De Vrije Pers, zaterdag 23 juni 1945

No 150 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UITQAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORSANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 1 0 cont ZATERDAG 23 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA Nieuw kabinet gevormd Naar de B B C bericht is er een iettwe NederUndsche regeering gevormd osder voorzitterachap van Prof Ir W G Schermerhorn De namen van de 16 nieuwe ministers zuilen bin nenkort bekend worden gemaakt iNaar gekavend lelderland 1 l ot nog tue is het niet gemakkelijk een permit te Krijgen een vergunning om uu net zoogenaamae o2 geoiea te gadn het WestelijK deel van Weawrland dat htt laatst werd Bevrijd Oaar mopper je natuurlijk over Des te meer omdat MiUtair Oezag het moet dtgeven want als INeuérlander die met zijn iijd meegaat giet je daarover uageiijks je verontwaardiging uit I IViaar wie zeil tusschen het autoverkeer op den yrooten weg naar Uost en Zuid Romt begrijpt dat deze rem op het verkeer noodig is l usschen Utrecht en Arnhem en van Arnhem naar Mijmegen daveren in lange rijen van tien twintig vijttig de zware Icyer auto s van de Canadeezen tir is iets onver zetteiijks in du voortdurend voortrollen van wagen na wagtn ia onverstooroarcn gang elk met regelmatig loopende motoren perfect werkende remmen en prachtige banden die aldoor over die wegen het overwinningslied ruischen verdwenen is de vernieling waarvan de roestige tankcadaverS lanys den weg nog getuigen angst en dood hangen niet meer boven het verkeer wij voeren voorraad aan die Nederland doet herleven Het andschap de boomen in hun L isch groene blaren de open ruimten in het milde zonlicht hebben iets vroolijks er is een goede toekomst in zicht Maar als wij dan langs den Amsterdam schen straatweg Arnhem naderen komt de oorlogsellende in al zijn troosteloosheid ons tegen Daar staan heele huizencomplexen leeg en uitgebrand waar nog daken zijn toouen groote gaten de plaatsen van bom inslagen over halt weggeslagen muren hangt de overkapping scheef naar beneden Puin scherven kapotte pannen nergens leven Arnhem zelf is een woestenij De winkels in de Rijnstraat zijn leege ruimten zonder deur of spiegelruiten één heeft aan den muur aangeplakt dat hij spoedig zal heropenen Waar zijn alle bewoners gebleven Noa altijd hebben velen geen toestemming om terug te keeren naar de plaats waareen hun huis stond Ergens lien we nog de kopjes op tafel slaan er staat een en ander op het dressoir een Christusbeeld staat tegen den muur alles lijkt al maanden geleden overhaast te zijn verlaten Overal kun je zoo binnenstappen Op een advocatenkantoor liggen een aantal jaargangen van een vakblad dwars door de kamer Aan den anderen kant staat een gehavende kast met boeken muziek papier fladdert door een andere kamer en over de straat Heele wijken van Arnhem zijn een troostelooze ruinc De huizen zijn bouwvallen vol vuil en puin Als we langs de haven bij de Rijnbrug komen zien we een bruin gele stoombootpijp boven het water uitsteken het is het bootje dat eens zoo coquet heen en weer voer tusschen Arnhem en de Westerbouwing Nijmegen maakt een heel andeien indruk Misschien is er nog meer verwoest Van hetoude stadhuis staan alleen een gehavendepui en wat muren Van alle kerktorens staater nog maar één Van de Groote Markt aftot aan de Hertogstraat lijkt het veel op deRotterdamsche binnenstad weggeruimd puinen oude fundamenten met traten er tusschen In de buitenwijken hebben veel huizen zwaargeleden van het artillerievuur door diie vier muren heen zitten de gaten van degranaatscherven Maar het is een stad metdruk verkeer Een middelpunt van geallieerdesoldaten en veel militaire auto s R STADSNIEUWS Rechtsherstel en beheeT Verordeningen van den Rijkscommissaris krachtens welke natuurlijke perfonen of rechtspersonen tijdens de bezetting onder beheer zijn gesteld worden ingevolge het Besluit Bezettingsmaatregelen geacht nimmer van kracht te zijn geweest of zijn bij de bevrijding buiten werking getreden Het beheer over deze personen is dusweggevallen en de oorspronkelijke eigenaarof bestuurder deze laatste althans voor zoover niet ontslagen is weer tot beheer gerechtigd 1 Hij is evenwel gehouden bi den plaatse lijken Militairen Comml ssaris aangifte tt doen van in de onderneming aangetroffen vermogensbestanddeelen welke niet tot het complex van zijn onder beheer geplaatste ODderneming behoorden Dit laatste is van belang aangezien van den onderhavigeu eigenaar resp bestuurder met toepassing van de art 7 en 8 van het Besluit Vijandelijk Vermogen te zijner tijd rekening en verantwoording zal worden gevraagd opdat kan worden beoordeeld of er ook vermogensbestanddeelen die hem niet toekomen in de onderneming zijn gevloeid In de ondernemingen die door overigens onrechtmatige vervreemding eigendom zijn geweest van den vijand kunnen de voormalige eigenaren of bestuurders niet zonder meer als zoodanig optreden Belanghebbenden dienen bij de Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer van den plaatselijlten Militairen Commissaris in afwachting van definitief rechtsherstel een behoorlijk gedocumenteerd request in te dienen om een beheerder van dergelijke onderne mingen te benoemen Inlichtingen ter verkrijging van rechtsherstel hieronder ook begrepen evèntueele wederaanstelling van wederrechtelijk ontslagen bestuurders worden door het secretariaat van de Adviescommissie verstrekt Burgemeester van Waddinxveen De Militaire Commissaris voor de provin Zuid Holland heeft den heer H B N Mum sei bevolen de uitoefening van zijn functie als burgemeester van Waddinxveen met ingang van 19 Juni j l te staken Als fungeerend burgemeester van Waddinxveen is aangewezendeheer A P F A Albarda te s Gravenhage Zwarte haadel bestreden Het Militair Gezag te Gouda bereikten Donderdagmorgen klachten dat op den weg tusschen Gouda en Woerden aardbeien werden verhandeld Het was een ruilhandel tus ichen personen uit Roelofarendsveen en geallieerde militairen Bjrgers kr jen geen kans een aardbei tebemachtigen want alleen sigaretten werden door de aardbeien bezitters als tegenprestatie aanvaard Onmiddellijk heeft het Militair Gezag den C C D gewaarschuwd en auto s ter beschikking gesteld om ter plaatse de zaak te onderzoeken De aangegeven feiten bleken juist te zijn Het gevolg was dat proces verbaal werd s ö s Steunt de Oorlogs Slachtoffers Velen zijn getroffen door den oorlog Deze moeten allen geholpen worden Dit kant U doen door het koopen van zegels van De Vrije Pers