De Vrije Pers, woensdag 13 juni 1945

Wilt ü er van verzekerd zijn dat Uw abonnement Maandag a s ingaat werpt dan Uw coupon reeds HEDEN in de brievenbus van ons bureau Wacht niei tot de bezorger bij U aanbelt Na Zaterdag 12 aar kunnen geen abonnementen voor de volgende week meer worden aangenomen Resultaat teleurstelÜag in breeden kring en voor het betrokken ovtrheldsorgBan veel nutteloos werk LMt alles kan voorkomen worden mits belanghebbenden de volgend gedi agsiljn volgen Alle op enige wijze beschikbaar komende woningen af gedeelten van woningen dienen opgegeven te worden aan het Evacuatiebureau Gouwe 168 In het welbegrepen belang der Goudiche bevolking moet ik ernstig aanraden zich hieraan stipt te houden aangezien ii ders zonder pardon gebruik gemaakt zal worden van de krachtens het Koninklijk Besluit van 11 September 1944 SE no 103 den Burgemeester toegekende reeht van vordering Het Evacuatiebureau wa tot heden alle aanvragen om woningruimte geceatrahseerd werden kan beoordeelen welke van deze aanvragen volgens de geldende maatstaven ingewilligd kuonea worden Dit zullen niet zonder meer de aanvragen zijn van personen of gezinnen die tot san enwonlng verplicht werden of dit vri wllllg deden Alleen beslist dringende gevallen welke men ter kennis van het Evacuatieoureau kan brengen zullen tengevolge van de groote vraag en het geringe aanbod tot een gunstig resultaat kunnen worden gebracht TVnslotte hoede men zich voor de gedachte dat een groot aantal woningen van N S B ers Is beschikbaar gekomen en dit een belangrijke verlichting van het vraagstuk brengt Deze woningen zijn meerendeels In gebruik en voor het overige thans nog niet vanwege het Militair Bezag geïnventariseerd Is dit geschild dan zal waarschijnlijk een zeker aantal vrijkomen en ter beschlKking van het gemeentebestuur Evacuetiebureau worden gesteld Zoover is het echte nog niet en het zal in alle geval niet een betrekkelijk groot aantal huizen betreffen De Burgemeester voornoemd lAMES Gouda ï 7 Juni 1945 Registratie Joodsche Landgenooten Naar men ons mededeelt registreert het Centraal Registratiebureau te Eladhoven alle in Nederland aanwezige Joden Het doel hiervan Is een onderzoek in te stellen naar de huidige verblijfplaats van Joden die op 10 Mei 1940 In Nederland woonachtig waren b v ten einde verbroken familiebanden zoo spoedig mogelijk te herstellen De registratie voor Gouda en omstrekea geschiedt BUnsdag Woensdag en Donderdag tusschen 2 en 4 uur s namiddag ten kantore van de firma Mogendorff Karnemelksloot 59 Gouda Verzoek beheer Inboedels Alle vcr oekea betrefende het beh er van onbeheerde boedels en bedrijven b v bedrijven van geïnterneerde N S B ers moeten rechtstreeks aan de adviescommissies Rechtsherstel en Beheer te Gouda Notaris G J van Willigen Oosthaven 53 gebouw M G en te Alphen a d Rijto Notaris H G Boks worden gericht Deze commissies adviseeren den Militairen Commissaris over de te benoemen beheerders Lezingen in Thalia Thcather Zooals wij gisteren reeds mededeelden zal Mej M Steensma a s Vrijdagavond een causerie houden in Thalla Theather over haar belevenissen In de concentratiekampen waarin zij heeft vertoefd Op dezen avond Zd eveneens het woord worden gevoei door de heercn P v d Hout en Van Rooyen die belden m concentrati kampen hebben vertoefd De opbrengst van de entreegelden komt ten goede aan het comité Eereschuld en Dankbaarheid De aanvang is niet zooals wi berichten 8 uur dool om half acht 7 30 uur Voorverkoop van kaarten Vrijdagmiddag van 4 tot half 6 uur Bezoek aan politieke gevangenen Bezoek van familieleden en andere personen aan politieke gevangenen kan éénmaal per maand geschieden Verzoeken daartoe kunnen ichriftelijk worden gericht aan den Kamp commandant te Gouda of te Alphen a d Rijn De Rngelsche Vlag wappert in Gouda Van een der hulzen in het Regentesseplantsoea wappert de Ëngelsche vlag Deze vlag heeft een historie achter den rug Het was de eerste Ëngelsche vlag die bij de bevrijding van Amiens vorig jaar door de Brltsche troepen werd geheschen PISTRICTS NIEUWS Inlevering wapens Op groad van de door den Chef Staf Militair Gezag vastgestelde Wapenverordenlng en in aansluiting op de bekendmaking van Lult Generaa Foulkes opperbevelhebber van het Ie Canadeesche Corps wordt de bevolking vfn het district Gouda van het M G opgedragen alle wapenen munitie springstoffen o oorlogstuig ten spoedigste In te leveren ten bureelevaa het Hoofd der plaatselijke politie Het niet voldoen aan dit bevel wordt ernstig gestraft Zuivering Politie te Schoonhoven De Militaire Commissaris voor Gouda e o heeft Ingesteld ren advieicommissie Zuivering Politie te Schoonhoven Tot leden dezer Commissie zijn benoemd de heeren Th H M Mallngré voorzitter W H Stuive en K M V d Zouwen allen te Schoonhoven REEUWIJK In eer e hersteld De Reeuwijksche Oranjevereenlglng is in haar oude eer hersteld na een gedwongen rustperiode van vijf jaar Het Bestuur zal wordea uitgebreid en in de eerstvolgende vergadering zal het werkprogram worden opgemaakt De Bevrijdlngs en andere nationale feesten zullen derhalve door deR O V worden georganiseeerd Koopt zegels van De Vrije Pers BINNENLANDSCH NIEUWS Het optreden ven Kunstcnaara Kunstenaars die wenschen op te treden of hun werken willen doen uitvoeren kunocn thans aanvraagformulieren voor het verkrijgen van een voorloopige vergunning afhalen aan het Bureau van den Militairen Commissaris van hun district aan welk bureau de ingevulde formulieren weer dienen ingeleverd te worden Het Is gebleken dat sommige kunstenaars muziekgezelschappen tooneel en cabaretensembles optreden zonder vergunning van het Militair Gezag Dit Is strafbaar en kan tot moeilijkheden lelden voor de betrokkenen en voor degenen in wier gebouwen of zalen het optreden plaats vindt Nog geen terugkeer mogelijk De Sectie Voorlich ing van het Militair Gezag deelt mede dat geen personen naar de gemeenten Arnhem Renkum Wageningen Hedel Ammerz der M iaEdriel Tiel Herwen en Aerdt Pannerde i i alle gemeenten tn het Districtcommissariaat Eist mogen terugkeeren zonder schriftelijke machtiging van den betrokken burgemeester der plaats van vestiging De toestand der woningen in deze gemeenten en het enorm gebrek aan menbllair en dekkingsmateriaal is dermate nijpend dat de bevolking in haar eqcn belang niet mag terugkeeren tot hierin op c meest rkmentalre wijze is voorzien Bovendien moet de voedfelvoorzieeiiug in de betreffende plaatsen geheel worden opgebouwd Alleen door centrale leiding In handen van de burgemeesters der betrokkrti gemeenten geassisteerd door Militair Gezag kan de re evacueering op goede wijxe worden geregeld Achter de re vacuatie wordt zooveel mogelijk spoed gezet Alleen schriftelijke toestemming welke op een wijze die op korten termijn zal warden bekend gemaakt kan worden verkregen geeft recht op toegang In deze gemeenten Zwemvdrbod De Militaire Commissaris voor de Provincie Zuid Holland heeft ter bestrijding van het gevaar voor besmetting met typhus en andere besmettelijke ziekten onder de bevolking een verordening vastgesteld waarbij het verboden is te baden of te zwemmen In grachten kanalen en andere open wateren op plaatsen gelegen binnen de bebouwde kom of op minder dan 2 K M vau de grens daarvan Van dit verbod kan door den Militairen Commissaris ontheffing worden verleend Niet nakoming van het bepaalde wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar of een geldboete van ten hoogstetwee duizend qulden Deze verordening geldt voor de geheele provincie ZuidHolland met uitzondering van de gemeenten Bergschenhoek s Gravenzandc Maasland Maassluis Monster Naaldwijk Wateringen de Lier Poortuflaal RhooB Rotterdam Rozenburg Schiedam Schipluiden Vlaardingen D In bc brigade boven naar he naam v Het ligt Irenere De o Maan AustraÜ Noord zeer ge op de r ton In soonlijk tulgen ollecent Okinaw bevolk I verlies Ghan hij niet winning Deze k overwin De ov kwader gehad staat ui overttti ten dee verdruk K kat dle per uur actie k vanaf v hthans gbasis bi dienen Uische se scholen op bevc onmidde twee D onmidde D troleco len kunIe Dewelke omet dievastgcst Inzake De org landbou te voor geallieiT D getreden Dheeft 6 en andrafgezon