De Vrije Pers, maandag 18 juni 1945

WSTRIBUTIBNIEUWS OfFicieele boonenlijst voor de 2e week van de 7e periode 1945 van 17 ot en met 23 Juni Publicatie voor het District Gouda omvattende de Distributiekringen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel üouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden 41 800 gram brood 57 400 gram brood R 9 250 gr rijst of rijstebloem 125 gram versch vleesch zond ïr been of 4 c vieesch in blik 112 gram 4 oz vieesch in bük 112 gram 58 8 oz vieesch in bi ik 224 gram 44 eo 45 125 gr margarine of 109 gr vet 46 100 gram kaas 47 en R 10 125 gram suiker 48 1 tablet chocolade of 55 gram gebroken chocolade 49 en 59 2 k g aardappelen DOl rood 2 liter melk D 01 blauw 6 liter melk B08eoC08 Inlegvel liter melk Nog geldige bonnen 33 2 k g aardappelen Bon 41 eo 57 bij den biikker R 9 47 R 10 en 48 iq den Roode Kruia winkel 42 43 58 44 en 45 bij den slager 46 bl den kaaswlnkelieri 49 59 en 33 bij den aardappel handelaar D 01 rood D 01 blauw B 08 en C 08 bl den melkhandelaar Behalve de hierboven aangewezen bonnen voor brood kinderen 80O gram pn ouderen 1200 gram zullen in den loop der week nog bonnen voor biscuits voor ouderen worden bekend gemaakt De levering van rijst of rijstebloem is afhankelijk van den voorraad bij de winkeliers de keuze beru st derhalve niet bij het publiek Op bon 42 zalroomogeüjkversch vieesch worden afgeleverd Is dit niet mogelijk dan wordt vieesch in blik verstrekt De bonnen B 08 en C 08 inlegve zijn aanvullingsrantsoenen voor melk voor kinderen die in het bezit van deze inlegvellen zijn voor een tijdvak van 4 weken Deze kinderen ontvangen zoodoende 2 liter per week meer dan personen van 18 jaar en onder Bovengenoemde bonnen met uitzondering van die voor melk mogen aan de winkeliers eerst iiij aflevering der goederen worden af gtgcvcq ongtoorloofde voorinlev rlog k n tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven Bij deelneming aan warme maaltijden uit de Centrale Keukens moeten aldaar bij den kaartverkoop op Maandng 18 en Dinsdi g 19 Juni a s de bonnen 49 voor 2 k q aardappelen en 43 voor 4 oz vieesch in bhk worden ingeleverd Zelfverzorfers moefen op door de distributiediensten aan te ge ec dagen aldaar inleveren graan 41 57 en nader aan te wijzen bonnen voor biscuits vieesch 47 43 en 58 melk D 01 rood en blauw B08eo C 08 inlegvel aardappelen 49 en 59 De rdntsoenbonnen voor vieesch blijven uitsluitend recht geven op fO gram versch vieesch zonder been dus niet op vieesch in Wik In tegenstelling tot het bericht van vorige week ontvangt het publiek van Irish Stew dezelfde hoeveelheid als van Meat and Vegetables Dt Vertrouwensman van h t C D K bij CNV District Gouda H HARDIJZER OPROEP Alle verlofgangers c q ziekteverlof studieopdrecht etc in NederI Indischen dienst zoowel militairen als civfel dienen zich onmiddellijk in verbinding schriftelijk te itellen met het Hoofd der Sectie XV OoBten West Iodische Zaken Parklaan 56b te Eindhoven Overkomst naar Eindhoven zonder oproeping heeft geen zin Het Hoofd voorn J C J BONGERS Gcn Majoor K N I L M V Z GOUDA l eczekeeift eh 23 Juni 1945 D V hopen mijn geliefde Ouders den dag te herdenken dat zij vóór 25 jaar in het Huwelijk traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare docii r HENDRINA DE WIT Gouda Gouwe 209 23 luni 1945 D V hopen mijn geliefde Oom en Tante J OE WIT en G DE WIT de Mooy den dag te herdenken dat zi vó6r 25 aar In het huwelijk traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven Is de wensch van üun dankbaar nichtje ADRIANA Gouda Gouwe 209 l Tot onze grootc droefheid nam God heden onse twee dagen geleden geboren lieveling JOOP weder tot Zich Moge hij in den hemel een voorepraak zijn voor zijn Ouders I en broertje W H Sluljt P Sluijtervan Loon Niek Gouda 13 Juni 1945 Heden overleed zacht en kalm na een zeer langdurig geduldig gedragen lijden mijn lieve vrouw en der kinderen zorgzame Moeder Behuwd en Grootmoeder NIESJE DE WEGER V eb van der Kll ia den ouderdom van 65 jaar Namens allen J G DE WEGER Gouda 16 Juni 45 B Murtenssingel 73 Ueteraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 19 uni a s te 2 30 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Te huu gfevraagd gedurende ongeveer 2 maanden PERSONEN AUTO Aen en Verkoopbureau van Akkei bouwproducten Lange Tiendeweg 79 Gouda Tel 3725 De Heer en Mevrouw G F V d WANT EELKEMA zeggen mede namens de weder zijdsche ouders hartelijk dank voor de bij hun huwelijk ondervonden belangstelling van Leeuwenhoeksingel 22 Delft BUTACASÜ In verband met de moqelllkheid dat zeer spoedig Butagas beschikbaar komt verzoeken wij al onze a bonne s TEN SPOEDK5STE hun ledige fietschen aan onderstaand adrea in te leveren N V P J ENDENBURG Veerstal 18 Gouda FIRMA J SPRUIT Gez van Treijen LANGE NOODGODSSTRAAT 5 DE ZAAK IS VAN 16 JUNI tot 15 JULI GESLOTEN Hotel DE ZALM vraagt voor direct 2 nette kamermeisjes Hoog loon I Bewindvoertng S WEIJL Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen vtisc uldigd zijn aan dan wel preientlei hebben te a laste van S WEIJL Banketbakker gewoond Sebhende te GOUDA Krugerlaan no 48 diëten hiervan vóór 1 Juli 1945 opgave te doen ten kantore van bewindvoerder Mr J 1 VAN DOORNINCK Regentesseplantso en no 28 De bewind voe der Mr I van Doorriock Bewind voering Mevr A VROMAN VROMEN Allen die geldeu of goederen onder zich hebben van of betalingen verschuldigd zijn aan dan wel pretenties hebben ten laste van Mevr A VROMAN VROMEN gewoond hebbende te GOUDA Krugerlaan no 87 dienen hiervan vóór 1 full 1945 opgave te doen ten kantore van bewindvoerder Mr J I VAN DOORNINCK Regentesseplantsoen no 28 De bewindvoerder Mr J I van Doornlnck Bewindvoeting I PIEROT Allen die gelden of goederen onder zich hebben van of betalingen verschuldigd zijn aan dan e pr ï ïn i 8 hebben ten laste van i ricROT qewiond hebbtndi te GOUDA Fluveelcnïinge nt 6 dieoen hiervan vóór I lull I9 3 opgave te doen ten kantore van bewindvoerder Mr J I VAN DOORNINCK Regentesseplantsoen no 26 1 De bewindvoerder Mr J 1 van Doornlnck Abonneert U op DE VRIJEPERS Christelijk Lyceum te Alphen a d Rijn vraagt TIJDELIJKE Leerkrachten die het Christelijk Onderwijs uit beginsel dienen voor Wiskunde 20 uur Staatswetenschappen 9 uur Frans 16 uur en Engels 7 uur Brieven aan den Secretaris van het Bestuur den Heer B LEMKBS V Boetzelaerstr 13 te Alphen ad Rifn D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD Net meisle van 8 tot 3 uur mft kost of werkster voor 2 dagen per week J Weh r Burgvjletkadr 44 Gouda Nette dienstbode voo daq of daaen naclit Mevr van der Heyden Mirkt 68 Flinke werkster voo den Vrijdag Mighotit de la Reylean 16 Nette werkster voor den Vriidap met midd ig kost Mevr Smeets Gr Beatrixatr 18 Gouda TER RUILING Een paar damevschocnen m 40 voor m 38 Tuinstraat S Melfllesmantel met bi p hoedje leeftijd 10 è 11 I voor tonqenspdk leeftijd 9 faar fongkoen Onder de Boomp et 33 Een paar z g a n geheel lrd ren lichtbruine dameszompmcboenen m 38 voor dito zoner schoenfn maat 39 W S V Dem Vrouwenbrug 87 Vli t DIVERSEN Verloren een kinderschoentj gaande van Ketelftraat raar Vosslus tra t inlichtingen Vosslu s iaat 13 Hoofddoek verloren kleur rood op blauw Terug te berorgea Karnemellcsloot 10 Verloren een ceintuur van b auw gabardine regenjas Mokvcid Groenendaal 93 95 OHUKKERII VERZIJL GOUDA