De Vrije Pers, dinsdag 19 juni 1945

No 146 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UITSAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSOR6ANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 10 cent DINSDAG 19 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 GOUDA Klachten Gelieve klachten over de bezorging on midcellijk aan de administratie door te geven STADSNIEUWS De Brokstukken v dezen tijd Het sigaretje van 6 cents In het licht bezien van de prijzen welke wi in den Dezettingscijd hebben betaald voor allerlei onmisbare artikelen o zoo U er zeil niet aan hebt meegedaan hebt U daarover toch wei hooren mompelen i een prijs van 6 et voor een sigaret niet hoog Als tegenprestatie tegenover ae ons gratis verstrekte levensuiiddelwi is de prijs zeits laag te noemen Wanneer het een veikapce wijze van belastingheffing is accoord in zooverre dan dat het er met op aankomt hoe de belasting wordt betaald indien zi toch moet worden opgebracht maar niet accoord uit dit oogpunt dat de lagere en laagste loonklassen dan op onevenredig zware wijze worden belast Ik zal mij veider maar met verdiepen in welke verklaring dan ook maar de zaak in al haar eenvoud aan U voorstellen n l dat een slgarettenpnjs van f 1 2o de 2y stuks ten eenenmale veel en veel te hoog is Het IS met misplaats als de prijs zwart ge uoemd wordt M i dient men hiermede zoo spoedig mogelijk op te houden willen wij nief terecht komen in den vlcieuzen cirkel vau ver hoogtng van prija tot verhooging van loon etc met al de narigheden daaraan verbonden Onze bezetters wisten de kosten nog op f 0 60 of f 0 90 te tiouden zij het dan in mindere kwaliteit Laten wij ons meesters van deze lieden toonen en geen goede leerlingen door den prijs zoo te stellen dat een behoorlijke sigaret zonder te groote opofferingen ook binnen het bereik ligt van eenvoudige loon groepen Om den volksmond te volgen Mede door de sigaret van 6 cents worden we straks het sigaretje Laat mij iets meer parlementair hier aan toevoegen Het is beter te voorkomen dan te gtner en welk woord ik de bevoegde instanties gaarne op het hart bind Voor een goed begrip verzoek ik bovenstaande niet te lezen als een klacht zonder meer doch deze aangelegenheid te willen bezien in haar economische waarde HARMS Voorzitter Nederland s Volksherstel Afd Gouda i oespraak tot de politie De Burgemeester heeft vorige week het Politiecorps ten Stadhuize toegesproken De burgemeester wees er op dat ook voor de Politie bij de bevrijding eea hoofdstak is atgesloten en met frisschen moed een nieuw tijdperk moet woiden ingegaan Dit slaat met op de zuivering van het Politiecorps door het Militair üeïag en te zijner tijd door het burgelijk gezag doch op de uitoefening van de politie taak Vóór den oorlog konden de politiemannen zich met recht beschouwen als de op voerders van de straat doch in den oorlog zijn er wantoestanden ontstaan De pohtie heeft aan gezag ingeboet eeneizijds heeft een deel van de Poutie zich als vijand van het volk of als £ in zonder voldoende ruggegraat doen kennen deze mannen zijn reeds voor loopig uitgeschakeld maar anderzijds is er ongetwijfeld ook doch zeker met alleen bij de Politie een zekere inzinking geweest De zorgen om fiet eigen bestaan hebben hier en elders ook de Politie er roe gebracht zich met altijd aan de geldende voorschriften te houden en ook is ongetwijfeld voorgekomen eveneen hier en elders dat politiemannen een oogje hebben dicht gedaan voor overtredingen welke niet alleen volgens het formeele recht maar ook gemeten naar de werkelijke belangen van het volk niet door den beugel konden Een zekere matheid bij de uitoefening van hun plicht lijkt bovendien ook heden ten dage alet te ontkennen Dat alles zal wederom anders moeten worden De Politie zal wederom moeten worden de opvoedster van de straat en daar er veel op te voeden is zal het met tact maar ook met kra ht dienen te geschieden Er Isgeen enkele verontschuldiging voor baldadigheid in een tijd van schaarschte en nood zooals de onze al is het ontstaan en voortduren daarvan te begrijpen Hetzelfde doet zich voor met de diefstallen van hout e d Te begrijpen maar tevens met kracht te bestrijden Zoo gaat het ook met verkeersovertredingen Het was zeker niet sympathiek dat tijdens de tijd der bezetting toen de menschen on het blqpte bestaan worstelden op Dultsche order series verbalen werden opgemaakt doch de burgerij moet er thans aan gewennen dat b V verkeersdlsclpllne een ei rste vereischte is vüoide veiligheid op straat De Burgemeester bond de leden van het corps op het hart in het belang der Goudsche burgerij ook in hun eigen belang om zich met nieuwe liefde en kracht aan han taak te geven De taak van de huidige gemeen te commissies Van de zijde van het gemeentebestuur ontvangen wij het volgende bericht Bij artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 5 September 1944 no 86 waarbij de bevoegdheden en de samenstelling van het gemeentebestuur vooiioopig worden geregeld werd tevens bepaald dat alle commissies voor zoover deze voor of namens het gemeentebestuur of krachtens de wet met een taak van bestuur beheer of toezicht in de gemeente zijn belast evenals dit met den gemsenteraad zulks het geval is hun bevoegdheden tijdelijk niet uitoefenen Deze bevoegdheden worden door Burgemeester en Wethouders waargenomen Aangezien het echter in feite voor Burgemeester en Wethouders die juist in de tegenwoordige omstandigheden met veel werkzaamheden belast zijn bezwaarlijk is om ook nog de werkzaamheden van bedoelde commissies en colleges geheel en zonder assistentie uit te oefenen hebben B en W deze commissies uitgenoodigd om tot cadcr order als adviseerende commissies op te treden Alle besluiten welke voor het bestuur beheer of toezicht genomen moeten worden zullen derhalve uiteindelijk van B en W uitgaan doch deze zullen profiteeren van de voorlichting van hen die krachtens hun ervaringen geacht worden ter zake kundig te zijn Natuurlijk hebben B en W aan dezen maatregel vooraf laten gaan een zuivering van de commissies voor zoover deze politiek besmet waren B en W hebben daarom in het algemeen ongedaan gemaakt de om po litiekf redenen door N S B fJurgemeesters gedane benoemingen en ontslagen Slechts met de Commissie van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon is dit proces nog niet voltooid mede De bezetter dwong U een gift a ƒ te staan NU bent U VRIJ om te geven Geeft ilaarom royaal op ZATERDAG 23 JUNI a s Nederland s Volksherstel