De Vrije Pers, maandag 18 juni 1945

MAANDAG 18 JUNI 1945 No 145 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J KIJKSEN Administratie M 1 VAN LOON Bureau MARKT 20 GOUDA UITGAVE VAN JE MA TIEIMOBAl HET PAPOOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORSANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 10 cent STADSNIEUWS Parade Blonenl Strijdkrachten Begunstigd door prachtig zomerweer hielden de Blnncnlandschc Strijdkrachttn van het district Gouda Zaterdagmiddag een groots opgezette parade waaraan ongeveer 1700 leden der B S deelnamen Van de zijde van het publiek bestond groote belangstelling Voet den aanvang der parade votid er een Inspectie plaats op de Markt waar zich een grootc menigte had verzameld Om kwart voor drie arriveerde Majoor Burghout verbindingsofficier en vertegenwoordioer pn Prins Bernhard die de keurig opgestp de troepen inspecteerde In zijn gezelschap bevonden zich een vertegenwoordiger van het Canadeesche leger de Distrlctsromniapdant de heer M A de Korte Generaal b d Duymaer van Twist en vele officieren van de B S Na het afnemen der inspectie marcheerden de troepen via We thaven en Doelestraat naar tiet Amerikaauije waar vanaf een tribune de parade werd af ie jmen Op de tribune hadden talrijke burgerlijke en militaire autoriteiten plaats genomen o f Maloor I Hiqedoorn districtscommissaris vaa het Militaire Gezaq en vele officieren van zijn staf de offlcieret van het Commissariaat Noodvoorzienino eden van het Roode Kruis Hnipcorps pn Ie kernleden ran de L O de heeren A Lanncraar J M Kwinkelenberq Derksen en Pchat Stram marcheerend op de muziek van talrijke m izi kcoroien t okken de afdc incien der B S langs de tribune waar Majoor Burghout de pa ade afnsm nadat de troepen door den n C B T den hier P Pf rrs aan hem w ren gepresenteerd Ook de vrouwetilkc leden der B S ramen aan de par de deel Van de zijde van het pt hlipk waiook hier de belangstelling groot Belevenissen in concentratiekampen Dinsda avond a zullen Mej M Steens ia en de heeren P v d Hout en R v Rooypn opnieuw vertellen over hun belevpniisrn De belangstelling voor deze cnusprirën i s zoo groor dat de zaal nu reeds is uitverkccHt Biieenkomst Leger des Hcils Op Donderdag 21 juni a s z l de heer W F Kloos In de groote zaal van het fe bouw van het Leger des Heils Turfmarkt 111 des avonds 8 uur spreken over ziin geestehike ervaringen in het concentratiekamp Vught De toegang is vrij De aanvang is vastgesteld op 8 uur Om half 8 gaat de zaai voor de belangstellenden open Tubileum De heer W Blom Ijsvogelstraat 15 hoopt op 20 uni a s den dag te gedenken dat hij vóór 25 jaar bij de firma Goedewaagen in dienst trad Van jong maatje is hij opgeklommen tot afdeclmgs chef Bureau voor oorlogsvrijwilligers Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt zal zeer binnenkort in Gouda een bureau voor oorlogsvrijwilligers worden geopend Opnieuw blikinzameling Het ligt in de bedoeling opnieuw een blik i zamehng te houden Men wordt verzocht de blikken op te sparen en ze indien mogelijk met warm water te reinigen BINNENLANDSCH NIEUWS Begin bestraffing landverraders In Den Haag en Amsterdam zijn Bijzondere GerechtshciVPn voor de bestraffing van l jndveiraders n de Bijzondere Raad van Cassatie ingesteld ter berjcht jg van landverraders Mr H Haqa is benoemd tot president an den Bijzonderen Raad van Cassatie tol p ocureur fi scaal mr A M baron van Tuyltot Serooskerken i ot president en procureurt generaal in den Haag en Amsterdam zijn re p benoemd mr A L M van Bercket mr I Zaaiv r dr A v Hamel enmr N T G Slkk l Maandag zullen bovengenoemden den eed afleggen in handen van Prof P üj Gerbrandv roini ster van Justitie die door H M de Koningin daartoe is ge iach tigd Ministerraad in Den Haag In den Ministerraad is Donderdag j l een lanqe agenda afacwcrkt Mr F M van Kleffens aaf eon verslag van de Friscocon fercntte Vooral het vraagstuk hoe de naar DuitschlandqevoerdeNederlsnd cheqoederen in hPt bijzonder de frfinsportmiddelen zoo snel mogelijk naar Nederland kunnen worden terugaebrarht m iakte ppp purt vpn bespreking uit De huidige voorlonpige commissie die onlanqs is bonoemd werkt niet raar den wer ch van dp reamino In dit verbnnd kan worden gezegd dat het kolentransport vee te wensohen overlaat De gestolen Neder landsche transportmiddelen zijn naar alle dcelen van Europa vervoerd Zoo bevinden er zich b v veel Nederlandsche schepen in Noorsche havens en op den Donau Aan den dood ontsnapt Het vliegtuig waarmede Generaal Majoor Krul een bezoe aan Texel heeft gebracht is bij het vertrek door een botsing vernield Het vliegtuig raakte met zijn rechtervleugel een huis waardoor de vleugel ürakenhet toestel neerstortte De generaal en de piloot werden uit het vliegtuig geworpen doch bleven practisch ongedeerd BUITENLANDSCH NIEUWS Crisis in België Zaterdag j l is de Belgische Minister President n et zijn geheele regeering afgetreden Zondag zeide hij Ik ben nog niet weg en hoop het verdere premivrschap te kunnen büjvei vervullen Dit kan in dezen zin worden itgelegd dat hij hoopt dat Koning Leopold al beslui en om af te treden De Socialister hebber gedreigd in staking te zullen gaan als d koning niet abdiceert De Katholieken verdedigen de constitutionele rechten van den Koning De strqd iti het verre Oosten In Noord 3oraeo maken de Australische troepen snelle voorgang Uit vrees dat de geallieerden spoedig de olievelden vanScre wak in bezit zulten nemen hebben de Japanners 22 van deze bronnen in brand gestoken De Japansche berichten over het opstoom n van een groote geallieerde vloot naar Balik Papan zijn nog niet bevestigd Op Okinawa is de Japansche tegenstand nu ongeorganiseerd Vliegtuigen van dit ei and hebben een aanval gedaan op Japansche steunpunten m de Araanigroep Truk werd door Brltsche oorlogsschepen aangevallen Wat wilde U geven vóór de be vrifdirtg als uw leven maar gespaard bleef Geeft na de HELFT en U geeft Toy il op ZATERDAG 23 JUNI a s Nederland Volksheratel