De Vrije Pers, donderdag 14 juni 1945

Qc handflaren moeten 4oW tQfw ïtiig op UonderdBa H juni 1945 voord bevoorrading bil de plaatselijke V rdcelkantoren voor Groente en Fruit inleveren De Direcreur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat voor alle artikelen de rantsoenbonnen met den opge drukten datum 30 9 en de NOOD rantsoen bonnin met Ingang van heden vervallen zijn Hierop mag derhalve niet meer gekocht en afgeleverd worden De handelaren en instellingen kunnen deze bonnen ook niet meer bij den distributiedienst inwisselen tegen toewijzingen Van 11 Juni af zijn in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht uitsluitend geldig de rantsoenbonnen met den opgedrukten datum 30 t 45 welke thans doordeDlstributiediens en worden uitflegeven Op de door mij gepubliceerde bonnenlijst komt de volgende mededeeling voor ongeoorloofde vóórinlevering kan tot Mnhiding geven Dit beteekeat dus dat het den winkeliers verboden is de bonnen waarop rechtstreeks goederen kunnen worden gekocht van te voren van hun klanten en van niet kianten in ontvangst ie nemen en ectst later daarop de goederen af te leveren Het i i tnü gebleken dac er eenigc winkeliers zijn die er niet voor terugdeinzen bovenstaande bepaling te overtreden Deze winkeliers pogon door het bezoeken van niet klanten hun klantenstel sel uit te breiden De wijze waarop ZH dit trachten te doen moet echter zonder meer als minderwaardig woiden aangeduid Deze winkeliers trachten de niet klanten er toe te bewegen hun bonnen aan h n af te geven inplaats van daarmede naar den eigen winkelier te gaan In verband met hit vorenstaande richt ik langs dezen weg een ernstige waarschuwing tot die winkeliers die zich aan bonnen IK ht acbuldig mtkcti Een dergelijke vorm van concurrentie acht ik zeer ongeweoscht en allerminst bevorderlijk voor een spoed g terugkeeren van ncirniale tot tjit den Deze bonnenj igende winkeliers dienen hun ongeoorloofde hanaellrgen dan o k onmiddellijk te staken Machten n ij rapporten bereiken die btit tegende l vermelden dan zal dezerzijds niet worden geschroomd over fe gaan lot het nemen van ingrijpende maatregekn Tot het publiek richt ik het dringend verzoek geen medewerking te verkenen aan de bedoelde overtreders Het moge een ieder duidelijk zijn dat de overtredende winkelier zich financieel voordeel verschaft doch dat onder bepaalde omstandigheden het publiek de dupe zal zijn Wanneer ieder zijn medewerking verleent moet en kan dit worden voorkomen De Vertrouwensman van het C D K bij C N V District Gouda H HARDIJZER Boekbinderii H J AGTEN IJSSELLAAN 28 GOUDA adres voor het inbinden van alle soorten boeken in GEWONE en LUXE uitvoerinq M V Z GOUDA N V Stoombootdiensf J v d Maadcn 4Co Passagictrsdienst Amstcrdam Gotida Rotterdani v v Afvaart van Dottland s Scheepagentuur Vest Ondertrouwd WilhdffldS Johannes Goroelis Steeoland ea Mat gare tha Maria van Vliet Plechtige Huwelijksmis Dinsdag 26 Juni 10 uur in de kerk vanden H Jozef Gcuwe Gouda Receptie 2 30 tot 3 30 uur Bloemendaal 76 TotkoiMBtig adres woonark Frouwke Regente seplantsoen Heden bereikte ons de imarteüjke titding dat in Dultschland op 12 Maart is overleden onze lieve zoon broeder zwager en Oom LEO V d HEUVEL in den ouderdom van 25 jar n V d Heuvel N P V d Heuvel V d Zaan A V d Heuvel G V d Heuvel Uitteohogaard Eddy Frank A M v Zanten v d Heuvel H v Zanten N P T Vonk v i Heuvel J G M Vonk Heden ontvingen wil de droeve tijding dat op 25 Maart 1945 lo het concentratiekamp Buchenwalde O is overleden onze geliefde Zoon Broeder Kle nzoon en Neef HANS HILHORST in den leeftijd van 23 jaar Wassenaar E M Hilhorst Janssen J A Hilhorst en verloofde Greetje Louis Gouda Mevr de Wed A C M Duijnstee Verbceck Markt 49 Gouda Wassenaar 12 Juni 1945 Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor alle belangstelling tijdens de korte ziekte en het overlijden van ons lief dochtertje en Zusje JOPIE In het bijzonder de Doctoren en Zusters van de Wijk Fan A SCHOONDERWOERD Huiigenastraat 124 Gouda Het V ITERSON ZIEKENKUIS vraagt voor direct een Lianenmei je en eenige Werksters Hojg loon en kost Aanmelden tusschen 18 JO en 19 30 uur aan de Huishoudschool m Hiermede betuig Ik mijn hartelijken dank aan de Weled Zeergel Hoeren Doktoren H W de Planque en H A M Eljkman en aan de Zusters van het Iterson Ziekentiuij voor de liefdevolle verpleging aan mijn dochter tijdens haar ziekte ondervonden T LAKERVFLD Da Costakade 4 Langs dezen weg betuigt onde geteekendf ook namens zijn moeder zijn Karlelijken dank aan vrienden bekenden buurtgenootor en in het bijzonder aan de muziekvereeniging voor de bewijzen van belangstelling en de aardige attentie hem bewezen bij zijn terugkeer uit Dultschland J DEKKER IJsvogelsIraat 13 Voor de vele bewijzen van belangstelling door familie buren en vrienden beloont betuig ik mijn hartelijVen dank WIM ANKER Snoystraat 91 Voorde vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij mijn terugkeer uit Dultschland betuig ik mijn hartelijken dank H v LEEUWEN 4e Kade 38 Vertrek naar Amsterdam Dinsdag Donderdag Zaterdag 11 uur v m Oorlog weg Kuikens komen voor hen die met hnn pluiraveehouder vergunning een aanltoopvergunning kunnen afhalen bij de P B H en deze direct inleveren bij W C STEENKAMED De eerste kuikens kunnen worden geleverd 30 Juni en vervolgens iedere week Witte Kuikens Witte prijzen Telefonisch doorloopend weer te bereiken onder No K 1821 214 HAASTRECHT Het Adviesbureau voor HnJsh Voorlichting en Gezinaleidiro èeveslied in school 4 Gouwe 105 Cteftenover de OoRnenclool en ge opend DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG van 5 4 UUR geell raad in moeilijkheden op alle huishoudclqk gebied Steeds aciueele recepten verkrijgbaar Vertrek naar Rotterdam Moandag Woensdag Vrijdag 2 30 uur n m De lesnren van de G en A V Velocltas zijn met ingang van VRIJDAG e s als volpt Heeren van 7 8 30 uur n m Dames 8 30 10 in de zaal van het Veetnarktrestaurnnt Het Bestuvv D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD Knich voor den hooihou Adre i H van Bemmel Westzijce 90 Vlist Terstond een flinke Dagdlenstbode We k inrichting Groeneweg 33 Per 1 Aug a s een Assistente intern moet bekend zijn met alle huisellike bezigheden en goed kunnende naaien Wirklnrichtlng Groeneweg 29 Kapperabediende lelfit kmnende werkejl A V d Sloot Orantelaan 24 Waddinxveen Zoo spoedig mogelijk een meisje voor de hulshouding voor dag en nacht ook genegen in den winkel te helpen Verkerk Kleiwegstraat é 8 Gouda TE KOOP AANGiBODEN Boodschappentasschen vanif f6 75 Pnplertouw voor div doeleinden De Sti f Naalerstraat 8 Geopend v 10 12 eo 2 4 uur Damescyliodeibureautje Rleekersslagel S2 Angorakonijn met 6 jongen Karekletslr 56 Sloepje met toebehooren ca 9 voet mahoniehout Tevens jongeheeren fiets ï banden Weth Venteweg 89 H Gout a Fornuis en een kookkachel Karnemelksl 705 Zilvervoskonijnen Coornhcrtstraat 22 PERSONEEL AANGEBODEN Beschaafde Juffrouw 36 j Geref godjd zoekt plaats als Huishouditer bij heer met één kind Mej A Eijkelenstam pa Zwaan Gzo Maurltsairaat 24 Bodegrav o TE KOCP GEVRAAGD Flets tegen eiken prijs l uykeaatraat 14 Zg a n twee of drie pits gasstel P W Mul Turfmarkt 113 1 paar ontnesschoenen n aat ong 36 aatib F W Reltzslraat 69 Een goed onderhouden kinderwagen liefst opvouwbaar Raam 257 Melsjeaschcenen maat 29 ft 30 Ook bereid te ruilen vc or dito maat 27 Rejeer van Biieilrstreat 11 Gouda DIVERSEN Gevraagd door dame allern twee onge mcublleerdp kamers beneden of klein OR KKERIJ VERZIJL CJOUDA