De Vrije Pers, woensdag 13 juni 1945

h tenaars e treden in kunnen het ver rrgunning Militairen aan welk eer dienen instenaars cabaret itiing van ar ea kan itrokkenen f n of zalen gelijk t Militair Fgeningen I Herwen ntenten In gen terug iging van laats van deze ge meubilair ijpend dat niet mag st e emen rziening in orden opleiding in betrokkAi talr Gezag xe worden wordt zoo welke op zal worden verkregen lemeenten fr de Pro itrijdinq van typhus en cr de beleid waarbij emnien in ta wateren rbebouwde bn de grens Militairen verleend wordt gein hoogste en hoogste ie geheele Itzondering Graven Iter Naaldaal Rhooii Schlp De Prinses Irene Brigade zwaait af In begin November 6 maanden na het beëindigen van de vijandelijkheden zal de brigade Prinses Irene afzwaaien Zij die boven de 40 jaar zijn zullen reeds op 1 Juli naar het burgerlijke leven terugkeeren De naam van de brigade zal blijven voortleven Het ligt n l in de bedoeling een Prinset Irene regiment te vormen BUITENLANDSCH N IEUWS De oorlog ia het verre Oosten Maandag is officieel bekand gemaakt dat Australische eenheden zijn geland op Britsch Noord Borneo De Japansche tegenstand was zeer gering Ook zijn er landingen verricht op de eilanden Laboean Moeara en Brooke ton In de Bruneibaai Mac Arthur ging persoonlijk met zijn roepen aan land Vliegtuigen brachten het afweergeschut van het oliecentrum Balik Papan tot zwijgen Op Okinawa duurt de strijd voort De japansche bevolking woadt door haar regeering op het verUes van deze belangrijke basis voorbereid Ghandi niet enthousiast Ghandi heeft in een rede verklaard dat hij niet geestdriftig kon zijn over de overwinning VBU de geallieerden in Europa Deze kan niet worden beschouwd als een overwinning var de waarheid op de leugen De overwinnin an de as zou echter veel kwader gevolgen voor de wereld hebben gehad Het grootste deel van de wereld bestaat uit onderdrukte volkeren Ik ben ervan overtuigd dat wanneer Indië zijn vrijheid ten deel zal vallen ik in staat zal zijn alle verdrukte volkereu te bevrijden KORTE BERICHTEN De snelle jachtbommenwerper Tijger kat die een snelheid ontwikkelt van 680 K M per uur zat binnenkort tegen de Jappen inactie komen Deze jachtbommenwerper zalvanaf vliegdekschepen opereeren Het vliegveld Hanau bij Frankfurt is thans gereed om als eerste permanente luchtbasis bi de Amerikaansche luchtmacht tedienen Uit Praag wordt gemeld dat alle Duit sche scholen nderwijsinrichtingen bewaarscholen en scholen voor achterlijke kinderenop bevel van den Minister van Opvoedingonmiddellijk gesloten moeten worden Detwee Duitsche universiteiten te Praag werdenonmiddellijk na de bevrijding gesloten De problemen die de geallieerde controlecommissie in Duitschland moet behandelen kunnen in drie groepen verdeeld worden Ie De vaststelling van de bezettingszones welke op het oogenblik weinig verschillen met die welke op de Jalta conferentie zijn vastflesteld 2e Coördinatie van de politiekinzake de Duitschers en de propauda 3eDe organisatie van de Duitsche industrieënlandbouw om in den winter een catastroghe te voorkomen en een verder beroep op de geallieerde leverantie te vermijden De Italiaanse Minisfer President is afgetreden De Nederlandsche kolonie In Spanje heeft 6 wagens met sinaasappelsap charolade eu ander gevltameerd voedsel naar Nederland afgezonden Een Deensche missie zal naar Nederland vertrekken om besprekingen te voeren over het zenden van Nederlan jsche kinderen naar Denemarken De oorla scorresponnlen van deLtndonNews Chronicle meldt dat honderden uit Nederland Beljië en Duitschland afkomstigekerkklokken waarvan er velen eeuwenoudenvan buitengewone bewerking waren ontdekt zijn op een binnenplaats van een smelterij te Wilhelmsburg bij Hamburg Tito maakt zich gereed om uit Triestterug te trekken Na de besprekingen te Berlijn is Montgomery in Antwerpen aangekomen waar hij op een overweldigende wijze c orde bevolking werd ontvangen Hij heeft een lichte ongesteldheid opgeloopen en Antwerpen eerder moeten verlaten dan hij oorspronkelijk van plan was Maarschalk Soekof heeft aan alleanti fascl stische partijen in Duitschland toestemming gegeven hun activiteit te hervatten Ook de organisatie van de vrije vak vereenlgingen is toegestaan De Spaansch minister van Bultenland sche Zaken heeft Zondag officieel ontkend dat Hitler zich in Spanje zou bevinden De Nederlandsche regeering is tot aankoop overgef an van rijwielen en rijwiel onderdeelen In T ngeland Engeland zt 1 in de komende 12 maanden 200 000 automobielen vervaardigen De helfthiervan za voor export zijn bestemd In het Westland komt men handen tekort N S B ers zijn ingezet bij den druivenoogst Generaal Eisenhower is onderscheidenmet de hoogste Amerikaansche orde de Distinguished Service Order Tevens heeft hij het eerebuiQC schap van de stad Londen aanvaard DÏSTRIBUTIFNIEUWS Publicatie voor het district Gouda omvattende de distributiekringen Alkerrr Alphen a d Rijn Bodegraver fn Capelle a d IJssel Gouda H Krimpen a d IJssel Schoonhoven ce utn De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat voor de periode van 10 t m 16 Juni 1945 de volyende bonnen zijn geldig verklaard Bon B 488 IVc Noodkaart voor 100 gr havermout Deze haveruout is gratis verkrijgbaar in de Roode Kruiswinkels 04 M G kaart voor 125 gram suiker De suiker is verkrijgbaar In de Roode Kruiswinkels 420 IVe Noodkaart Deze boa is reeds eerder o S de detaillisten ingeleverd In e nige Distributiekringen hetft het publiek hierop reeds suiker ontvangen In de Dis rlbutlekringen waar dit nog niet is geschied kan tege teruggave van het ont vangstt t is daarop 250 gram suiker wordin gekocht Hetzelfde geldt ten aanzien van de voor Ingeleverde bonnen B 457 IVe Noodkaart en E 09 inlegvcl Elk van de op deze bonnen betrekking hebbende ontvangstbewijzen geeft recht op het koopen van 258 gram suiker Bon A 12 van het inleg vel G A 501 en B 12 van het inlegvel G B 501 zijn geldig verklaard voor het koopen van 1 doosje lucifers met dien verstande dat deze bonaanwijzing niet geldtvoo die distrlbutieicringen waar op eenigerlel wijze reeds een verstrekking ven lucifers heeft plaats gehad 35 van de M G kaart is aange wezen als klantcnbindingsbon voor versche visch Het publ lek dient dezen bon uiterlijk op Woensdag 13 Juni 1945bjjde Vischhandelaren in te leveren Deze bon behoeft niette worden ingeleverd bij de Centrale Keukens De plaatselijke distributiedienst zal bekend maken wanneer er distributie van versche visch zal plaats hebben en welke hoeveel licid door het publiek kan worden gekocht De Vertrouwensman van het C D K bij C il V District Gouda H HARDIJZER Maximumprijzen voor groente en frnitven 12 t m 18 Juni GroMlert Detill per 100 pcf 100 Bospeen minstens 0 5 KG 28 37 45 60 35 46 5 50 8 4 50 6 50 18 25 9 12 34 45 27 35 18 24 9 12 6 10 6 50 10 25 35 3 25 5 17 50 22 6 9 28 36 9 14 22 50 30 14 20 8 10 10 13 5 75 20 50 27 75 95 56 75 46 60 40 52 32 42 22 50 30 16 22 22 50 30 170 220 225 300 17 25 85 100 190 250 80 120 85 115 Detaillisten afgebroken peen Peen zonder lof Andijvie Sla I 18 Kg Sla II 14 18 K Stoofsla Raapstelen Bloemkool la boven 24 c m van 20 24 cm van 16 20 cm van 10 16 cm StekRadijs 25 ft p bos los aangev afwijkend Ri Ivirber Stlderlj in bossen van minstens 0 1 k g los aangevoerd rselic Spinazie blad afwijkend stek Boskroten minst 5 cm 3 st per bos Postelein Spitskool Peulen Doperwten Tuinboonen Komkommers I boven 75 Kg I van 65 75 Kg van 55 65 Kg 45 55 Kg stek Asperges Kasboonen Bosulen en Bossjalotten Kas aardappelen Fr it Aalbessen roode en witte Aardbeien Frambozen Kersen i Grossier 15 80 65 25 100 85 35 Veiling gr I 65 50 ar 2 60 45 15 75 60 25 95 80 35 50 40 15 65 55 25 85 75 3 gr 4 35 30 15 50 42 5025 70 60 3i 1 iMsB