De Vrije Pers, woensdag 13 juni 1945

DE VRIJE P OFFICIEEL MEDEDEEÜNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 141 UITQAVEVAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORQANEN WOENSDAG 13 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEEKHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H T H O E N S Bureau MARKT 9 GOUDA De Tocht naar Huis BijüB met de regelmaat van de klok arri veeren nu dagelijks honderden repatrieerenden In onze stad Reeds voordat zij de stad bloneurljden hangen zij verlangend uit de trein die uu weer over de glimmend gereden spoorrails voortitoomt Gekleed in brokstukken van allerlei soorten uniformen zoo als Amerikaansche legerregenjassen Duitsche soldatenbroeken en Russische uniformjissen meestal goed geschoeid zwaar bepakten beladen krachtig en vitaal stappen zu uit op ons deerlijk gehavende station Zoodra zij weer Goudschen grond onder de voeten hebben gaat het apparaat van Nederland s Volksherstel in actie Ter voorkoming van veel rompslomp kunnen de mannen soms bevinden er lich ook vrouwen onder hen zich niet rechtstreeks naar huls begeven maar worden zij met autobussen naar het schoolgebouw in de Eerste Kade vervoerd Deze kleine teleurstelling is gauw overwonnen want in het schoolgebeuw worden zij hartelijk ontvangen door een groep Roode Kruls helpsters die de mannen onthalen op brood en koffie met suiker of een warmen maaltijd al naar gelang het uur van den daq Door dr Ji Goudriaan en adjudant M J van der Pool worden zij aan een kort voorloopig medisch onderzoek onderworpen waarna zij weden ingeschreven en rantsoenbonncn ontvangen zoodat zij zich eenige etmalen zonder bonkaarten kunnen behelpen De Gouwenaars onder de aangekomenen begeven zich dan meestal snel naar huls Zij le In de buitengemeen cn woonachtiq zijn kunnen op hun veikrge i een maaltijd ne en waarna atttobusse hen naar de plaats van In wonlsg vaer n De tijd die bovenvermeld v erkzaaniheden verflt il tamelijk kort maar toch vinden de maniirü nog wel even yoSer rheid om van hun be eveni si t ff Hen Sommigen hebben bondero n ksivimetcrs van hur reis ge loope voor de Russische legers mK Andercti had n meer s i Lsk en l den een siroot deel van de afstand die hen v n Ut vad riond scheidde per vliegtuig af De Lerugkeerende mannen zijn vol lof over de behandeling in de geallieerde kampen en over het voedsel dat Amerikanen en Engelschcn hen verschef tcn Van velen is de gezondheidstoestand door het eenigen tijd gedwongen verblijf in de kampen aanzlenlijk verbeterd Deslemming onder de hulswaartskeerenden is uitstekend en nieuwsgierig vragen zij hoe de bevrijding wel ts verloopen Het werk van Nederlands Volksherstel betreffende repatrieerenden strekt zich echter niet alleen uit tot een kort onderzoek in bovengenoemd schoolgebouw en het verstrek ken van eenlg bonnen Na verloop van korten tijd worden de mannen die uit het buitenland terugkeeren aan een grondig medisch onderzoek In het Consultatiebureau onderworpen Dit is In verband met nze volksgezondheid van het grootste belang Op het bureau van Nederland s Volksherstel worden zij van denoodlgedlstrlbutiebeschel den voorzien Van het Bureau van het Nederland s Volksherstei begeven de repatrieerenden zich naar het Arbeidsbureau vanwaar zij naar hun vroegere patroons worden gezonden Indien het voor laatstgenoemde onmogelijk is zijn vroeger personeel terug te nemen komen zij op wachtgeld Men meene echter niet dat het buteau van het Nederland s Volksherstel zich alleen bezig houdt met ket werk van repatrieerenden Een leder die tengevolge van den oorlog in materlëeleu of geestelijken nood verkeert wordt geholpen Op zeer kleine schaal kan dit nu reeds geschieden doch wanneer het meubilair de kleeding het schoeisel en verdere onmisbare benoodigdheden die Volksherstel Zaterdag a s hoopt bijeen te verzamelen is gesorteerd en geregistreerd zal hulpverleening op ruimere schaal mogelijk zijn Een ieder kan dus meehelpen aan den opbouw van het vaderland d or te geven wat hij maar eenigszins kan missen STADSNIEUWS De Goudschc woningnood D Burgemeester van Gouda verzoekt de bevolking dringend van het volgende te willen kennis nemen lede weet dat de woningpositie in dezegemeente zeer moeilijk is Ia de afgeloopen 5 jaren zijn geen woningen bijgebouwd terwijl door bombardcasenten een aantal in puin werd gelegd of onherstelbaar beschadigd Materialen om herstellingen aan de beschadigde woningen uit te voeren konden tot dusverre slechts in zeer beperkte mate beschikbaar worden gesteld Het wegrooven van hout maakt de positie niet gemakkelijker Daarbij hield de bevolkingsaanwas aan ende vorming van nieuwe gezinnen ging regelmatig voort u Bovendien kwam zich tijdens de Duitsche bezetting in deze gemeente een groot aantal ONS BUREAU WORDT VERPLAATST I Met ingang van 18 Juni a i ia onB Bureau niet meer geveatigd in het pand van de Fa Bahlmann doch in liet perceel MARKT 30 boek Korte Tiendeweg B A Vcrzijl Op deze plaata zeggen wij hartel k dank aan de Fa Bahlmstnn die gedu rende de weken dat De VriS P r thans legaal verschijnt haar pand beUagclooB aan ons heeft afgestaan geëvacueerden vestigen waardoor de voor de Goudsche bevolking beschikbare woonruimte opnieuw belangrijk werd vernvlnderd Tenslotte bleef een aantal woningen tot op dit oogenblik in banden van de militaire autoriteiten Ik dring bij voortduring aan op vrijgave daarvan Nu Nederland zijn vrijheid heeft herkregen schijnt zich de meening gevestigd te hebben dat tegelijkertijd de moeilijkheden op woninggebied radicaal zijn verdwenen en dat ieder op zijn wijze het woningvraagstuk ter hand kan nemen Er zijn bv huiseigenaren of makelaars die bepaalde woningen wier bewoners in de naaste to komst naar elders zullen vertrekken aan personen toezeggen die daarop volgens de tot dusverre aangelegde maatstaven geen recht hebben Woningen of gedeelten daarvan worden clandestien betrokken Ir de hoop dat de officieele instanties van dit wederrechtelijk optreden geen kennis zullen krijgen De overheid ziet zich In dergelijke en andere gevallen genoodzaakt in te grijpen zoo noodlg door vordering van de betrokken perceelen of perceelgedeelten HELPT de 240 000 getroffenen in Geldeiland de 270 000 in Limburg de 300 000 gerepatriëerden de 5 O00 Rotterdamsche sterk ondervoede kinderen en honderdduizenden anderen Geeft ROYAAL op Zaterdag J6 Juni a s Nederland s Volksherstei