De Vrije Pers, dinsdag 19 juni 1945

in verband met het feit dat de toestand van de vakorganisatie welke voor de samenstelling van dit college van belang zijn nog niet geregeld is Het gemeentebestuur hoopt echter ook op dit terrein spoedig een advi seerend college te kunnen instellen Commissie vr n Vrijlating ingesteld De Militaire Commissaris voor Gouda en omstreken heeft ingestek t en Commissie van Vrijlating ter standplaats Jouda De taak dezer Commissie is den Militairen Commissaris van advies te dienen omtrent vrijlating van in bewaring gestelden vrijlating van personen aan wie een gedwongen verblijfplaats is aangewezen opheffing van andere vrijheidsbeperkende maatregelen omzetting van een in bewaringstelling in een maatregel van lichtercn aard Alles voor zoover het betreft het gebied van den Politiekcn Opsporingsdienst te Gouda Tot leden der Commissie zijn benoemd de heeren W Dercksen M A de Korte beiden te Gouda en Mr W H Sprengerte Moordrecht Verzoeken om vrijlating moeten bij de Commissie worden ingediend Nieuwe advies commissie ingesteld De Militaire Commissaris voor Gouda en Omstreken heeft ingesteld een Adviesaom missie Zuivering Personeel bijkantoor Gouda van het Gewestelijk Arbeidsbureau Tot leden dezer Commissie zijn benoemd de Heeren Mr J A van Bronkhorst voorzitter M J Spek M A de Korte M Frie en H Oosterwijk allen te Gouda De taak der commissie zal zijn den Militairen Commissaris van advies te dienen omtrent de vraag tegen welke leden van het personeel van het Arbeidskantoor Gouda maatregelen als bedoeld in het Zuiveringsbesluit gewenscht zouden zijn De Commissie zal de bevolking in de gelegenheid stellen tot het doen va schriftelijke en met den naam van den aangever geteekende aangiften De eerste adviezen zullen vóór 23 Juni a s aan den Militairen Commissaris voorgelegd dienen te worden Belevenissen in concentratiekampen Het comité Eereschulden Dankbaarheid verzoekt ons mef j te deelen dat zij die Vrijdagmiddag i een toezegging kregen voor een plaatsbewijs voor de causerie over het leven in concentratiekampen deze bewijzen zoowel voor de causcriën van a s Woensdag als voor a s Vrijdag Woens dagmorjen tusschen 10 en 12u kunnen afhalen aan het Thalia Theater Plaatsbewijaen die Woensdagmorgen NIET worden afgehaald komen te vervallen De directie van Thalia Theater heeft haar zaal en den heer van Dam zijn geluidsinstallatie belangeloos voor dit deze causerie beschikbaar gesteld Houdt U aan de verkeersregels De politie zal scherp toezien dat de fietsers zieh houden aan de wegvoorschriften Er zijn reeds verschillende bekeuringen gemaakt voor het berijden van den hoofdverkeersweg in plaats van het rijwielpad het vervoeren van meer dan een persoon op een rijwiel en het fietsen op de Oosthaven in de verboden richting Werkvergunning kunstenaars en musici Er zal te Gouda een adviescommissie worden gevormd voor het beoordeelen der voorloopige werkvergunningen voor kunstenaars en musici Zonder een dergelijke vergunaing is het verboden op te treden Formulieren voor het verkrijgen van een voerloopige vergunning dienen te worden aangevraagd bij het Militair Commissariaat Oosthaven 53 Gouda sectie Voorlichting Drankwet Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter openbare kennis dat op 12 Juni 1945 bij hen is ingekomen een verzoekschrift van H Hoogendoorn wonende te Gouda Houtmansgracht no 19 om een verlof B ingevolge de Drankwet voor de volgende localiteit de benedenlocalitelt van het perceel Kleiwegstraat no H Binnen twee weken na de dagteekening dezei bekendmaking kan ieder tegen het verleeneu van dit verlof schrifielijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inb engen Gouda 16 Juni 1945 Weer geopend Met ingang van Woensdag a s worden het Stedelijk Pijpen en Aardewerkmuseum De Moriaan en de Stedelijke Librye weer geopend Zie voor verdere bijzonderheden de betreffende advertentie in dit nummer Benoeming Met ingang van 15 Juni j l is onze stadgenoot de heer K J G van dè Putte tot onderwijzer benoemd aan de Chr School te Ede Vernielzucht Alweer is op grove manier gezondigd tegen den oproep van onzen burgemeester om Gouda s afbraak tegen te gaan Er was n l een aardig bruggetje aangelegd tegenover de U L O school dat beide oevers van den Martenssmgel verbond en voor de bewoners zeer geriefelijk was De vandalen hebben nu reeds de beide leuningen verwijderd en van het voetdek is al één plankje weg Is het nu niet mogelijk deze herinnering aan de Duitschc bezetting verder intact te laien en het bruggetje te behouden Meer bakkers bakken Het aantal bakkerijen dat brood voor de bevolking bakt is met een achttal uitgebreid zoodat thans 11 bakkerijen weer in vol bedrijf zijn Voor Jong Holland De bewoners van een gedeelte van den Graaf Florisweg en 4e Kade hebben een buurts ereeniging opgericht Voor Jong Holland genaamd Het bestuur bestaat uit de heeren D Koster voorz D Rietveld secr Gr Florisweg 70 A de Jonge penningm en de dames Meteen en Berlijn Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Juni Christel Maria d v L M van Pinxteren en A J M van Teesellng Naaierstraat 20 Willy dochter van W Perdijk en A Lexmond Lazaruskade 45 Antonius Gerardus zoon van S C F de Zeeuw en A C Groos Burg m Martenssingel 27 Bertus zoon van G A Mourik en F Mourik IJssellaan 105 OVERLEDEN 16 Juni Niesje van der Klis geh met J G de Weger 65 jaar BINNENLANDSCH KIEUWS Steenkolenmijnen onder Staatsbeheer De Minister van Sociale Zaken heeft ingevolge het Buitengewone MijnenbeslultJ de mijnen Oranje Nassau Laura en Vereeniglng Willem en Sophia en de Dominiale mijnen onder staatsbeheer gesteld Beheerder is Dr Ir C Th Groothoff directeur der Staats mijnen die zijn functie reeds heeft aanvaard en in contact is getreden met de leiders der Vakvereenigingen Dc opsporing van zwart geld Op een Persconferentie heeft de Min van Fin dr W Huysmans medegedeeld dat het zwarte geld zal worden getroflrn d m v een sluitend stelsel van ingrijpende maatregelen in hoofdzaak bestaande uit maatregelen van fiscalen aard Er zal een fiscaal opsporingsorgaan in het leven worden geroepen Men kan er zeker van zijn dat slechts weinigen door de mazen zullen ontsnappen Over bet stelsel der te verwachten geldende flicale maatregelen kunnen nog geen bijzonderheden worden medegedeeld aangezien hierdoor eenerzijds het toekomstige kabinet te veel zou worden gebonden en anderzijds de verruimingsfactor ter voorkoming van onder dulklng niet wordt geneutraliseerd Vernielingen en opbouw in oos land Een zegsman van het ministerie van Landbouw heeft medegedeeld dat 230 000 h a van onze cultuurgrond door de Duitsche bezetting zijn getroffen 180 000 h a zijn ge inundeerd 100 000 h a hiervan met zoetwater 50 000 h a cultuurgrond zijn it onbruik geraakt door den aanleg van vliegvelden en verdedigingswerken 6000 Boerderijen werden door oorlogshandelingen of inundaties onbewoonbaar De opbouw wordt gelukkig snel ter hand genomen Aan de Nederlandsche Spoorwegen en de Rijkswaterstaat is het herstel van de Moerdijkbruggen opgedragen Dc vernielde bogen zullen worden afgebroken De ver kcersbrug zal waarschijnliik het eerst weer in gebruik worden genomen Vier van de tien bogen van de verkcersbrug zijn vernield De vernielingen aan de spoorbrug zijn grooter Een van de pijlers van deze bruq Is grondig vernield Oost en Zuid helpen West De provincie Drente heeft 26000 kg vande beste levensmiddelen naar het Westendes lands gezonden Zeeland stuurt steeds meer tarwebrood naar Amsterdam N Beveland alleen stuurde reeds 12000 wittebrooden Deenscbe goederen naar Nederland Volgens Radio Kalundborg zaler volgendeweek een schip met goederen voor Neder land uit Kopenhagen afvaren De ladingbestaat uit Decntche goederen voor ons land Verwacht wordt dat de reis 14 dagen zal duren ALLE oorlogsslachtoffers moeten geholpen worden Koopt onze zegels voor de oorlogsslachtoffers DeK DeK medegecl elke ri Nederlar verband vliegen on Het K L Ter Het bo pedeeld bezetting ooderge mogelijk hulpkrac nomen z Eerera Door zijn Inge naarsber schap va De ee Voor J C va 1 Voor Dr B Hein W Voor Mout Voor Jhr W Voor Slagter Voor gevoegd de dansk Aankl worden i het Bure gebouw door ten te zijn bij de w Oproepi zelf gee Door den E in hef fall II van A DE wonende ia paald dal warden geh tember 19 het Gerech no 117 te Gouda 1 5 Wil deg Ge 12 Juni verglMin heeft de beloonin vraag Zak Adres Fa W