De Vrije Pers, donderdag 14 juni 1945

VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING No 142 UITQAVE VAN JE MAINTIENDRAi HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN DONDERDAG 14 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie H THOLENS Bureau IMARKT 9 GOUDA Afscheid Een van de voornaamste medewerkers van De Vrije Pers zoowel uit de illigale als de legale peiiode van haar bestaan de heer H Tholens gaat naar elders vertrekken om daar ziji oude werkzaamheden wederom aan te vangen Op deze plaats danken wij hem hartelijk voor het omvangrijke werk dat hij voor ons blad heeft verricht Als blijk van waardeering en als herinnering v or later werdtn hem hedenmorgen op ons bureau eenige boeken aangeboden Wij zien hem sK chts noode vertrekken doch wenschen hem in zijn oude werkktng veel succes toe STADSNIEUWS Httishouding van Nu Zij die geabonneerd waren op Huishouding van Nu Helpt Nu of beiden worden ve zocht voor naam adres en abonnement op te geven bij Mevrouw Provó Kluit Montague Crabethstraat 9 daar door het bombardement van Roermond het kaartsysteem van de abonné s verlo en is gegaan Tevens wordt U nog eens In berinner ng gebracht het Adviesbureau voor Huishoudelijke Voorlichting en Gezlnslelding waarvoor U nader verwezen wordtnaardedesbetreffcnde advertentie in dit blad De Ronde van Gouda Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt zal er dit jaar tengevolfle van gebrek aan materiaal en de moeilijkheden bij het reizen geen ronde van Gouda plaatsvinden Waterpolo Dinsdagavond werd in het bassin te Bergambacht de vriendschappelijke wedstrijd B Z C 1 GZ C jeugd gespeeld De uitslag was 2 2 Voetbalwedstrijd Vrijdagavond om half 8 zal er op het O N A terrein een voetbalwedstrijd plaats vinden tusscl n de 1ste Compagnie van de B S en het personeel van de Producent Er zal geen entree worden geheven De collecte die tijdens den wedstrijd zal worden gehouden komt ten goede aan de oorlogsinvaliden R K Harmonie St Caeciiia Toen het Bestuur der R K Harmonie St Caeciha weigerde haar vereeniging te doen aansluiten bi de Kultuurkamer heeft deze haar werkzaamheden moeten staken Thans zijn de repetities wederom begonnen Het bestuur hoopt dat haar donateurs en donatrices de harmonie niet hebben vergeten en zal met ingang van Juli ajf weer over de donaties beschikken Wellicjjjt zijn er velen die hun donaties willen verhoogcn of zich als donateur of donatrice wenschen op te g vea Men wordt verzocht dit te doen vóór of op 25 Juni a s aan het adres van den penningmeester den heerW J Middelweerd Burgerlijke Stand GEBOREN 11 Juni Wilhelmus Johannes z V W Verwljmeren en M Aret Goudkade 4 GETROUWD 13 Juni P J Revet en S Sannes L Nuvelstijn en A Dolstra C Hornes en R van der Ree OVERLEDEN 12 Juni lohanna Jacoba Koppendraaier 6 m BINNENLANDSCH NIEUWS Dit jaar geen examens voor Middelbare en Kweeksc Icn Bij Kon Besluit van 8 Juni 1945 is bepaald dat in het jaar 1945 geen examens Kweekschool H B S en Gymnasium zullen worden afgenomen Leerlingen van kweekscholen die gerechtigd zijn dit jaar examen af te leggen en niet met den bezetter hebben geheuld ontvangen de Onderwijzersacte zonder hiervoor examen behoeven af te leggen Ook keringen van Gymnasiaen H B S ontvangen onder dezelfde voorwaarden hun diploma s zonder hiervoor examens te behoeven af te leggen Inliclitingen over repatriëerenden Radio Herrijzend Nederland heeft medegedeeld dat het bericht uitgezonden betreffende inlichtingen over repatriëerendcn welke inlichtingen ingewonnen zouden kunnen worden bij den dienst van het M G aan de Carel van Beylandtlaan te Den Haag op een misverstand berust Wanneer men inlichtingen wenscht over repstriëerenden of nog In Duitschland vertoevende Nederlanders dient men zich te wenden tot het N V H ter plaatse dat formuliereii vei schaft welke ingevuld moeten worden en opgezonden dienen te worden aan de offtclëele repatriëerir gsinstanties H M de Koningin ontvangt Mgr de Jong H M de Koningin heeft Mgr de Jong Bisschop van Utrecht in audiëntie ontvangen om zich persoonlijk o de hoogte te stellen van het verzet van de Nederlandsche Katho Heken in den bezettingstijd Mgr de Jong bood de Vorstin een cople aan van het binnenkort van zijn hand te verschijnen geschrift waarin de houding van de Katholieken tijdens de bezetting uitvoerig wo dt uiteengezet DISTRIBUTIENIEUWS Publicatie voor het District Gouda omvattende de Distributiekringen Alkemadc Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Gouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat met ingang van 14 Juni tot en met 23 Juni 1945 BON 33 VAN DE M G KAART recht geeft op het koopen van 2 Kg aardappelen Deze bon behoeft niet bij de Centrale Keukens te worden ingeleverd De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat BON 36 VAN DE M 6 KAART is aangewezen als klantenbindingsbon voor groente en fruit De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat de groentehandelaren in het Westen des Lands de van het publiek ontvangen bonnen 36 van de M G kaart op Woensdag 13 en Donderdag 14 Juni 1945 bij de plaatselijke distributie diensten moeten inleveren ter verkrijging van toewijzingen op basis van 1 rantsoen per ingeleverden bon NU KUNT U NOG IETS GOED MAKEN gtj Winkeliers die nog wel iets hebt achtergehouden gy Boeren die boter en kaas ruilden voor kleeding en huisraad 9V Zwarte handelaren die 5 jaar grof verdienden Geeft ROYAAL op Zaterdag 16 Juni a s NederlancTs Volksheratel