De Vrije Pers, dinsdag 12 juni 1945

d f vqn die Krugerlftss Peze l attt v r ee lglng heeft dus opgehouden een celfstan dige verceniging tr zijn Aan alle be woneis van de geheeleKruger laan wier lidmaatschap op prijs gesteld wordt is een circulaire gezonden om ich bij de Oranje vereen Krugerlaan aan te sluiten Het voorlooplg bestuur is gekozea door een contactcomraissie waarin het oude bestuur van Krugerlaan Noord en de bewoners Tan midden en Zuid zijn vertegenwoordigd Het dagelijksch bestaat voorlooplg uit den i eer Arn Boer voorzitter Kr 10 den heer C Amesz penningmeester Kr 21 en den heer H F Roobeek Kr 195 Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Juni Johanna Cathanna dochter van M L Dijkman en G de Reus Scheltemastraat 14 11 Juni Joseph Maria zoon van W H Sluyter en P van Loon Oosthaven 58 Ellie dochter van C J den Qu4m tn P 4 itff We t ikade 7 Johanaa Hendrics Maria dochter van B Weeldenburg en H A Verbij Turl mar kt 5 OVERLEDEN 8 Juni Agnes AlphonsienGhrlitine Josephine de Leijer geh roet A Appel 69 jaar 9 Juni Hendrik Willemvan Schooneveld 77 jaar 10 Juni Lucia Alida Oosterom 4 aar Jan van der Dussen 50 jaar BÏNNENLANDSCH N IEUWS H M de Koningin en Prinses Juliana nemen oorlog schade in oogenschoiiw H M de Koningin en Prinses Juliana hebben Woensdag l een inspect evlucht boven de getroffen gebieden van ons land gebracht Ook de omvang van de inundaties werd in opgengchouw ganpmto Zaterdaa jit bi ht H M de Koningin e n offlcieel bezoek aan Nijmegen Na eerst door het gemeentebestuur officieel ontvangen te zijn bracht Zij een bezoek aan de z g bunker onder de St Anna stichting In deze schuilkelder werd Haar eon treffende hulde gebracht dooi kinderen vi n oorlogsgewonden die daar neg steeds zijn ondergebracht fn het Cams usziektrhtis onderhield H M zich geruimeii ti d met de oorlogsgewonden die daar word n verpleegd Vrijdag j l ontving H M op Haar tijdell k verblijf te Ulvenhout een a nta NedcrlonU schc krijflsgevangeren KORTE BERICHTEN In Japan verv acht men een spoedf e inval van de geallieerden in hei moederlsiid zelf Er hserscht groote nerveusiteit 2cow fl onder de bevolking als in regeeiingskiingen VulooM GERDA WIENTJES en JAN DE KLEIJN Cauda 16 Juoi 1915 Lange Tiendeweg 44 Ksroemellcsloot l79 Tliali Zaterdag 16 Juni van 7 9 uur Lange Tiendewdj 44 Ondertrouwd D VAN DIJK en ANNIE VAN VLIET Gouda 16 Juni 1945 Doelestraat 20 Karnemelksleot 135 Receptie van 2 4 uur Hiermede betuig ikmijnhartelijken dank voor de vele blijken vac belangstelling bij mijn terugkeer in mijn zaak ondervonden N v SPRANG L Tiendeweg 28 Hiermede betuig ik taijn hartelijken dank voor de belangstelling en de vele bloemen van bekenden en buurtgenooten bij mijn thuiskomst PIET PREVOO Vrouwesteeg 28 Ondergeteekende betuigt langs dezen weg zijn hartelljken dank voor de vele blijken van belangstelling ontvangen van familie buurtgenooten en vrienden J P DE WIT Joh de Haen str 5 N V H AFDEELING REEUWIJK GOEDEREN INZAMELING ton bala van onze getroffen landgenooten Op Woensdag Donderdagen Vrildag resp 13 14 en 15 Juni komen onze medewerkers bij U aan huls om UvK offers in ontvangst te nemen Kant Uw nationale pllchl en geeft Duizenden landgenooten moeten geholpen wordsn aan KLEEDING SCHOEISEL ONDERGOED KEUKEHOEREI EN HUISRAAD want alle Is In onbeperkte hoeveelhsld noodi Het plaatselijk comité N V H Reeuwljk rekent op Uw aller medewerking Adres C BONTtBAL Dorp Reeuwljk M V Z GOUDA tcaeUtÜH e OPROEP Het Nederland s Volksherstel heeft voor het vele tikwerk en voor wat eenvoudige administratie eenige krachten noodig Gezien den aard van het werk vertrouwt hst Bestuur er op dat hier vrIJwiMigars naar voren komen Wil doen tegelijkertijd een beroep op de werkgever om wanneer noodig deleden van hun personeel die zich hiervoor opgaven de rijheld te geven van de kantoorschrljlmaehines gebruik te maken zelfs die werkzaamhedon eventueel terwllle van de goede zaak In kantoortijd ta laten doen Aanbiedingen schriftelijk In te dienen bIj het Secretnrlaat p a Stadhuis Gouda NEDERLANDS V3LKSHERSTEL afd Gouda + Tol ome diepe droefheid overleed lieden na een kortstondige ziekte onze oudste lieveling en zusje lUCI ia den aanvalligen leeftijd van ruini4 jaar G G Oosterom I Oosterom van Eijk Lenl Gouda 10 Juni 1945 Coornberlsiraat 30 Oe begrafenis zal geschieden Woensdag 13 Juni op het R K Kerkhaf Vertrek an bet weonbnis te 11 4f uur H H Fetstcommissies noteert ons adres voor het hueen van een geluidsversterker voor de door U te organiseeren feesten J Schoocderwoerd Letbmactatraat Gonda Flinke Dienstbode gevraagd uitsluitend voor de huishouding Mej C V d POST Groencndaal 105 Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij mün terugkeer uit krijgsgevangenschap betuig Ik mijn hartelljken dank Sergeant Hofmeester K M Tollensstraat 8 Goud Voor de vele blijken van medeleven bij mijn terugkeer in Gouda mijn hartelijken dank G l STRAVER Krugerlaan 59 SIGARENMAKERS die lid wenschen te worden van de Chr Sigarenmakersbond kunnen zich melden bij W LANGERAAR Raem 66 DeCJ M V nDanicr vraagtvoor haar gebouw een CONGIERCE vrij wonen en kleine toelage Brieven met opschrift Concierge aan het Bureau van dit blad Ned B K Bond van Ha leU Kantoor en Winkclbcdiendta Het bestuur roept de laden op tar bijwoning ven een VERGADERING welke gehouden wordt op Donderdag 14 Juni des avonds 19 30 uur In hel gebouw van den Ned R K Volksbond Nieuwe leden zijn welkom De Heeiensokken welke mn ingeleverd om nieuwe voeten aan te makeot hebben toij retour ontvangen en kunnen worden afgthoald Ook kunnen weer aan Heeitrensokkent Dameaen Kindcrkousen nieuwe voeten worden gemaakt ZONDER inleveiiog van materiaal BATAt Hoogstraat 14 D V P tjes Gevraagd nette werkster voor 2 ochtenden per werk Aa melden Veriiil Maikt 2 boven J Vanderland Gevraagd een net meisje voor dag o d en n P G Mevr Kesting Gouwe 15 Ruiling 2 paar melsjesschoenen m 28 voor maat 31 in goeden staat Een groot kinderbad voor jongenftschoenen maat 35 De Gans Peperstraat 26 Gevraagd Dienstbode voor den dag tegen pim Juli Mevr Korevaar C abethstr 67 Aaamelden s avonds na 7 uur bl Mevr Huls Blee kersslnge l 7f Kinderitoel te koop gevraagd de Wanl Burg vhelkail e 38 Te koop aaiifleboden een handkar Berkenkamp Tollenstraat 77 Te koop gevraagd een in goeden slaat ver keerende yuitear V Willigen Burg Martensainpel 78 Te koop een 3 dcellg 2 persoon beditel raet atrooti atrassen een ttl 1 pets itraomatus en 7 inroaakpotten een l pers ipringveeren matras St Josepstraat 66 Gevraagd een nette dienstbode voor dag en nacht Mevr Okkcrse Wilhelminnkade 57 Waddinxvten Biedt lch aao een Mach Hoatbewerker in Gouda of omg Bekend met alle houtbrjwerkingen en machines E I Schmfihl Heil glevenstraat B 68a Maot toort Meisje gevraagd van 15 16 jaar van half negen tot half I Vrijdags den geheelen dag Adres Hi lgers Hs ellaan 102 Gevraagd een bekwaam Bakkersbedlecde Br no 1 v Burk s Advertentlebur Kleiweg 39 oor direct gevraagd Net Meisje van smorgens half negen tot di Ie uur MevrouwjooEten Krugerlaan 87 Te koop gevraagd Bascule en WeegsctJ m gewlchtcntotl5kg Pluw Sing n03b v Heerenof Oamesrijwlel londer baocen gevraagd A van Camp Giaaf Florlswep H Te koop gevraagd Verp eegatersschnrfn Te koop aangeboden Su rogaat fietsbaod onbereden Melden na iet Jur Adrl Wansink Gra if Plorlsweg 6c Te koop l deellg Koiijn nhok In g sti at 4 losse vlo itje 2 afwaienngsgooljes p Ijs t25 A Vv a rnawa v d Pa ms tr 137 Goi da Te koo aangeboden 4 prachtige ionge honden f 15 prrstuk C Kleiwes Burfc Marlen ingel 36 Gou Woniugiuil geiotht Wie wil mijn won ig te Montfontt 1 ruime vo rk 1 krukei k 2 slaapk vliering keiler en schuur lu len voor een ivoning te Goudi of naaste ong Aanbledinien aan E J ichmohl Heing levenstr B 68a Monlfrort Te ruilen j g a n voc roo logscb Costu ird voor dito Kinderwagen ook gent gen it koopen V iiilusstraat C3