De Vrije Pers, zaterdag 16 juni 1945

iden in een en afstand Gouda tot me n ov r de dl men zich tgene waar n en op te en tot mingbaan ng noemt verwarring schien toch ï feit dat ksbeixregiag uden willen geest Dit amste ken erbied voor elk mensch en s condlclo iksgemeen dlt ver sonaliatisch en Prof ikel in de tering van w nu voor wil om als de levens et elkaar in één volk te n dat wij bovenal dat itk bezit niet middel om men of als rdlgcn doch het geestelijk holleken en BtrIijIceD en ren kennen n geest zal n zal het orden voor ndblad voor tot bevorde heeft reeds 942 in deze te weten om it de Pfo Indivldualis hun eigen lepraedlspo zlJD terwijl Katholieken hun meer c de kerk in rrre van dat isies willen in de veromen en dan BÜa in Ieders wcdcrzijdsch hen en het jr meen schap e confessies iHrVe over r zal alleen ectceren een nschapdoen pe kloof in ons volk er was geen voiksgemeenschap en er was geen democratie in den waren zin van het woord Maar nu De Volksbeweging wil dat alle groepsovertulgingen bijdragers zullen worden van één Nederlandsch Volksgeheel d w z facetten van één steen zullen vormen Dit kan alleen als de antithesen In ons volk minder worden toegespitst en er in ons volk heerscht een democratie van den geest Moge het feit dat op 5 Mei 1945 direct na de bevrijding in de St Janskerk alhier alle chlstelijke confessies waren vereenlgd een sympthoom zijn van een nieuwen geest H H KIRCHHEINER Ingezonden PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds G Elzenga s av 5 uur Ds G Elzenga Westerkerk 10 uur v m Ds E O J Japchen van Waarder s avonds 5 uur Ds F W G Verheul Vereen van Vrijzinnig Herv 10 30 uur Ds C P Thomsen Nederl Hervormde Vereen Calvijn 4 uur D s Damstee uit Stave itse Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur Ds J Nienhuis Evangelisch Luthersche Kerk v m 10 uur Ds J J Simon Donderd 7 30 Avondgebed Oud Kath Kerk lOen 6 uur pastoor Giskens Geref Kerk 10 en 5 uur ds J P C ten Brink Geref Zondagschool Jozef Groen van Prlntererschool Groenendaal van kwartvoor 3 tot kwart voor 4 uur Vrijgemaakte Geref Kerk 8 30 en 4 30 uur in de Rem Kerk Voorganger Ds G Koene koop Maandagavond 8 uur Evangeliesatle bijeenkomst in gebouw Daniël Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur Leesdienst Chr Ger Kerk 10 en 5 uur ds A Dubois Ned Ger Gemeente Turfmarkt 54 Zondag 10 en 5 uur ds Joh v Welzen Woensdag 7 30 Vrije Evang Gemeente 8 30 uur v m In de kleine kerk 5 30 uur gebouw Zeugestraat 38 Opwekkingssamenkomst Beide diensten worden geleid door ds H C Leep Leger des Hells 10 uur v m Heillginfis dienst 7 30 uur n m Openb Verl Samenkomst Dinsditg 7 30 uur n m Ledenvergadering Donderdag 7 30 nm openbare samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels Doktersdicnst Dr N Tom Burg Marfensslngel 69 Dr J G W F Bik Bleekerssingel 55 Apotheker adic ast Apotheek Grendel Pr Hendrikstraat 150 Burgerlijke Stand GEBOREN i 13 Juni Yvonne Jeannette d v J A Goudkuil en A W den Edel Molen werf 18 14 Juni Maria Elisabeth Johanna d V H Agten en J M M de Jong Vorstmanstraat 30 Hendrikus Leonardus z V H L van Schalk en N Polet R v Cattweg 206 ONDERTROUWD II Juni J D Kol ster en N M Wabbijn 14 Juni L de Vroom en A Scharleman C D B van Leeuwen en C H Bockamp F Muileren J van der Graaf L Brautiqem en C J van Driel OVERLEDEN 13 Juni Joseph Maria Sluijter 2 d Gerardus Dortland 70 j 14 Juni Anthonla Maiia Kromme geh met G IJpelaar 74 j DISTRICTS NIEUWS REEUWIJK Kranslegging op graf van gevallen vliegeniers Op het kerkhof te Sluipwijk heeft Dinsdag j l een korte plechtigheid plaats gehad op het graf van 7 geallieerde vliegers die vorig jaar In Sluipwijk met hun vliegtuig neestorlten In een korte toespraak memoreerde de heer Gijzenlj hoe dank zij de goede zorgen van het Bodegraafsche Roode Kruis de bemanning was ter ruste gelegd Tijdens deze plechtigheid werd een krans gelegd terwijl tevens door den heer Gijzenij werd medegedeeld dat er ook een hard steenen kruis op het graf zal worden geplaatst Talrijke militaire en burgerlijke autoriteiten waren bij de plechtigheid aanwezig Town Major Saademan zegde dank voor de eer aan zijn gevallen kameraden bewezen BINNENLANDSCH NIEUWS De repatriatie van Nederlanders De hoogste autoriteiten voor de repatriatie van Nederlanders zijn van hun verblijf uit Duitschland teruggekeerd Tot nu toe zijn 180 000 Nederlanders gerepatrieerd In de voormalige Duitsche concentratiekampen bevinden zich geen Nederlanders meer Groote luchttransporten zieken komen dagelijks Nederland binnen Volgens de Repatrleerings commlssie zal het niet lang meer duren of alle Nederlanders zullen zijn teruggekeerd Militair Gezag DUtrlcts CofDmissariatcB Het is wellicht voor velen van belang te weten dat in de navolgende steden van ons land een Districti Comroissariaat van het Militair Gezag is gevestigd Groningen Appingcdam Veendam Winschoten Sneek Drachten Assen Meppel Emmen Zwolle Almelo Deventer Enschede Amsterdam Haarlem Zaandam Hilversum Alkmaar Hoorn Den Helder Den Haag Delft Dordrecht Gouda Lelden Rotterdam Slulskil Goes Utrecht West Utrecht Oost Amersfoort Apelc oarn Doetinchem Eist Nijmegen Zutphen Geldermalsen Harderwijk Breda Tilburg s Hcrtogenbosch Oss Eindhoven Maastricht Heerlen Roermond Venlo Bttitenlandsch Nieuws Plaats der driemogendhe denconferentie bekend gemaakt Naar hedenmorgen werd medegedeeld zal de conferentie tusschen Truman Churehill en Stalln plaats hebben in de omgeving van Berlijn Attlee zal aan de besprekingen deelnemen De strijd in het verre Oosten Op Borneo maken de Australische troepen goede vorderingen De stad Brunai werd veroverd Op Tarakan Is de strijd geëindigd Het eiland Okinawa is praktisch geheel In Amerlkaansche handen De Japanner houden nog op een gebied van 35 KM stand Nieuw Chineesch offensief in de richting van Weng schau Supers wierpen 3000 ton brandbommen op Osaka Op 1 Juli zal het jaar beginnen waarin twee milliard Kg bommen op Japan zullen vallen die het land volkomen zullen verwoesten DISTRIBUTIENIEUWS Kersen voor alle consumenten Het plaatselijk verdeel kantoor Gouda heeft een aanvang gemaakt met de bevoorrading van kersen voor kleinhandelaren op baals van i 4 kilo per consument Consumenten die tijdig hun groentebon 36 hebben ingeleverd hebben dus te zijner tijd recht op een kwart kilo kersen De prijs der kersen Is tot en met 19 Juni F 0 85 per kilo afwijkende kwaliteit f 0 75 per kilo Ter voorkoming van ziekten is het noodzakelijk de kersen voor het gebruik te wasschen Alle verkoop van kofiitsurrogaat zonder inname van distributiebescheiden is ten strengste verboden Ook de in ontvangstname van koffie zonder afgifte van distributiebescheiden is verboden Overtredingen zullen ten strengste worden bestraft z u met sluiting van winkels en Inbeslagname van alle voorraden De Gemachtigde v d voedielvoor zienlng voor het groote stadsgebied Gouda KORTE berich ten Von Ribbentrop is gearresteerd Hijwas van plan onder te duiken De laatste groote aan val van deLaftwalFe vond op Nieuwjaarsdag plaats Van de 300 ingezette toestellen gingen er 221 verloren Na den aanval belde Hitler Goring op om op te houden met deze ztnlooze aanvallen daar deze tot gevolg hadden dat er steeds meer geallieerde vliegtuigen op Duitschland werden afgezonden Dit was het einde van de Luftwaffe Spanje zal onderhandelen over deterugtrekking van Spaansche troepen uitTanger Op de plaats waar te Bede in Zeeuwsch Vlaanderen H M de Koningin het eerst de grens overschreed zal een monument worden opgericht Sjef van Dongen de bekende Neder landsche Poolvliegenier is benoemd totwaarnemend burgemeester van Aardenburg In verband met het feit dat de drooglegging van Walcheren dit jaar niet dreigt klaar te komen wegens gebrek aan arbeids kraehten heeft de Commissaris van deKoningin van Zeeland een oproep gerichttot alle bewoners van Walcheren aan denslag te gaan Elsenhower heeft op een persconferentie te Londen verklaard dat Duitschland nooit meer in staat zal zijn oorlog te voeren De Griekschc Volkspartij heeft zichvoor het herstel van de monarchie uitgesproken In Syrië en de Libanon Is de toestand niet rustig Er hebben zich weer incidentenvoorgedaan terwijl er een felle anti Fransche campagne wordt gevoerd De Franschetroepen zijn bezig zich uit deze gebiedenttrug te trekken Volgens den omroepdienst van het Int Comm van hef Roode Kruis te Bern zullen de namen van Nederlander die uit deportatie In Duitschland bevrijd zijn iedereMaandag en Donderdag nm 18 uur Zw tijdop golflengte van 44 97 meter worden omgeroepen In Triest zijn alle huizen met Italtaansche en geallieerde vlaggen versierd De Amerlkaansche en Britsche soldaten worden onder de bloemen bedolven