De Vrije Pers, vrijdag 22 juni 1945

OUDEWATER Voetbalvercenigiag Oudewater Zondag a s speelt Oudewater 1 tegen Haastrecht 1 een vriendschappelijken wedstrijd op het terrein te Haastrecht Waarschijnlijk zal dit een aardige ontmoeting worden R K S V U NJ O Zondag as speelt Unio 1 een vriendschappelijken wedstrijd tegen een M S V comblnatie te Montfoort De wedstrijd vangt aan om half drie Sportliefhebbers toont Uw belangstelling voor de sport door ons elftal te vergezellen Spelers en supporters vertrekken vanaf de Vischbrug om half twee Kct is tot dusver voor de vereeniging onmogelijk een thuiswedstrijd te organiseeren daar het veld geheel onbespeelbaar ts Het werd n l in October 1944 door de moffen in beslag genomen en diende toen eenigrn tijd als verblijfplaats voor ongeveer 250 ge evacueerde runderen De vereeniging is door deze daad ten zeerste gedupeerd Het bestuur stelt echter alles in het werk het terrein zoo spoedig mogelijk te doen verbeteren opdat spoedig de R K sportliefhebbers in de gelegenheid zijn de thuiswedstrijden te bezoeken Abonneert U op De Vrije Pers BINNENLANDSCH NIEUWS Tribunalen ingesteld Bij K B zijn tribunalen ingesteld voor de Arrondissementen Roermond Zutphen Zwolle Almelo Groningen Leeuwarden Assen s Gravenhage Rotterdam Dordrecht Amsterdam Alkmaar Haarlem en Utrecht Ried geplaatst in een gedeelte van ome vorige oplaag Loonen Dienst Uitvoering Werken s Gravenhage 18 Juni Naar wij vernemen heeft de Stichting van den Arbeid het centraal orgaan van samenwerking tusschen werkgevers en arbeiders in Nederland erbij den Dienst Uitvoering Werken ten sterkste op aangedrongen dat bij den D U W toepassing zal vinden de loonschaal waaromtrent dezer dagen overeenstemming is verkregen tusschen de georganiseerde werkgevers en arbeiders in het bouwbedrijf welke reeds eerder werd gepubl ceerd Voor nadere inlichtingen omtrent deze loonschaal wende men zich tot de vakorganisatie van werkgevers of arbeiders in het bouwbedrijf Adreswijziging Secretariaat H M de Koningin Er wordt bekend gemaakt dat het secretariaat van H M de Koningin van Dondeidag 21 Juni af gevestigd is te sGravenhage Kneuterdi k 20 D particuliere secretaresse en de particuliere secretaris vaa H M de Koningin houden spreekuur iederen Dinsdag van 9 tot 12 uur Het correspondentie adres van het Secretariaat van H M te Breda Haven 4 komt hiermede te vervallen Herstel van verkeersroutes Van bevoegde 2ijde vernemen wij dat In verband met den aanvoer voor de bezettingstroepen in Dttitschland de hoofdweg van Antwerpen naar Nijmegen en dan naar Cleef geheel door de geallieerde militairen in orde zal worden gemaakt zoodat de Baileybruggen zullen verdwijnen zooals dit in het vak s Hertog nbosch Eindhoven dan ook al aan het gebeuren is Ook zat het wegdek in goeden staat gebracht en gehouden worden Hetzelfde gebeurt met den spoorweg van Antwerpen naar Nijmegen en verder Duitsch land in De spoorbrug bij Nijmegen zal ook door de geallieerden in goeden staat gebracht worden Verloofd ANNIE JAN GISKES 24 Juni 1945 Gouda Kattensingel 85 Hilversum Melkpad Voor de vele blijken van belangstelling betoond bij ons 2b i arig huwelijk betuigen wij onzen hartPlijken dank aan vrienden buurtgenooten en in het bijzonder aan mijn medeleden der N B S G J BRON A BRON v Loon Hi rmede betuig ik mijn hartelijken dank aan familie buurtgen vrienden ea de muziekver van de Korte Akkeren voor de vele blijken van belangst bij mijn terugkeer uit Duitschland P V d Kleij Vondelstraat 4 M V Z GOUDA eea d eciHg€H Bezitters van een in goeden staat verkeerende personenauto die een eerstdaags te verwachten vordering daarvan willen voc rkomen door tijdelijke verhuring aan een bedrijf te Waddrnxveen ten dienste van de voedselvoorziening gelieven te schrijven naar NOORDKADE 28 aldaar Te huur gevraagd DE WILDE ongemeubileerde Zit Slaapkamer met keuken ofstockgelegenheid in centrun van de stad Brieven C W DE VROOM Hoogstraat 2 Gouda Motorrijwiel te huur gevraagd voor geruimen tijd Rijvergunning aanwezig Aanbiedingen J DE BRUIN Peperstraat 132a R K meisje gevraagd voor heele dagen zelfsta dig kunnende werken met vollen ko st GALAMA Gr Jacobastraat 28 Danset Ut HaasiuM Vanaf Zaterdag 23 Juni Hiermede betuig ik mijn harte lijken dank voor de belangst en de vele bloemen van bekenden en buurtgen bil mijn thuiskomst J Wildschut Vondelstraat 25 iederen Zaterdag dansen in Concordia Haastrecht onder leiding van den heer W KOK uit Gouda Voor de vele blijken van belangst door familie buren en vrienden betoond bij onzen terugk u Duitschland bet wij onzen hartel dnnk A Anders Kuiperstraat 39 J Anders Woudstraat 26 T Anders Tzn Singelstr 10 mat erst klai muxiek Aanvang n m 730 tot 1 0 u Entroe f 1 T D BOTH Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank voor de belangst en bloemen van buurtgenooten bij mijn thuiskomst N V Duivendijk Snoystraat 93 Hiermede betuig ik mijn hartel dank voor de groote belanqst en de vele bloemen van familie buren en bekenden bij mijn terugkeer uit Duitschland Piet de Vroom Vogelenzang 58 Langs dezen weg neem ik afscheid van al mijn vrienden en bekenden in Gouda bij mm vertrek niiar Rotterdam M BURGER Berkendal 164 RotterdamZuid BUTA GAS In verband met de mogelijkheid dat zeer spoedig BÜTA GAS beschikbaar komt verzoeken wij al onze abonné s ten spoedigste hun ledige fleaachen aan onderstaand adres in te leveren Butagas Depêt Moordrecht Westeinde H 135 Voor spoedige indiensttreding gevraagd Flinke dienstbode voor dag en nacht Hulp werkster aanwezig JASPERS Kattensingel 3 Tc koop 2 paard8 maaimachine Albion in prima staat W J Vis Smid Moordrecht Ter ruiling aangeboden zoo goed als nieuv e kinderwagen enkele malen gebruikt voor in prima staat zijnd heercnrijwfel met luchtbanden Te bevragen A van Ottdheusden Stoofsteeg Ia Geuda Te huur gevraagd Plashttiaje of kamera aan de plasicn of atnkje grond cm tent op te plaateen Brieven Boekhandel Verschoor Dubbele Buurt Verloren een bruin en wit gersit kindermantelfje obq St Joseph traatF W Reltzsfraat Tegen be 1 oen ing terug te bez aanMej TIEP ITssellaan 121 Het kind is door het verlies zeer gedupeerd D V P lles TER RUILING 1 paar mel estchoenen m 31 i g a n tegen een paar prima klnd r choenen m 28 laag model Kattensingel 93 7 p twarte D ichoenen met hakle m 38 voor 2 p molières maal 38 of 39 en 1 paar pantoffel maat 36 voor 1 paar pantoffels of chornea maat 38 1 val stof tapon kleine maat 38 voor 1 Upon maat 40 Tc bevragen Gr Florlsweg 78 3 witte knotten wol voor andere kleur en babykleeren voor longenskleeren 1 aar Usvogelitraat 4 Zeilboot met talg voor goede fiets of goede fiets te koop gevraagd Platteweg 2J7a Wie ruilt vrije 2de etage woning te Rotterd 5 kamers met badkamer voor vri e woning te Gouda Brieven met vermelding Woolng rull Rotterdam aan Boekh VersJuor Dubb Buurt Gouda Goed onderhouden poppenwagen voor een paar mei essch m 38 P C Bollistr B 83 1 paar goede damesschoenen m 40 te en dame pantoffels m 0 Gr Tacobastraat 41 Bruine goede kindermollères maat 22 V dito enkele mc en groote Toubertatr 138 1 paar hooge schoenen maat 42 in goeden staat voor lage maat 44 Reigeistraat = 35 JPUKKERIJ VERZIJL GOUDA