plaats te maken voor een plaatselijk dagblad dat or e taak zou kunnen overnemen Zulk een plaaiselijk blad is er echter nog niet Wij zullen dus voorloopig nog blijven verschijnen Het spreekt vanzelf dat de laatste weken de zegelverkoop wat is gedaald Deze daling mag niet voortgaan daar anders het bedrag voor de oorlogsslachtoffers op den duur sterk zou gaan vrminderen Daar komt nog bij dat wij hebben gemerkt dat er menschen zijn die bladen aan ons bureau afhaalden maar die bladen öf verkochten öf op eigen initiatief een abonnementsprijs vaststelden en de baten hiervan ten eigen gunste aanwenden Zoo werd er dus ten laste van ons blad particuliere winst gemaakt Deze verschillende omstandigheden dwingen ons er toe de verhouding tot onze lezers op een iets meer zakelijke basis te brengen Toch willen wij graag zeer velen de gelegenheid geven het noodige plaatselijke nieuws vlug In huis te ontvangen Wij stellen daarom den abonnementsprijs vast op een bedrag van 25 cent per week De betaling van de abonnementen gaat met injjang van Maandag 18 Juni a s in Wij zijn er van overtuigd dat velen ons eenvoudig blad met het plaatselijk officieele nieuws beknopte binnen en buitenlandsche ber chten en de distributiemededeelingen interresseert In dit en in enkele volgende nummers van ons blad zal men een strook aantreffen die men kan invullen waardoor men zich als etbonné aanmeldt Daarnaast hopen wij onze lezers log in de gelegenheid te stellen onze zegels te koopen Die komen dan zonder dat daarop eenige kosten van de uitgave van de krant drukke aan de oorlogsslachtoffers teti qoede Als straks Nederlands Volkshcrstel eengeldelijke bijdrage vraagt hopen wij nameas de lezers van De Vrije Pers een behoorlijke som te kunnen afdragen R STADSNIEUWS Staking schorsiog en rehabilitatie De Militaire Commissaris voor Gouda e Omstreken heeft aan de navolgende functionarissen bevel gegeven de uitoefening van hun functie te staken de leden van de Goudsche politie H Kraak hoofdwachtmeester J K V d Ham A M H Creemers en J Vink opperwachtmeesters en A Meppelder wachtmeester Geschorst zijn A V d Vlies opperwachtmeester te douda mej de Bruin verpleegster en A Lensen gasfitter beiden te Waddinxveen Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Zuivering Gemeenteperscneel heelt de Militaire Commissaris voor Gouda e o de staking van functie ingetrokken van de heeren P Verkaatk als ambtenaar van den Di3tributiedtenst J G Pot als opzichter teekenaar bij Gemeentewerken Tevens is ingetrokken het bevel tot schorsing van den heer A Geurts als smid van de Geni Gasfabrieken Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer De Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer bericht dat het Secretariaat met ingang van 11 Juni 1945 wordt verplaatst van Oosthaven 39 naar Oosthaven 53 Gebouw Militair Gezag Tel 3145 De Commissie blijft voorloopig zitting hsuden op Maandag en Donderdag van 2 tot 5 uur Nieuwe verordeningen De Chef Staf van het Militair Gezag heeft een verordening vastgesteld waarin wordt bepaald dat in verband met het tijdelijk buiten toepassing laten van de steunregeling voor werklooze arbeiders een overbrugglngs uitkeering kan worden verleend aan solide en bonafide mannelijke werknemers die zonder werk zijn Voorts heeft de Chef van den Staf Militair Gezag een verordening vastgesteld inzake het Vestigings en Verhuisverbod De beide vorengenoemde verordeningen worden o a bekend gemaaKt door aanplak aan de pui van gsmeeotehulzen Zij treden in werking terstond na haar afkondiging Sectie Voorlichting M G Gouda Aanmelding Oorlegsvrijwilligers In eenige steden in het Westen des lands o a in Rotterdam is zonder overleg met het Hoofd van het Centraal Vrijwilligers Bureau Ir K G Thai Larsen reeds een begin gemaakt met de oprichting van Aanmeldings bureaux voor Oorlogsvrijwilligers Op bevel van het Hoofd van het Centraal Vrijwilligers Bureau is deze actie gestaakt totdat van de zijde v in het C V B met de initiatiefnemers het contact zaf zijn opgenomen Hei C V B heeft maatregelen genomen tot de oprichting van Aanmeldingsbureaux o a in Rotterdam Sen Haag Dordrecht en Hilversum Andere gemeenten allen ten spoedigste volgen Het animo voor aanmelding mag niet overgaan t openbare uitingen van cxigeduld daar deze een loedcn gang van zaken ten zeerste zullen bei oeilijktn Sectie Voorlichting M G Gouda Inlichtingen over gerepatrieerde n ongckomen Nederlanders In ons nummer van gisteren publiceerden wij het A N P bericht waE iin er melding van gemaakt werd dat in het gebouw van het Roode Kruis te Eindhoven een lijst ter inzage ligt met namen van Nederlanders die in DuKsche gevangenschap zijn omgekomen Naar nader gemeld wordt behoeft dit bericht in zooverre wijziging dat het hier slechts namen betreft van persoeeni die in Dachau en Metzweiler zijn omgekomen De namen hebben alleen betiekking op hen die in de laatste maanden zijn overleden Tevens moet er de aandacht op worden gevestigd dat deze lijsten geenszins ahi volledig kun nen worden beschouwd Centrale Jeagdbewegiog Werd reeds vorige week in de pers een artikel opgenomen betreffende de C j B deze week volgen er eenige mededcelingen betreffende ons werkprogra iima Zaterdag 9 füni a s houdt de heer ds Nienhuis een lezing over Marsman Deze lezing wordt gehouden om 7 30 uur in de muziekschtol De Beun Westhaven 37 voor de oudere leden Op 16 Juni a s houdt het N V H een Inzameling voor oorlogsslachtoffers waaiatn de C J B haar medewerking zal verleecen De leden boven de 16 jaar zullen zich