De Vrije Pers, dinsdag 19 juni 1945

Het Stedelijk Pijpen en Aardewerkmuseum De Moriaan wordt vanaf Woensdag 20 Juni wederom voor het publiek ter bezichtiging gesteld Het is alleen op werkdagen geopend van 10 12 30 en van 1 30 4 uur Toegangsprijs 10 cent Het museum Catharina Gasthuis kan voodoopig nog niet geopend worden De Stedelijke Libryc wordt eveneens Woensdag 20 Juni heropend Zij is geopend s Woensdags en s Zaterdags van 2 4 uur M V Z GOUDA Abonneert U op De Vrije Pers tt inuit de iging ajncn IS Dr taats vaard rs der ld n van at het d ni v aatre egelen cpspo gepen i Over fiscale rheden erdoor c veel e ver onder ons e van 30 000 itsche ijn gezoet ijn in vlieg oerde en of r hand wegen an de rnielde e ert weer an de rnlcld rooter rondtg g van esten ebrood stuurde olgende Neder lading nsland en zal oeten De K L M in militair verband De K L directeur Majoor Vos heeft medegedeeld dat de K L M vliegtuigen welke den dienst tusschen Engeland en Nederland zullen onderhouden in militair verband zullen vliegen De machines zullen vliegen onder het Brit schetransportc nimando Het K L M personeel is gemilitariseerd Tering in oude betrekking Het hoofdbestuur der P T T heeft medegedeeld dat het personeel dat tijdens de bezetting naar Duitschland is gestuurd of Is ondergedoken geweest geleidelijk zoo veel mogelijk in dienst zal worden genomen De hulpkrachten die tijdelijk in dienst zijn genomen zullen worden ontslagen Eereraden voor de kunstenaarsberoepen Door de Chef Sta van het Militair Gezag zijn ingesteld vijf Eereraden voorde kunstenaarsberoepen onder algemeen voorzitterschap van Prof Mr H W Verzijl De eereraden zijn als volgt samengesteld Voor muziek J van den Bosch Prof Mr J C van Oven Dr E Reeser Jos Vranken Voor tooneeh Mej I M van Dugteren Dr B Hunningher Hans van Meerten Mr Help WiUemse Voor letterkunde Mr Bordewijk Mr A Mout Mr M Nijhofï Prof J W Tielrooy Voor de architectuur Jac Bot Dr J Kalf hr W J H E Sandberg H Wegerif Voor de schilderskunst J Bruyn Mr Slagter Jelle Troelstra D Wolbers Voor de toegepaste kunsten is als lid toegivoegd Jhr W H B Sandberg en voor de danskunst Mevrouw Line Tlggers Aanklachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend tot 1 Juli aanstaande aan het Bureau der Eereraden Sectie XIV Kunst gebouw B P M te Den Haag ZlJ dienen door ten minste twee personen onderteekend te zijn Aanklagers zijn onderworpen aan het bij de wet bepaalde ten aanzien van smaad Oproeping voor den Eereraad houdt op zichzelf geen oordeel in het publiek wachte Door den E A Heer Rechter Commissarl In het faillistement van de nalatenschap Van A DEN BOER destijds kaashandelaar wonende ie Gouda is andermaal nader bepaald dat da verificatie vergadering zal worden gehouden op Donderdag 27 September 1945 des namiddag te 1 4 uur in het Gerechtsgebouw aan den Noordsmgel no 117 ie Rotterdam Gouda 15 Juni 1945 De Curator Mr J I van Doorninck Wil degene die Dinsdagmiddag 12 Juni uit de Derde Kade bij vergissingeen autostep meegenomen heeft deze ten spoedigste tegen belooning terug bezorgen Bellamystraat 23 Gevraagd Zakkenstoppers of Leerlingen Adres Fa W Koemans Zn Zakkenhandei Nieuwe Vaart zich daarom voor vooroordeelen dienaangaande Ook verzoeken tot oproeping kunnen tot de Eereraden worden gericht BÜrfiNLANDSCH ilEUWS De oorlog in het Verre Oosten Op een persconferentie heeft de bevel hebbe der Amerikaansche legerluchtmacht generaal Arnold verklaard dat de luchtmachteu van Amerika en Engeland den oorlog tegen Japan voor het einde van 1946 gewonnen kunnen hebben De landmacht zou dan met ingezet behoeven te worden Binnenkort zal het japansche moederland met bommen van 6 ton worden aangevallen De bevelhebber van het 10e Amerikaansche leger generaal Buckner is op Okinawa toen hij zijn troepen aanvoerde gesneuveld Ook een Japansch bevelhebber liet op Okinawa het leven Admiraal Ninoloe pleegden met 5 van zijn stafofficieren zelfmoord De strijd op Okinawa n vdert snel zijn einde De Japanner zijn tot op een gebied van 2V2 K M 2 samengedrongen Op Borneo zijn Australische troepen in 2 dagen tijds 45 K M opgerukt en hebben ten Z van Brunal de olievelden aan de rivier de Toetok bereikt In de baai van Brunai werden nieuwe landingen uitgevoerd De troepen trekken zonder noemenswaardige tegenstand het binnenland in Balik Papan werd opnieuw aangevallen In China veroverden de ChiDcezen de havenstad Wenschau 350 k m ten Z van Shanghai Tevens maakten zij mieuwe terreinwinst bij Lu Tsjau De terugkeer van koning Leopold In België is de toestand zeer gespai nen in verband met den terugkeer van koning Leopold naar zijn land Volgens het Fraiiscge Nieuwsbureau schijnen alle maatregelen voor een algemeene staking gereed te zijc De Liberalen hebben de houding van hua ministers in het kabinet goedgekeurd In een radiorede deelde Min van Acker DISTR BU TIENIEUWS Publlcfctie voor het District Gouda omvattende de Distributiekringen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Gouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden In afwijking van het gepubliceerde op de bonnenlijst voor de week van 17 tot ea met 23 Juni wordt ter algemeene kennis gebracht dat het brood en de chocolade gratis worden verstrekt De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat voor de week van 17 tot en met 23 Juni 1945 de volgende bonnen geldig verklaard Bon 77 voor 300 gram biscuits Bon 78 voor 600 gram biscuits Bon 60 voor 40 gram koHie De biscuits zijn verkrijgbaar bij de bakkers terwijl de koffie vermoedelijk met ingang van heden in de Roode Krulswinkels kan worden gekocht Bon 50 M G Kaart voor koopen van 50 gram zeep © e zeep is verkrijgbaar in de Roode Krulswinkels vermoedelijk met ingang van Woensdag 20 Juni De Vertrouwensman van het C D K bij C N V District Gouda H HARDIJZER gisteren mede dat de regeering den koning zso goed mogelijk zal inhalen maar de beslissing aan hem overlaat Tot den terugkeer van den koning zal de regeering zich belasten met de afdoening der zaken KORTE BERICHTEN Royal Eugeneers hebben over de IJssel bij Zwolle een baily brug gebouwd welke voor het verkeer is opengesteld De Koninklijke Nederlandschc Marine verloor sedert het begin van den oorlog tot aan Mei 1945 96 vaartuigen BUTA GAS In verband mei d mogellikheld dal leer spoedig BUTA GAS b hikb rkon verzoeken wii al onze abonné s TEN bl ue DIGSTE hun ledige llesschen aan ons Depot op te geven Voor diegenen die zich alf nieuw abonné opgeven en zich reeds opgegeven hebben zal Buta gas geleverd worden loodra oe gas en flasschenpositie zulks toelaat L MIMPEN EN Zn Bu a gasdep6t Rayon Haastrecht Besloien DK Dansclub vraag Verloofde of Jong geirouwde paadjes Br lefier L v Burk Kleiweg Mevr Spaas Hoogendijk vraagt wegens vertrek van haar Zeeuwsch meisje een flinke Dienstbode zelfstandig kunnende werken Bodegraafschestraatweg 12